LUPAN OLEG

Şef de departament
Profesor universitar, doctor habilitat în tehnică

 

DATE DE CONTACT

Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,

 str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 423

Telefon: (+373) 22 509910, (+373) 22 509914

Email: oleg.lupan@mib.utm.md

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare (MDS) a fost fondată în 1973 în baza fuziunii Catedrei Fizica semiconductorilor şi dispozitivelor semiconductoare, condusă de la fondare din anul 1969 de doctorul în ştiinţe, conferențiarul universitar Ion MOLODEAN şi a Catedrei Electronică industrială, condusă de la fondare din 1965 de doctorul în ştiinţe, conferențiarul universitar Vitalie TÂRZIU, iar ulterior noua catedră până în 1980. În perioada 1981-2004, Catedra MDS a fost condusă de către membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova Teodor ŞIŞIANU, iar din 2004 până în 2020 a fost condusă de profesorul universitar, doctor în ştiinţe fizico-matematice Victor ŞONTEA.

Prin hotărârea Senatului UTM din iulie 2012 denumirea catedrei a fost modificată în Microelectronică şi Inginerie Biomedicală. În noiembrie 2016 denumirea catedrei MDS a fost modificată în Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală.

Departamentul oferă programe de studii compatibile cu sistemul european de credite transferabile şi ajustate la exigențele învăţământului european în domeniu la următoarele specialităţi:

 1. Studii de licenţă:
  • 0714.5 Microelectronică şi nanotehnologii,
  • 0714.9. Inginerie Biomedicală
 2. Studii la masterat:
  • Microelectronică şi nanotehnologii,
  • Inginerie biomedicală.

Departamentul pregăteşte ingineri specialişti în domeniile microelectronicii, nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate proportional cu excelenţă practică. Studenţii departamentului MIB beneficiază de un mediu de învăţământ competitiv, care stimulează creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, dezvoltarea personală şi implicarea activă a viitorilor specialişti în construirea unei societăţi bazate pe cunoaştere cu o bogată experiență în Universitățile din UE. În cadrul departamentului MIB activează Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori (conducător: dr.hab., prof. univ. O.LUPAN), Centrul Naţional de Suport a Securităţii Nucleare și Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală..

 

II. DOMENII DE ACTIVITATE A ABSOLVENŢILOR

 • Microelectronica şi nanotehnologiile sunt domeniile ştiinţei şi tehnicii strict necesare pentru dezvoltarea durabilă a ţărilor cu economii avansate şi includ totalitatea mijloacelor, metodelor de activitate umană necesară pentru elaborarea, proiectarea, testarea şi producerea dispozitivelor, aparatelor şi sistemelor electronice şi optoelectronice, circuitelor integrate, sistemelor microelectronice și nanoelectronice, precum şi utilizarea sistemelor microelectronice în instalaţiile electronice, tehnicii de calcul, automaticii şi sistemelor electronice, nanoelectronice pentru diverse ramuri. Absolvenţii specialităţii Microelectronica şi nanotehnologii se pot angaja la întreprinderi, companii, firme şi centre ştiinţifice de producere, proiectare, cercetare, în funcţii ce presupun următoarele activităţi:
  • proiectarea, implementarea şi testarea circuitelor integrate analogice şi digitale;
  • elaborarea şi implementarea nanotehnologiilor, materialelor noi multifuncţionale şi microsistemelor electronice;
  • proiectarea, dezvoltarea şi exploatarea sistemelor hardware şi software în diferite domenii în baza tehnologiilor moderne;
  • dezvoltarea de aplicaţii software pentru comunicaţii şi electronica industrială pe bază de microcontrolere, dar și microelectronice;
  • proiectarea şi implementarea sistemelor de calcul universale şi dedicate;
  • proiectarea sistemelor cu arhitectură reconfigurabilă şi programarea VHDL;
  • tehnologii și proiectări VLSI și ULSI a circuitelor și sistemelor moderne.
 • Ingineria Biomedicală este un domeniu interdisciplinar, unde ştiinţele inginereşti cooperează la soluţionarea problemelor specifice a medicinii şi biologiei, având la interfață sistemele electronice și microelectronice moderne. Domeniul ingineriei biomedicale s-a conturat din necesitatea cooperării dintre personalul medical şi specialiştii în inginerie, informatică şi ştiinţe exacte – pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare legate de modernizarea mijloacelor de tratament, cercetare medical, testare, prelucrare a imaginilor biomedicale, dar şi managementul tehnologiilor medicale. Absolvenţii specialităţii Inginerie Biomedicală se pot angaja în centre de sănătate şi spitale, întreprinderi şi centre ştiinţifice de producere, proiectare, cercetare,  întreprinderi, firme şi centre ştiinţifice de producere, proiectare, cercetare în funcţii ce presupun următoarele activităţi:
  • Organizarea şi executarea cercetărilor privind diagnosticarea și procedurile de tratament;
  • Suportul tehnic pentru utilizatorii de echipamente clinice şi de tehnologie medicală, efectuarea întreţinerii, planificării echipamentelor medicale pentru asigurarea eficacităţii, siguranţei şi utilizării dispozitivelor medicale;
  • Utilizarea şi optimizarea tehnologiilor medicale;
  • Elaborarea sistemelor informaţionale medicale pentru susţinerea informaţională a proceselor de diagnostic şi tratament;
  • Managementul tehnologiilor medicale.

III. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Obiectivele de bază în activitatea didactico-metodică a Departamentului MIB sunt:

 • Pregătirea cadrelor inginereşti licențiate pentru a activa în domeniile de cercetare, proiectare, utilizare a dispozitivelor semiconductoare, sistemelor microelectronice, elaborarea şi implementarea nanotehnologiilor, producerea, menţinerea, controlul şi diagnostica tehnicii moderne biomedicale şi sistemelor informaţionale;
 • Pregătirea prin masterat şi doctorat a specialiştilor de calificare înaltă, foarte înaltă şi reciclarea specialiștilor pentru economia naţională în aceste domenii.

Pentru atingerea acestor obiective, la  Departamentul MIB se acordă o atenţie deosebită elaborării şi editării materialelor didactice, necesare pentru asigurarea procesului de studii în conformitate cu standardele şi planul de învăţământ, dar și activităților de cercetare științifică pentru a atinge noi obiective ale lumii contemporane care se dezvoltă foarte rapid în aceste două domenii.

Programul de învăţămînt  la specialitatea  0714.9 ”Inginerie Biomedicală” include discipline fundamentale în  domeniile ingineriei şi medicinii, electronicii şi sistemelor microelectronice, electronicii medicale, informaticii şi programării avansate, instrumentaţiei medicală şi senzori, metode de diagnostic şi terapie, managementul tehnologiilor medicale, ș.a.

Programul de învăţămînt la specialitatea  0714.5 „Microelectronica şi nanotehnologii” include discipline fundamentale în domeniul ingineriei, electronicii şi sistemelor microelectronice, programării avansate, proiectării şi aplicării sistemelor microelectronice cu tehnologii avansate, tehnologii microelectronice, nanotehnologii, cu aplicarea în diverse ramuri ale industriei, dezvoltarea de aplicaţii software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere, proiectarea aplicaţiilor care folosesc procesoare de semnal şi circuite programabile, tehnologii și proiectări VLSI și ULSI a circuitelor și sistemelor modern. ș.a..

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Menţinerea excelenţei în educație și cercetare este una din priorităţile departamentului, cercetarea ştiinţifică fiind orientată spre proiecte şi programe naţionale, dar şi internaţionale.

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 • Fizica şi tehnica materialelor semiconductoare şi elaborarea dispozitivelor, nanodispozitivelor, nanosenzorilor în baza lor;
 • Nanotehnologii şi materiale noi multifuncţionale;
 • Tehnologii cu tratament fotonic rapid pentru dispozitive semiconductoare, senzori şi nanosenzori;
 • Ingineria sistemelor microelectronice şi dispozitivelor biomedicale;
 • Elaborarea, confecţionarea şi cercetarea bateriilor solare;
 • Tehnologii și proiectări VLSI și ULSI a circuitelor și sistemelor modern. ș.a.

Majoritatea colaboratorilor departamentului sunt implicaţi în proiecte de cercetare instituţionale, de stat, internaţionale şi bilaterale. Rezultatele obţinute sunt prezentate în publicaţii, la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale, reviste ştiinţifice, monografii, brevete de invenție, ș.a.

