sudacevschi

 

VIORICA SUDACEVSCHI

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în tehnică

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor 7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-15
E-mail: viorica.sudacevschi@calc.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul „Informatică şi Ingineria Sistemelor” a fost constituit în urma comasării catedrelor „Calculatoare” şi „Informatica Aplicată”  în ianuarie 2017 (decizia Senatului UTM nr. 3 din 29 noiembrie 2016, confirmată prin ordinul rectorului UTM nr. 14-sp din 04.01.2017), ca urmare a modificării structurii organizatorice a facultăţii „Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”.

Date istorice succinte despre catedrele „Calculatoare” şi „Informatica Aplicată” în baza cărora a fost fondat Departamentul IIS:

Catedra „Calculatoare” (iniţial cu denumirea „Tehnica de Calcul”) a fost înfiinţată în toamna anului 1974 în urma divizării catedrei de “Automatică şi Tehnică de Calcul” în catedrele „Automatica” şi „Tehnica de Calcul”. Ulterior, în anul 1990 are loc o nouă divizare a catedrei în una de profil „Tehnica de Calcul” şi una generală „Matematica de Calcul şi Programarea”. În anul 2005 catedra „Tehnica de Calcul” este restructurată cu denumirea de catedra „Calculatoare”. Activitatea didactico-ştiinţifică a catedrei “Calculatoare” a fost ghidată de specialişti cunoscuţi în domeniul ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor, cum ar fi fondatorul şi primul şef al catedrei prof. univ. dr. Severin Rotari (1974-1986, 1994-1995)  şi urmaşii  acestuia: conf. univ. dr. Ion Bîtcă (1986-1992), conf. univ. dr. Vasile Gîscă (1995-2005),  prof. univ. dr. hab. Emilian Guţuleac (2005-2015). Din anul 2015  catedra a fost condusa de conf. Univ., dr. Viorica Sudacevschi.

Catedra “Informatica Aplicată” a luat fiinţă în anul 1989 ca o componentă didactică şi ştiinţifică a Facultăţii „Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”, având atunci denumirea „Matematică de Calcul şi Programare”. Datorită eforturilor depuse de fondatorul şi şeful catedrei de atunci, profesorul universitar Anatol Popescu, în anul 1995 a fost iniţiată pentru prima dată în Republica Moldova instruirea la specialitatea 1851.01 „Informatica şi Limbi Moderne Aplicate”. În aceşti ani au făcut studii şi au absolvit circa 900 de studenţi şi masteranzi care au obţinut calificarea de licenţiat şi magistru în Informatică şi care activează în diferite domenii ale economiei naţionale. Între anii 2000 – 2007 catedra a purtat denumirea “Informatica şi Limbi Moderne Aplicate” , având-ul ca şef de catedră pe conferenţiarul universitar Liviu Carcea. Între anii 2007-2017 catedra a purtat denumirea „Informatica Aplicată şi a fost condusă de către conf. univ. dr. Vasile Moraru.

Departamentul „Informatică şi Ingineria Sistemelor” pregăteşte specialişti în cadrul următoarelor programe de studiu:

Ciclul I, Licenţă:

 • 1 „Calculatoare” (zi, 4 ani; f/r, 5 ani), coordonator: conf. univ., dr. Viorica Sudacevschi;
 • 2 „Management Informaţional” (zi, 3 ani), coordonator: conf. univ., dr. Vasile Moraru;
 • 3 „Informatică Aplicată” (zi, 3 ani), coordonator: conf. univ., dr. Vasile Moraru.

Ciclul II, Masterat:

 • Calculatoare şi Reţele Informaţionale (zi, 1,5 ani), coordonator: conf. univ., dr. Victor Ababii;
 • Managementul Aplicaţiilor Informaţionale (zi, 2 ani), coordonator: conf. univ., dr. Vasile Moraru.

Ciclul III, Doctorat:

 • 03 Cibernetică matematică şi Cercetări operaţionale
 • 02 Sisteme informatice
 • 03.Modelare, metode matematice, produse program;
 • 01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale;

 

II. DOMENII DE ACTIVITATE A ABSOLVENȚILOR

562.1 „Calculatoare”

Domeniile de activitate profesională a absolvenţilor catedrei Calculatoare acoperă o gamă largă de ocupaţii, avantajul de bază al specialităţii fiind îmbinarea cunoştinţelor ce ţin de aspectele hardware şi software ale sistemelor de calcul şi a relaţiilor dintre ele.

Absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat în Calculatoare şi pot fi angajaţi la întreprinderi şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale, îndeosebi la funcţii ce presupun următoarele activităţi:

 • Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare; exploatarea şi deservirea sistemelor de calcul; asamblarea şi setarea tehnicii de calcul; asistenţa tehnică; asigurarea funcţionalităţii componentelor calculatorului şi securizării informaţiei prin metode hardware şi software;
 • crearea, implementarea, dezvoltarea şi deservirea sistemelor informatice pentru diferite organizaţii (întreprinderi, companii, bănci etc.); elaborarea şi administrarea bazelor de date, programarea aplicaţiilor WEB; programarea aplicațiilor în timp real;
 • proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor incorporate în bază de microprocesoare, microcontrolere, circuite FPGA şi CPLD; programarea aplicaţiilor industriale; proiectarea şi întreţinerea liniilor tehnologice și de producere computerizate.

Ocupaţii posibile: Inginer administrator rețele de comunicații, Proiectant inginer de sisteme și calculatoare, Inginer-programator, Dezvoltator de pagini web, Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator, Manager de proiecte hardware şi software, Administrator baze de date, Arhitect baze de date, Administrator rețele de calculatoare, Administrator sisteme operaționale, Analist de rețele etc.

444.2 „Management Informaţional”

Specialitatea 444.2 „Management Informaţional” este un domeniu ce integrează cunoştinţele din informatică (tehnologii, aplicaţii şi sisteme informatice) cu cunoaşterea teoriei şi practicii managementului general şi a domeniului de aplicaţie. Pregătirea se realizează în conformitate cu cerinţele de stat faţă de competenţele profesionale şi minimumul de conţinut pentru activitatea profesională în luarea deciziilor manageriale. Disciplinele fundamentale asigură însuşirea competenţelor, abilităţilor şi capacităţilor fundamentale generale. Disciplinele de specialitate include aprofundarea instruirii în domeniul Managementului Informaţional şi care oferă posibilitatea de implementare a unor sisteme de mare anvergură. Programul de studii este orientat spre formare de competenţe manageriale: competenţe de a întocmi şi gestiona execuţia de proiecte în domeniul informaticii aplicate şi în domenii conexe; capabili de a organiza şi exploata sisteme informatice de gestiune; cunoştinţe în managementul proiectului, estimarea costurilor, îmbunătăţirea procesului de dezvoltare; abilităţi de a lucra individual şi în echipe, cooperare interdisciplinară şi integrare de sisteme informaţionale; abilităţi de a aprecia şi identifica punctele tari şi punctele slabe; managementul şi asigurarea calităţii software; iniţiativă, independenţă; motivaţie şi hotărâre de a realiza obiectivele propuse.

Programa conţine cunoştinţe teoretice şi practice, care vor permite viitorilor absolvenţi să fie în măsură să le aplice cu încredere în organizaţiile de toate tipurile.

Ocupaţii posibile:  Programatori de aplicaţii, Designeri şi administratori de baze de date, Designer pagini web,  Asistent universitar, Programator, Programator de software, Manager securitatea informaţiei, Manager informaţii pentru afaceri, Manager operaţiuni de date, Manager procesarea datelor.

 444.3 „Informatică Aplicată”

Absolvenţii specialităţii 444.3 „Informatică Aplicată” pot  să se angajeze în câmpul muncii practic în toate sferele de activitate a societăţii, care necesită un suport informatic şi/sau comunicaţii multilingve.

Ocupaţii posibile: Analişti de sistem, Proiectanţi de software, Proiectanţi de sisteme web şi multimedia, Programatori de aplicaţii, Designeri şi administratori de baze de date, Designer pagini web, Asistent universitar, Programator, Programator de software,  Dezvoltator de pagini web, Programator multimedia, Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator.

 

III. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Organizarea şi desfăşurarea promptă a procesului de învăţământ în cadrul Departamentului IIS are o importanţă deosebită în formarea specialiştilor calificaţi şi competenţi. Factorii care determină obiectivele principale din acest domeniu sunt: sporirea calităţii activităţilor didactice şi metodice, centrarea pe competenţe şi pe necesităţile mediului economic, alinierea la exigenţele standardelor europene.

Planurile de învăţământul sunt, în mare parte, similar e cu planurile din universităţile europene şi americane  şi sunt actualizate periodic în conformitate cu cerinţele şi schimbările care apar în domeniile respective.

