LUPAN OLEG

Şef de departament
Profesor universitar, doctor habilitat în tehnică

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor 9/7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-10
E-mail: oleg.lupan@mib.utm.md
Site-ul departamentului: me.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare (MDS) a fost fondată în 1973 în baza fuziunii Catedrei fizica semiconductorilor şi dispozitivelor semiconductoare, condusă de la fondare din anul 1969 de doctorul în ştiinţe, conferenţiarul universitar Ion MOLODEAN şi a Catedrei electronică industrială, condusă de la fondare din 1965 de doctorul în ştiinţe, conferenţiarul universitar Vitalie TÂRZIU, care a condus noua catedră până în 1980. În perioada 1981-2004, Catedra MDS a fost condusă de membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesor universitar, doctor habilitat, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova Teodor ŞIŞIANU, iar din 2004 este condusă de profesorul universitar, doctor în ştiinţe Victor ŞONTEA.

Prin hotărârea Senatului UTM din iulie 2012 denumirea catedrei a fost modificată în Microelectronică şi Inginerie Biomedicală. În noiembrie 2016 denumirea catedrei a fost modificată în Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală.

Departamentul oferă programe de studii compatibile cu sistemul european de credite transferabile şi ajustate la exigenţile învăţământului european în domeniu la următoarele specialităţi:

 1. Studii de licenţă:
  • 525.4 Microelectronică şi nanotehnologii,
  • 526.4 Ingineria sistemelor biomedicale.
 2. Studii la masterat:
  • Microelectronică şi nanotehnologii,
  • Inginerie biomedicală.

Departamentul pregăteşte ingineri specialişti în domeniile microelectronicii, nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelenţa practică. Studenţii catedrei beneficiază de un mediu de învăţământ competitiv, care stimulează creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, dezvoltarea personală şi implicarea activă a viitorilor specialişti în construirea unei societăţi bazate pe cunoaştere. În cadrul catedrei activează Centrul Internaţional „Ingineria Sistemelor Microelectronice şi Dispozitivelor Biomedicale”  (conducător: dr., prof. univ. V. ŞONTEA), Centrul Naţional de Suport a Securităţii Nucleare, Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală.

TABELUL 1. CARACTERISTICI-CHEIE ALE SPECIALITĂŢII „MICROELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII”

NIVELUL LICENŢĂ (CICLUL I) MASTERAT (CICLUL II) DOCTORAT
Durata studiilor 4 ani 1,5 ani 3ani
Credite de studii ECTS 240 credite 90 credite 180 credite
Forma de organizare Frecvenţă la zi, frecvenţă redusă (+1 an)

Frecvenţă la zi,

frecvenţă redusă

Frecvenţă la zi, frecvenţă redusă (+1 an)
Condiţii de înscriere Diploma de BAC, diploma de studii la colegiu, diploma de studii superioare Diploma de licenţă în domeniul 525 „Electronică şi comunicaţii” Diploma de master
Certificare Diplomă de licenţă

Diplomă de master

 

Diplomă de doctor
Titlul acordat Licenţiat în inginerie Master în inginerie Doctor în tehnică

 

TABELUL 2. CARACTERISTICI-CHEIE ALE SPECIALITĂŢII „INGINERIA SISTEMELOR BIOMEDICALE”

NIVELUL LICENŢĂ (CICLUL I) MASTERAT (CICLUL II) DOCTORAT
Durata studiilor 4 ani 1,5 ani 3 ani
Credite de studii ECTS 240 credite 90 credite 180 credite
Forma de organizare

Frecvenţă la zi,

frecvenţă redusă

(+1 an)

Frecvenţă la zi,

frecvenţă redusă

Frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă (+1 an)
Condiţii de înscriere Diploma de BAC, diploma de studii la colegiu, diploma de studii superioare

Diploma de licenţă în domeniul 526

„Ingineria sistemelor şi calculatoarelor”

Diploma de master
Certificare Diplomă de licenţă Diplomă de master Diplomă de doctor
Titlul acordat Licenţiat în inginerie Master în inginerie Doctor în tehnică

 