Proiecte relevante realizate recent la departament:

 1. Programul  NATO Science for Peace and Security (SPS) G5634 – AMOXES program,   Advanced Electro-Optical Chemical Sensors, (2019-2022)
 2. Programul  ERASMUS+ Setting peer review instruments and goals for medical (health) education/spring, (15.11.2019 – 14.11.2022).
 3. Programul Tempus IV – 543904-2013-GR-JPCR Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in Eastern Neighbouring Area, (1.12.2013-30.11.2016).
 4. STCU #6229, Sinteza localizată și integrarea nanostructurilor de oxid semiconductor pentru aplicații de detectare a gazelor și biomedicale, (2017-2019).
 5. STCU #9604, CBRN Export Controls Moldova’s Handbook: pentru a sensibiliza comunitățile relevante de afaceri cu privire la CBRN și controlul exporturilor cu dublă utilizare, (01.09.2018 – 01.09.2019).
 6. STCU #5833, Nanostructuri în bază de oxizi metalici pentru aplicaţii în dispozitive senzorice. (01. 03.2013 – 28.02.2015).
 7. STCU #5989, Senzori chimici si biosenzori pe baza de Semiconductori Oxizi Nanostructuraţi, (03.2015-28.02.2017).
 8. 82019.04/BA Elaborarea metodelor de acţiune dirijată a luminii asupra ţesuturilor vii pentru fototerapie. (Moldova-Belarus) (2013-2014),
 9. 817.05.20A. Dispozitive şi sisteme electronice complexe pentru diagnosticare şi monitorizare în medicină, (01.01.2011-31.12.2014).
 • Proiectul NanoMedTwin H2020 „ Promoting smart specialization at the Technical University of Moldova by developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications through excellence in research and twinning” noiembrie 2018 – octombrie 2021, prin participarea la organizarea și desfășurarea Școlii de Toamnă, „ Nanotechnology and biomedical engineering”, precum și cursuri avansate în „ Nano-Bioengineering”.
  • MOLD-ERA project FP7 „Preparation for Moldova’s integration into the European Research Area and into the Community R&D Framework Programs on the basis of scientific excellence”. Studenţii şi masteranzii au participat activ la manifestările organizate de catedră în cadrul PC7 MOLD-ERA: au organizat prima Şcoală de vară în nano-bioinginerie, biomateriale şi biocompatibilitate în perioada 3-7 iulie 2011, 2012, au obținut studii avansate în nano-bioinginerie, biomateriale şi biocompatibilitate în anii 2011-2012, 2012-2013.

În prezent la departament activează doctori şi doctori habilitaţi care deţin abilitatea de conducători de doctorat. Departamentul MIB asigură studii prin doctorat la următoarele specialităţi:

La profilul: Fizică Aplicată: 

 • 01. Fizica și tehnologia materialelor
 • 03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii

La profilul: Inginerie electronică și construcția de aparate:

 • 01. Nano-microelectronică și optoelectronică
 • 03. Tehnologii și componente electronice
 • 04. Echipamente și dispozitive biomedicale

O atenţie deosebită la departament se acordă antrenării studenţilor ciclurilor 1,2,3 în activitatea de cercetare ştiinţifică şi pregătirea lor pentru a participa la diferite conferinţe şi concursuri studenţeşti naționale și internaționale. Pe parcursul mai multor ani, echipele de la specialitățile „Microelectronică şi nanotehnologii” şi „Ingineria sistemelor biomedicale”, au participat şi au ocupat locuri premiante, inclusiv la următoarele concursuri:

 • Locul I în concurs și premiul Universității Tehnice „Gh. Asachi” la a VII-a ediție a Concursului „Microcontrolere, microsisteme și aplicații – Mihail Konteschweller”, 22 aprilie 2016, organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, România – studentul anului III al specialității „Microelectronica și nanotehnologii” Ștefan MAIMESCU, conducător: prof. univ. int., dr. hab. Oleg LUPAN, pentru „Detector de gaze multisenzor”.
 • Locul II – concursul studenţesc „Electro Mobility” din cadrul evenimentului „Ziua Porţilor Deschise-2012”, ediţia a VI-a, organizat de Compania CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, punct de lucru Iaşi – Bogdan PODLESNÎI, Sergiu GORDIENCO, Alexandru BABAIAN şi Caterina TROCIN pentru realizarea celui mai bun Protocol de Comunicare.
 • Locul IV – Concursul „Microcontrolere şi Aplicaţii – Mihail Konteschweller”, ETTI, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, Radu POTLOG (anul III specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale), Simion COBÎLEANSCHII (anul III, specialitatea Microelectronică şi Nanotehnologii) – a. 2011.
 • Locul II – Competiţia „Target Race”, Continental „Open Doors-2011”, ediţia a V-a – Iurii TIRON (anul IV, specialitatea „Ingineria Sistemelor biomedicale”), Bogdan PODLESNÎI, (anul III, specialitatea „Microelectronică şi nanotehnologii”) – a. 2011.
 • Locul V și un Premiu special pentru cel mai bun Design Hardware „Hard & Soft” Suceava – „Regenerable Energy” – Alexandru CARTALEANU, (anul IV specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale”), Leonid POPESCU, (anul IV, specialitatea „Microelectronică și nanotehnologii”) – a. 2011.
 • Locul II – Concursul „Ingineria sistemelor microelectronice Sergiu Radauţan” – Ion CALMAŢUI, Alexandru CARTALEANU, Denis FURTUNĂ – (anul IV specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale”) – a. 2011.
 • Locul I – Concursul „Microcontrolere şi aplicaţii – Mihail Konteschweller”, ETTI, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi – Adrian DASCĂL, Andrei ANDONI şi Ruslan PLATON (anul III, specialitatea Microelectronică şi Nanotehnologii) – a. 2010.