Obiectivele didactico-metodice de bază ale Departamentului „Informatică şi Ingineria Sistemelor” sunt:

 • Actualizarea continuă a planurilor de învăţământ pentru ciclul de licenţă şi de master în conformitate cu cerinţele pieţei muncii;
 • Optimizarea conţinutului disciplinelor predate din perspectiva centrării pe student, a formării de competenţe necesare pentru calificarea profesională;
 • Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare:
 • Punerea în practica a ideilor inovatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ, diversificarea metodelor de predare, utilizarea mai pe larg a tehnologiilor didactice moderne;
 • Elaborarea şi editarea materialelor didactico-metodice: manuale, culegeri de probleme, suporturi de curs, îndrumare de laborator şi de proiectare.

La Departament se acordă o atenţie deosebită elaborării şi editării materialelor didactico-metodice necesare asigurării procesului de studiu în conformitate cu planurile de învăţămînt. În acest scop au fost elaborate şi editate de către cadrele titulare ale catedrei

Titularii Departamentului „Informatică şi Ingineria Sistemelor”  au elaborate şi publicat circa 150 de materiale didactice şi metodice pentru cursuri teoretice,  seminare, lucrări de laborator, stagii de practică, ghiduri pentru elaborarea tezelor de licenţă şi de master.

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea ştiinţifică a colaboratorilor Departamentului IIS se bazează pe cercetarea unui spectru larg de probleme legate de diverse domenii ale informaticii aplicate şi managementului informaţional, de proiectarea, testarea şi implementarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare,  Toate activităţile sunt desfăşurate prin:

 • cercetări în cadrul temelor de doctorat;
 • cercetări în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică;
 • cercetări fundamentale;
 • activităţi de creativitate tehnică.

Domeniile principale de cercetare la catedră sunt:

 • Procesarea informaţiei nestructurate: inteligenţa artificială, traducerea automată a textelor, maşini de căutare a informaţiei, lingvistica computaţională.
 • Modelare matematică, metode matematice, produse program. Cercetarea modelelor matematice şi elaborarea metodelor efective pentru problemele de decizie, ce apar în mod concret în diferite ramuri ale ştiinţelor, şi care conduc la rezolvarea problemelor de optimizare.
 • Verificarea, securizarea şi evaluarea performanţelor sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare.
 • Achiziţii de date şi instrumentaţie virtuală.
 • Proiectarea, testarea şi validarea sistemelor de calcul cu arhitecturi reconfigurabile.
 • Sisteme de calcul inteligente.
 • Sisteme de calcul cu procesare concurentă a datelor.

Rezultatele cercetărilor efectuate sunt prezentate la diverse conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale. Pe parcursul activităţii ştiinţifice au fost publicate cca 950 lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv 35 invenţii.

Direcţiile de cercetare ale colaboratorilor catedrei au fost axate pe cele mai actuale probleme ale ştiinţei calculatoarelor. Cele mai recente proiecte realizate sunt:

 • 2014-2015 – Proiectul bilateral Republica Moldova – Ucraina „Reţele de senzori distribuite cu noduri de calcul reconfigurabile”, conducător ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Emilian GUŢULEAC;
 • 2015-2018 – Proiectul instituțional „Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente”, conducător ştiinţific: conf. univ., dr. Sergiu ZAPOROJAN;
 • 2016-2017– Proiectul bilateral Estonia – Republica Moldova „Training Lab and Curriculum for Network Administrators” în cadrul Programului NATO „Știința pentru pace și securitate”, co-director naţional: conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI.

În prezent, la Departamentul IIS  activează 1 doctor habilitat în tehnică, 20 doctori în tehnică, informatică, ştiinţe fizico-matematice,  9 dintre care deţin şi abilitatea de conducător de doctorat (a se vedea http://www.cnaa.md/scientific-advisers/ ). În cadrul direcţiilor ştiinţifice în ultimii 5 au fost susţinute patru teze de doctorat.

În cadrul programului Informatică Aplicată există o echipă de cercetare şi se urmăreşte recunoaşterea ei pe plan naţional şi internaţional (a se vedea http://lilu.fcim.utm.md/). Specializarea “Procesarea Limbajului Natural”, ramură relativ nouă în ştiinţă, impune o colaborare cât mai strânsă între cercetători. Astfel, unul dintre scopurile majore a fost de a institui o reţea de colaborări cu diferite instituţii interesate de acest domeniu.