II. DOMENII DE ACTIVITATE A ABSOLVENŢILOR

 • Microelectronica şi nanotehnologiile sunt domeniile ştiinţei şi tehnicii strict necesare pentru dezvoltarea durabilă a ţărilor cu economii avansate şi includ totalitatea mijloacelor, metodelor de activitate umană necesară pentru proiectarea, elaborarea şi producerea dispozitivelor, aparatelor şi sistemelor electronice şi optoelectronice, circuitelor integrate, sistemelor microelectronice, precum şi utilizarea sistemelor microelectronice în instalaţiile electronice, tehnicii de calcul, automaticii şi sistemelor electronice pentru diverse ramuri. Absolvenţii specialităţii Microelectronica şi nanotehnologii se pot angaja la întreprinderi, firme şi centre ştiinţifice de producere, proiectare, cercetare, în funcţii ce presupun următoarele activităţi:
  • proiectarea, implementarea şi testarea circuitelor integrate analogice şi digitale;
  • elaborarea şi implementarea nanotehnologiilor, materialelor noi multifuncţionale şi microsistemelor electronice;
  • proiectarea, dezvoltarea şi exploatarea sistemelor hardware şi software în diferite domenii în baza tehnologiilor moderne;
  • dezvoltarea de aplicaţii software pentru comunicaţii şi electronica industrială pe bază de microcontrolere;
  • proiectarea şi implementarea sistemelor de calcul universale şi dedicate;
  • proiectarea sistemelor cu arhitectură reconfigurabilă şi programarea VHDL.
 • Ingineria Biomedicală este un domeniu interdisciplinar, unde ştiinţele inginereşti cooperează la soluţionarea problemelor specifice a medicinii şi biologiei. Domeniul ingineriei biomedicale s-a conturat din necesitatea cooperării dintre personalul medical şi specialiştii în inginerie, informatică şi ştiinţe exacte, pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare legate de modernizarea mijloacelor de tratament, cercetare medicală şi managementul tehnologiilor medicale. Absolvenţii specialităţii Ingineria Sistemelor Biomedicale se pot angaja în centre de sănătate şi spitale, întreprinderi şi centre ştiinţifice de producere, proiectare, cercetare,  întreprinderi, firme şi centre ştiinţifice de producere, proiectare, cercetare în funcţii ce presupun următoarele activităţi:
  • Organizarea şi executarea cercetărilor privind diagnosticarea și procedurile de tratament;
  • Suportul tehnic pentru utilizatorii de echipamente clinice şi de tehnologie medicală, efectuarea întreţinerii, planificării echipamentelor medicale pentru asigurarea eficacităţii, siguranţei şi utilizării dispozitivelor medicale;
  • Utilizarea şi optimizarea tehnologiilor medicale;
  • Elaborarea sistemelor informaţionale medicale pentru susţinerea informaţională a proceselor de diagnostic şi tratament;
  • Managementul tehnologiilor medicale.

III. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Obiectivele de bază în activitatea didactico-metodică a catedrei sunt:

 • Pregătirea cadrelor inginereşti licențiate pentru a activa în domeniile de cercetare, proiectare, utilizare a dispozitivelor semiconductoare, sistemelor microelectronice, elaborarea şi implementarea nanotehnologiilor, producerea, menţinerea, controlul şi diagnostica tehnicii moderne biomedicale şi sistemelor informaţionale;
 • Pregătirea prin masterat şi doctorat a specialiştilor şi reciclarea cadrelor pentru economia naţională.

Pentru atingerea acestor obiective, la catedră se acordă o atenţie deosebită elaborării şi editării materialelor didactice, necesare pentru asigurarea procesului de studii în conformitate cu standardele şi planul de învăţământ.

Programul de învăţămînt  la specialitatea 526.4 „Ingineria sistemelor biomedicale” include discipline fundamentale în domeniul ingineriei şi medicinii, electronicii şi sistemelor microelectronice, electronicei medicale, informaticii şi programării avansate, instrumentaţie medicală şi senzori, metode de diagnostic şi terapie, managementul tehnologiilor medicale, etc.