Începând cu anul 2011 Catedra MIB anual organizează CONCURSUL  STUDENŢESC „Ingineria Sistemelor Microelectronice  – Sergiu Rădauţan”.  La concurs studenţii prezintă aplicaţii din următoarele domenii: electronica, circuite programabile, dispozitive semiconductoare, sisteme şi aplicaţii cu microcontrolere, dispozitive biomedicale.

La a IX-a ediţie în anul 2019 în competiție s-au înscris 48 de echipe studențești – inclusiv  din Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus – și au avut posibilitatea de a-și etala elaborările în domeniul sistemelor microelectronice, robototehnicii, sistemelor şi aplicaţiilor cu microcontrolere, dispozitive biomedicale, ș.a. 

V. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul MIB dispune de următoarele platforme didactice şi ştiinţifice, dotate cu dispozitive moderne, echipamente, aparate electronice de măsurare, laboratoare tehnologice, microscoape electronice și optice, sisteme cu microprocesoare, dispozitive reconfigurabile, dispozitive pentru detectarea şi măsurarea nivelului de radiaţie ionizantă, a concentrației diferitor gaze și compuși organici volatile și altele:

 1. Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală;
 2. Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori.
 3. Centrul Naţional de Securitatea Nucleară din cadrul Universităţii Tehnice;
 4. Laboratoarele:
  • Dispozitive, Circuite Electronice şi Sisteme, Reţele de Comunicaţii Optoelectronice;
  • Fizica Corpului Solid, Măsurări Electronice;
  • Dispozitive şi Traductoare Microelectronice;
  • Tehnologii Microelectronice şi Nanotehnologii;
  • Ingineria Sistemelor Microelectronice;
  • Dispozitive şi Sisteme Biomedicale;
  • Sisteme Electronice Dedicate şi Aplicaţii cu Microcontrolere.

Departament dispune și de 2 săli de calculatoare înzestrate cu tehnică de calcul performantă şi sisteme multimedia, dar și 4 laboratoare pentru cercetare științifică în domeniile Departamentului MIB.

 

VII. COLABORĂRI

Departament întreține relaţii de colaborare în diferite domenii cu următoarele universităţi şi centre ştiinţifice:

 • Continental Automotive România, Iaşi,
 • European Federation for Medical Informatics,
 • Global Biomarketing Group – Moldova,
 • Universitatea din Florida Centrală, SUA. 
 • PSL Université, Paris, France
 • Chimie ParisTech, Institut de Recherche de Chimie Paris-IRCP, CNRS UMR8247, France
 • Hannover Medical School, Germania,
 • ICS “Health Forever International”,  Moldova,
 • IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă”,  Moldova,
 • IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului”,  Moldova,
 • Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”  S.A., Moldova,
 • Institutul de Fizică Aplicată al AȘM”,  Moldova,
 • Institutul de Fizică Inginerească din Moscova, Rusia,
 • Institutul de Fizică şi Tehnică „Ioffe”, Sankt-Petersburg, Rusia.
 • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AȘM”, Moldova,
 • Institutul Politehnic din Kiev, Ucraina,
 • Institutul Tropical de Sănătate Publică, Geneva, Elveţia,
 • Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, România;
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „G.T. Popa”, Iaşi,
 • Universitatea de Stat de Medicina şi Farmacie „N. Testemitanu”din Republica Moldova,
 • Universitatea Paris-13, Franţa;
 • Universitatea Politehnică din Milano, Italia;
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi„ din Iaşi, România;
 • Universitatea Tehnică din Darmstadt, Germania;
 • Universitatea Tehnică Naţională „Institutul Politehnic din Kiev”, Ucraina.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nume, Prenume

Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic

Grad

ştiinţific

E-mail

Titulari

LUPAN Oleg

șef departament, prof. univ.

dr. hab.

oleg.lupan@mib.utm.md

TROFIM Viorel

prof. univ.

dr. hab.

viorel.trofim@mib.utm.md

ŞONTEA Victor

prof. univ.

dr. 

victor.sontea@mib.utm.md

BUZDUGAN Artur

prof. univ.

dr. hab.

artur.buzdugan@mib.utm.md

RAILEAN Serghei

conf. univ.

dr.

serghei.railean@mib.utm.md

POCAZNOI Ion

conf. univ.

dr.

ion.pocaznoi@adm.utm.md

CREŢU Vasilii

conf. univ.

dr.

vasilii.cretu@mib.utm.md

POSTICA Vasile

lect. univ.

dr.

vasile.postica@mib.utm.md

BRAGARENCO Andrei

lect. univ.

 

andrei.bragarenco@mib.utm.md

ABABII Nicolai

lect. univ.

 

nicolai.ababii@mib.utm.md

IAVORSCHI Anatolie

lect.univ.

 

anatolie.iavorschi@mib.utm.md

VERJBIŢKI Valeri

asistent univ.

 

valeri.verjbitki@adm.utm.md

METLINSCHI Pavel

lect. univ.

 

pavel.metlinschi@mib.utm.md

MAGARIU Nicolae

asist. univ.

 

nicolae.magariu@mib.utm.md

BÎRNAZ Adrian

asist.univ.

 

adrian.birnaz@mib.utm.md

LUPAN Cristian

asist.univ.

 

cristian.lupan@mib.utm.md

Cumularzi 

TIGHINEANU Ion

prof. univ.

acad., dr. hab.

ion.tighineanu@cnstm.utm.md

CULIUC Leonid

prof. univ.

acad., dr. hab.

leonid.culiuc@mib.utm.md

SIDORENKO Anatolii

prof. univ.

acad., dr. hab.

anatolie.sidorenko@mib.utm.md

VOVC Victor

prof. univ.

dr. hab.

victor.vovc@mib.utm.md

NACU Viorel

prof. univ.

dr. hab.

viorel.nacu@mib.utm.md

ARAMĂ Efim

prof. univ.

dr. hab.

efim.arama@mib.utm.md

COJOCARU Victor

conf. univ.

dr.

viktor.cojocaru@imi.utm.md

KULEV Mihail

conf. univ.

dr.

mihail.kulev@ia.utm.md

MONAICO Eduard

conf. univ.

dr.

eduard.monaico@mib.utm.md

ZALAMAI Victor

conf. univ.

dr.

victor.zalamai@cnstm.utm.md

BLAJĂ Valeriu

conf. univ.

dr.

valeriu.blaja@ie.utm.md

BUTA Galina

conf. univ.

dr.

galina.buta@mib.utm.md

BEȘLEAGA Tudor

conf. univ.

dr.

tudor.besleaga@mib.utm.md

SEREACOV Alexandr

lect. univ.

 

alexandr.sereacov@mib.utm.md

TIMOTIN Pavel

asist.univ.

pavel.timotin@mib.utm.md

TUCHILO Viorel

asist.univ.

viorel.tuchilo@mib.utm.md

GORCEAG Gheorghe

asist.univ.

gheorghe.gorceag@mib.utm.md

ROTARI Ulian

asist.univ.

ulian.rotari@mib.utm.md

MORARU Marin

asist.univ.

marin.moraru@mib.utm.md

BOLEA Petru

asist.univ.

petru.bolea@mib.utm.md

Personal non-didactic

VORONA Petru

inginer coordonator

petru.vorona@mib.utm.md

DARII Elena

spec. doc. studii

 –

elena.darii@mib.utm.md

MATCOVSCHI Sanda

inginer 0,5

sanda.matcovschi@mib.utm.md

BURDENIUC Alexandru

inginer 0,5

alexandru.burdeniuc@mib.utm.md

MANCENCO Andrei

inginer 0,5

andrei.mancenco@mib.utm.md