O atenţie deosebită se acordă antrenării studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi pregătirea lor pentru a participa la diferite conferinţe şi concursuri tehnico-ştiinţifice. Pe parcursul mai multor ani, echipele UTM, formate de regulă din studenţii de la programul de studiu „Calculatoare”, au ocupat locuri premiante la următoarele concursuri:

 • ediţiile anuale ale concursului internaţional studenţesc „Hard & Soft”, organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, începând cu anul 1995;
 • ediţiile anuale ale concursului internaţional de sisteme robotice „3L&3M”, FCIM (prima ediţie în anul 2012);
 • ediţiile anuale ale concursului internaţional studenţesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Rădăuţan”, Facultatea CIM (prima ediţie – în anul 2011);
 • ediţiile anuale ale concursului internaţional studenţesc „Earth Rover”, FCIM (prima ediţie în anul 2011);
 • expoziţia lucrărilor de creaţie a studenţilor UTM „Creaţia deschide Universul”;
 • concursuri internaţionale de informatică din România, Ucraina şi Azerbaidjan.

 

V. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

În gestiunea Departamentului IIS se află patru laboratoare specializate de cercetare:

 • Laboratorul Ştiinţifico-didactic „Severin Rotaru”, fondat în anul 1996;
 • Laboratorul de cercetare-dezvoltare în Ingineria Calculatoarelor, fondat în anul 2007;
 • Laboratorul de Securitate Cibernetică, fondat în anul 2016;
 • Laboratorul de Inginerie a Limbajului Uman.

Sălile de laborator sunt dotate cu echipamentul necesar pentru organizarea procesului de studiu. În procesul de instruire la dispoziția studenților sunt puse dispozitive specializate: Kit-uri DE0 Board, placi de dezvoltare Arduino, plăci de dezvoltare ESP8266, plăci de dezvoltare X-Bee Pro, platforme mobile, imprimantă 3D etc

La momentul actual Departamentul dispune şi de 3 laboratoare didactice dotate cu calculatoare performante conectate la reţeaua INTERNET care sunt puse la dispoziţia studenţilor pe parcursul lucrărilor de laborator şi orelor individuale de lucru.

 

VI. COLABORĂRI

Departamentul are relaţii de colaborare cu următoarele universităţi, centre ştiinţifice şi companii:

 • Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 • Universitatea Politehnică Bucureşti, România
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România
 • Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, România
 • Universitatea Politehnică Timişoara, România
 • Universitatea din Craiova, România
 • Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România
 • Institutul de Aviaţie (Universitatea Tehnică) din Moskova, Rusia
 • Universitatea Tehnică Naţională „Institutul Politehnic din Kiev”, Ukraina
 • Universitatea „Joseph Fourrier”din Grenoble, Franţa
 • Universitatea Lille l – Sciences et Technologies, Franţa
 • Universitatea Mediteraneană din Marseille
 • Endava, din Republica Moldova
 • Pentalog, din Republica Moldova
 • Allied Testing, din Republica Moldova
 • Orange, din Republica Moldova

 