Programul de învăţămînt la specialitatea 525.4 „Microelectronica şi nanotehnologii” include discipline fundamentale în domeniul ingineriei, electronicii şi sistemelor microelectronice, programării avansate, proiectării şi aplicării sistemelor microelectronice cu tehnologii avansate, tehnologii microelectronice, nanotehnologii, cu aplicarea în diverse ramuri ale industriei, dezvoltarea de aplicaţii software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere, proiectarea aplicaţiilor care folosesc procesoare de semnal şi circuite programabile.

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Menţinerea excelenţei în cercetare este una din priorităţile departamentului, cercetarea ştiinţifică fiind orientată spre proiecte şi programe naţionale şi internaţionale.

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 • Fizica şi tehnica materialelor semiconductoare şi elaborarea dispozitivelor în baza lor;
 • Nanotehnologii şi materiale noi multifuncţionale;
 • Tehnologii cu tratament fotonic rapid pentru dispozitive semiconductoare şi senzori;
 • Ingineria sistemelor microelectronice şi dispozitivelor biomedicale;
 • Elaborarea, confecţionarea şi cercetarea bateriilor solare.

Majoritatea colaboratorilor departamentului sunt implicaţi în proiecte de cercetare instituţionale, internaţionale şi bilaterale. Rezultatele obţinute sunt prezentate în publicaţii, la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale, reviste ştiinţifice, monografii etc.

Proiecte relevante realizate recent la departament:

 1. Programul Tempus IV – 543904-2013-GR-JPCR Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in Eastern Neighbouring Area, (1.12.2013-30.11.2016).
 2. STCU #5833, Nanostructuri în bază de oxizi metalici pentru aplicaţii în dispozitive senzorice. (01. 03.2013 – 28.02.2015).
 3. STCU #5989, Senzori chimici si biosenzori pe baza de Semiconductori Oxizi Nanostructuraţi, (03.2015-28.02.2017).
 4. 82019.04/BA Elaborarea metodelor de acţiune dirijată a luminii asupra ţesuturilor vii pentru fototerapie. (Moldova-Belarus) (2013-2014),
 5. 817.05.20A. Dispozitive şi sisteme electronice complexe pentru diagnosticare şi monitorizare în medicină, (01.01.2011-31.12.2014).
  • MOLD-ERA project FP7 „Preparation for Moldova’s integration into the European Research Area and into the Community R&D Framework Programs on the basis of scientific excellence”. Studenţii şi masteranzii au participat activ la manifestările organizate de catedră în cadrul PC7 MOLD-ERA: au organizat prima Şcoală de vară în nano-bioinginerie, biomateriale şi biocompatibilitate în perioada 3-7 iulie 2011, 2012, au obținut studii avansate în nano-bioinginerie, biomateriale şi biocompatibilitate în anii 2011-2012, 2012-2013.

În prezent la departament activează 5 doctori şi doctori habilitaţi care deţin abilitatea de conducători de doctorat. Catedra asigură studii prin doctorat la următoarele specialităţi:

 • 01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor;
 • 05.13.05 Elemente şi dispozitive ale tehnicii de calcul şi ale sistemelor de comandă;
 • 05.27.01 Electronica corpului solid, microelectronica, nanoelectronica.

O atenţie deosebită la departament se acordă antrenării studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi pregătirea lor pentru a participa la diferite conferinţe şi concursuri studenţeşti. Pe parcursul mai multor ani, echipele de la specialitățile „Microelectronică şi nanotehnologii”  şi „Ingineria sistemelor biomedicale”, au participat şi au ocupat locuri premiante, inclusiv la următoarele concursuri:

 • Locul I în concurs și premiul Universității Tehnice „Gh. Asachi” la a VII-a ediție a Concursului „Microcontrolere, microsisteme și aplicații – Mihail Konteschweller”, 22 aprilie 2016, organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, România – studentul anului III al specialității „Microelectronica și nanotehnologii” Ștefan MAIMESCU, conducător: prof. univ. int., dr. hab. Oleg LUPAN, pentru „Detector de gaze multisenzor”.
 • Locul II – concursul studenţesc „Electro Mobility” din cadrul evenimentului „Ziua Porţilor Deschise-2012”, ediţia a VI-a, organizat de Compania CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, punct de lucru Iaşi – Bogdan PODLESNÎI, Sergiu GORDIENCO, Alexandru BABAIAN şi Caterina TROCIN pentru realizarea celui mai bun Protocol de Comunicare.
 • Locul IV – Concursul „Microcontrolere şi Aplicaţii – Mihail Konteschweller”, ETTI, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, Radu POTLOG (anul III specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale), Simion COBÎLEANSCHII (anul III, specialitatea Microelectronică şi Nanotehnologii) – a. 2011.
 • Locul II – Competiţia „Target Race”, Continental „Open Doors-2011”, ediţia a V-a – Iurii TIRON (anul IV, specialitatea „Ingineria Sistemelor biomedicale”), Bogdan PODLESNÎI, (anul III, specialitatea „Microelectronică şi nanotehnologii”) – a. 2011.
 • Locul V și un Premiu special pentru cel mai bun Design Hardware „Hard & Soft” Suceava – „Regenerable Energy” – Alexandru CARTALEANU, (anul IV specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale”), Leonid POPESCU, (anul IV, specialitatea „Microelectronică și nanotehnologii”) – a. 2011.
 • Locul II – Concursul „Ingineria sistemelor microelectronice Sergiu Radauţan” – Ion CALMAŢUI, Alexandru CARTALEANU, Denis FURTUNĂ – (anul IV specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale”) – a. 2011.
 • Locul I – Concursul „Microcontrolere şi aplicaţii – Mihail Konteschweller”, ETTI, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi – Adrian DASCĂL, Andrei ANDONI şi Ruslan PLATON (anul III, specialitatea Microelectronică şi Nanotehnologii) – a. 2010.

Începând cu anul 2011 Catedra MIB anual organizează CONCURSUL  STUDENŢESC „Ingineria Sistemelor Microelectronice  – Sergiu Radauţan”.  La concurs studenţii prezintă aplicaţii din următoarele domenii: electronica, circuite programabile, dispozitive semiconductoare, sisteme şi aplicaţii cu microcontrolere, dispozitive biomedicale. La a VI-a ediţie în anul 2016 în competiție s-au înscris 30 de echipe, inclusiv 16 din UTM, șase echipe de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași și trei de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, trei de la Colegiul de Microelectronică și Tehnică de Calcul din Chișinău, o echipă de la Colegiul politehnic din Bălți și o echipă de la Universitatea de Stat de Radioelectronică și Informatică din Republica Belarus.

 

VI. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de următoarele platforme didactice şi ştiinţifice, dotate cu dispozitive moderne, echipamente, aparate electronice de măsurare, laboratoare tehnologice, microscoape electronice, sisteme cu microprocesoare, dispozitive reconfigurabile, dispozitive pentru detectarea şi măsurarea nivelului de radiaţie ionizantă și altele:

 1. Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală;
 2. Centrul Naţional de Securitatea Nucleară din cadrul Universităţii Tehnice;
 3. Centrul Național de Studii și Testare a Materialelor;
 4. Laboratoarele:
  • Dispozitive, Circuite Electronice şi Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice;
  • Fizica Corpului Solid ,Măsurări Electronice;
  • Dispozitive şi Traductoare Microelectronice;
  • Tehnologii Microelectronice şi Nanotehnologii;
  • Fizica Corpului Solid, Măsurări Electronice;
  • Ingineria Sistemelor Microelectronice;
  • Dispozitive şi Sisteme Biomedicale;
  • Sisteme Electronice Dedicate şi Aplicaţii cu Microcontrolere.

Departament dispune și de 2 săli de calculatoare înzestrate cu tehnică de calcul performantă şi sisteme multimedia.