VII. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr. Nume, prenume Funcţia E-mail
1 Guţuleac Emilian prof. univ., dr. hab.; de bază şi cumul emilian.gutuleac@calc.utm.md
2 Sudacevschi Viorica șef de departament, conf. univ., dr.; de bază şi cumul viorica.sudacevschi@calc.utm.md
3 Negură Valentin conf. univ., dr.; de bază şi cumul valentin.negura@calc.utm.md
4 Ababii Victor conf. univ., dr.; de bază şi cumul victor.ababii@calc.utm.md
5 Moraru Victor conf. univ., dr.; de bază şi cumul victor.moraru@calc.utm.md
6 Zaporojan Sergiu conf. univ., dr.; cum. sergiu.zaporojan@adm.utm.md
7 Ţurcanu Iurie conf. univ., cum. iurie.turcanu@ia.utm.md
8 Moraru Vasile conf. univ., dr.; de bază şi cumul vasile.moraru@ia.utm.md
9 Bobicev Victoria conf. univ., dr.; de bază şi cumul victoria.bobicev@ia.utm.md
10 Buzurniuc Stepan conf. univ., dr.; de bază şi cumul stepan.buzurniuc@ia.utm.md
11 Carcea Liviu conf. univ.; de bază şi cumul liviu.carcea@ia.utm.md
12 Kulev Mihail conf. univ., dr.; de bază şi cumul mihail.kulev@ia.utm.md
13 Luchianova Ludmila conf. univ., dr.; de bază şi cumul ludmila.luchianova@ia.utm.md
14 Falico Nicolae conf. univ., dr.; de bază şi cumul nicolae.falico@ia.utm.md
15 Marusic Galina conf. univ., dr.; cum. galina.marusic@adm.utm.md
16 Objelean Nicolae conf. univ., dr.;  cum. nicolae.objelean@ia.utm.md
17 Perebinos Mihail conf. univ., dr.; de bază şi cumul mihail.perebinos@ia.utm.md
18 Stadler Lucia conf. univ., dr.; de bază şi cumul lucia.stadler@ia.utm.md
19 Tutunaru Eleonora conf. univ., dr.; de bază şi cumul eleonora_tutunaru@yahoo.com
20 Rotaru Lilia lector superior; de bază şi cumul lilia.rotaru@calc.utm.md
21 Calmîcov Igor lector superior; de bază şi cumul igor.calmicov@calc.utm.md
22 Ţurcan Ana lector universitar, de bază ana.turcan@calc.utm.md
23 Cărbune Viorel lector superior; de bază şi cumul viorel.carbune@calc.utm.md
24 Branişte Rodica lector universitar; de bază şi cumul rodicabraniste@gmail.com
25 Istrati Daniela lector superior; de bază şi cumul daniela.istrati@ia.utm.md
26 Lazu Victoria lector superior; de bază şi cumul victoria.lazu@ia.utm.md
27 Şişianu Ala lector superior; de bază şi cumul ala.sisianu@ia.utm.md
28 Tărîţă Stella lector superior, de bază stella.tarita@ia.utm.md
29 Mihail-Veleşcu Lilia lector superior, de bază lilia.mihail@ia.utm.md
30 Masaliutina Oxana lector superior, de bază oxana.masaliutina@ia.utm.md
31 Oşovschi Mariana lector universitar, de bază mariana.osovschi@calc.utm.md
32 Plotnic Constantin lector universitar; de bază şi cumul constantin.plotnic@calc.utm.md
33 Marin Ştefan lector universitar; de bază şi cumul stefan.marin@ia.utm.md
34 Razdorojnaia Olga lector universitar, de bază olga.razdorojnaia@ia.utm.md
35 Potlog Mihail lector universitar, cum. mihail.potlog@ia.utm.md
36 Focşa Petru asistent universitar, cum. petru.focsa@ia.utm.md
37 Olaru Valentin lector universitar, cum. valentin.olaru@emc.utm.md
38 Borozan Olesea lector universitar, de bază olesea.borozan@ia.utm.md
39 Tintiuc Corina lector universitar, de bază corina.tintiuc@ia.utm.md
40 Munteanu Silvia lector universitar, de bază silvia.munteanu@calc.utm.md
41 Ababii Constantin asistent universitar, cum.
42 Braga Mihail conf. univ., dr.; cum. mihail.braga@ssu.utm.md
43 Bulai Rodica lector universitar, cum. rodica.bulai@ati.utm.md
44 Calugari Dmitri asistent universitar, cum. dmitri.calugari@scec.utm.md
45 Catruc Mariana lector superior, cum. mariana.catruc@fcim.utm.md
46 Cojuhari Irina conf. univ., dr.; cum. irina.cojuhari@ati.utm.md
47 Cozac Janna lector universitar, de bază
48 Crudu Corina lector universitar, de bază corina.crudu@ia.utm.md
49 Lisnic Inga lector universitar, cum. inga.lisnic@ati.utm.md
50 Moţpan Serghei asistent universitar, cum. serghei.motpan@ati.utm.md
51 Sacenco Alexandru asistent universitar, cum. alexandru.sacenco@ati.utm.md
52 Scrob Sergiu asistent universitar, cum. sergiu.scrob@ati.utm.md
53 Secrieru Adrian lector universitar, cum. adrian.secrieru@ati.utm.md
54 Ţurcanu Dinu lector superior, cum. dinu.turcanu@adm.utm.md
Personal non-didactic
 1 Plamadeala Dumitru inginer cat. I, 0.5; de bază dumitru.plamadeala@calc.utm.md
2 Zgardan Victor inginer cat. I, 0.5; de bază victor.zgardan@calc.utm.md
3 Focşa Petru inginer cat. I; de bază petru.focsa@ia.utm.md
4 Munteanu Silvia specialist documentaţie studii cat. I, cum. silvia.munteanu@calc.utm.md
5 Gheţu Ion inginer cat. I; de bază
6 Laşco Victor inginer cat. I, 0.5; de bază victor.lasco@calc.utm.md