 

VII. COLABORĂRI

Departament întreţine relaţii de colaborare în diferite domenii cu următoarele universităţi şi centre ştiinţifice:

 • Continental Automotive România, Iaşi,
 • European Federation for Medical Informatics,
 • Global Biomarketing Group – Moldova,
 • Hannover Medical School, Germania,
 • ICS “Health Forever International”,
 • IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă,
 • IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului,
 • Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”  S.A., Moldova,
 • Institutul de Fizică Aplicată al AȘM,
 • Institutul de Fizică Inginerească din Moscova, Rusia,
 • Institutul de Fizică şi Tehnică „Ioffe”, Sankt-Petersburg, Rusia.
 • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AȘM,
 • Institutul Politehnic din Kiev, Ucraina,
 • Institutul Tropical de Sănătate Publică, Geneva, Elveţia,
 • Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, România;
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „G.T. Popa”, Iaşi,
 • Universitatea de Stat de Medicina şi Farmacie „N. Testemitanu”din Republica Moldova,
 • Universitatea din Florida Centrală, SUA.
 • Universitatea Paris-13, Franţa;
 • Universitatea Politehnică din Milano, Italia;
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi„ din Iaşi, România;
 • Universitatea Tehnică din Darmstadt, Germania;
 • Universitatea Tehnică Naţională „Institutul Politehnic din Kiev”, Ucraina.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nume, Prenume Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic

Grad

ştiinţific

E-mail
Titulari
LUPAN Oleg șef departament, prof. univ. dr. hab. oleg.lupan@mib.utm.md
TROFIM Viorel prof. univ. dr. hab. viorel.trofim@mib.utm.md
ŞONTEA Victor prof. univ. dr.  victor.sontea@mib.utm.md
BUZDUGAN Artur prof. univ. dr. hab. artur.buzdugan@mib.utm.md
RAILEAN Serghei conf. univ. dr. serghei.railean@mib.utm.md
BRAGARENCO Andrei lect. superior   andrei.bragarenco@mib.utm.md
CREŢU Vasilii lect. superior dr. vasilii.cretu@mib.utm.md
IAVORSCHI Anatolie lect. superior   anatolie.iavorschi@mib.utm.md
METLINSCHI Pavel lect. univ.   pavel.metlinschi@mib.utm.md

Cumularzi 

TIGHINEANU Ion prof. univ. acad., prof. univ., dr. hab.

tiginyanu@yahoo.com

ion.tighineanu@cnstm.utm.md

VOVC Victor prof. univ. dr. hab. victorvovc@yahoo.com
ARAMĂ Efim prof. univ. dr. hab. efim.arama@mib.utm.md
RAILEAN Serghei conf. univ. dr. serghei.railean@mib.utm.md
COJOCARU Victor conf. univ. dr. viktor.cojocaru@imi.utm.md
DEMIȘCAN Nicolai conf. univ. dr.  nicolai.demiscan@mib.utm.md
KULEV Mihail conf. univ. dr. mihail.kulev@ia.utm.md
MONAICO Eduard conf. univ. dr. eduard.monaico@mib.utm.md
POCAZNOI Ion conf. univ. dr. ion.pocaznoi@adm.utm.md
TIHON Aliona conf. univ. dr. aliona.tihon@mib.utm.md
ABABII Victor conf. univ. dr. victor.ababii@calc.utm.md
SEREACOV Alexandr lect. univ.   alexandr.sereacov@mib.utm.md
ABABII Nicolai lect. univ.   nicolai.ababii@mib.utm.md
POSTICA Vasile lect. univ.   vasile.postica@mib.utm.md
MAGARIU Nicolae asistent univ.   nicolae.magariu@mib.utm.md
VERJBIŢKI Valeri asistent univ.   valeri.verjbitki@adm.utm.md
Personal non-didactic
CREȚU Vasilii șef laborator, cumul dr.  vasilii.cretu@mib.utm.md
DARII Elena specialist documentaţie de studii   elena.darii@mib.utm.md
MAGARIU Nicolae inginer cat. I   nicolae.magariu@mib.utm.md
ŞAGANEAN Vlad laborant sup., 0,5   vlad.saganean@mib.utm.md
BODIU Victoria inginer cat. I   victoria.bodiu@mib.utm.md
BÎRNAZ Adrian inginer cat. I, 0,5   adrian.birnaz@mib.utm.md
KOVALSKII Vladislav inginer cat. I, 0,5   vladislav.kovalskii@mib.utm.md
LUPAN Cristian inginer cat. I, 0,5   cristian.lupan@mib.utm.md