Ion Fiodorov

Şef de departament
 conferențiar universitar, doctor în informatică.

 

DATE DE CONTACT

Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,
str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 504
Telefon: (+373) 22 50-99-08
Email: ion.fiodorov@ati.utm.md

 

I. INFORMAȚII GENERALE

În anul 1964 odată cu fondarea IPC a fost deschisă Catedra automatica și tehnica de calcul (ATC). Catedra ATC pregătea ingineri la specialitatea „Automatică şi telemecanică” (prima admitere 1959 în cadrul Universității de Stat din Moldova şi prima promoţie în 1964) şi preda cursurile de iniţiere în ştiinţa calculatoarelor la toate facultăţile IPC. În anul 1974 CATC este divizată în Catedra automatica şi Catedra tehnica de calcul. În anul 1979 la Catedra automatica este lansată specialitatea „Sisteme automatizate de conducere” (SAC), ceea ce în 1988 va genera o nouă divizare şi va fi creată Catedra sisteme de prelucrare automatizată a informaţiei şi de conducere (SPAIC). În anul 1990 a început reprofilarea Catedrei SPAIC şi transformarea ei (1992) în Catedra tehnologii informaţionale cu specialitatea „Tehnologii informaţionale” (TI). Catedra ATI a fost creată în anul 2006 prin comasarea Catedrei tehnologii informaţionale cu Catedra automatica.

Conducători ai catedrelor au fost: Catedra ATC – L. KRASNOV, conf. univ., dr. (1964), B. LADVIŞCENKO, conf. univ. int. (1965), Iu. MAXIMOV, conf. univ., dr. (1966-1975), V. MARASANOV, prof. univ., dr. hab. (1975-1988); Catedra automatica – S. IDRICEANU, conf. univ., dr. (1988-1990), V. GUŢU, conf. univ., dr. (1990-1992), B. IZVOREANU, conf. univ., dr. (1992-1993, 1999-2006), A. GREMALSCHI, prof. univ., dr. hab. (1993-1999), Catedra SPAIC – Vladimir MARASANOV, prof. univ., dr. hab. (1988-1990), Victor BEŞLIU, conf. univ., dr. (1990-1991, CTI 1992-2006; CATI 2006-2016). Din anul 2016 şef al Catedrei ATI este dr., conf. univ. Dumitru CIORBĂ.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Din anul 1964 şi până în 1992 Catedra pregătea specialiști în specialitatea ATM, iar din 1979 şi în specialitatea SPAIC, doar în limba rusă, conform planurilor de învățământ elaborate de Moscova. Admiterea era de 50 de absolvenți ai școlii medii la fiecare specialitate, concursul de admitere fiind foarte mare.

În perioada anilor 1991-1992 a fost elaborat primul plan de învățământ al specialităților TI şi AI cu predarea în limba română. Prima admitere la specialitatea TI a avut loc în vara anului 1992. Au fost create două grupe a câte 25 studenţi cu studii în limba română. Prima promoţie s-a produs în anul 1997. Pe parcursul anilor la specialitatea TI au fost deschise grupe cu studierea în limbile engleză (1998), franceză (1996) şi rusă (1993). În anul 1992 a fost introdusă admiterea la studii cu taxă (fără limitarea numărului de locuri). Numărul maxim de studenţi admişi la specialitatea TI depășea 250.

În anul 1997 au fost lansate studiile de masterat cu durata de un an la specialităţile TI şi AI. În 2005 a fost elaborat şi introdus primului plan de învăţământ conform prevederilor Procesului Bologna: ciclul 1 Licenţă – 4 ani (240 credite ECTS) şi ciclul 2 Masterat – 1,5 ani (90 credite ECTS) la specialităţile 526.2 „Tehnologii informaţionale” (TI) şi 526.3 „Automatică şi informatică” (AI). În 2011 a fost lansată specialitatea 526.5 „Securitate informațională” (SI), ciclul I Licenţă (240 credite) cu pregătirea în limba română.

Majoritatea membrilor catedrei ATI a fost formată întotdeauna de foştii ei absolvenţi, care au crescut împreună cu catedra. La catedră activează 3 doctori habilitaţi, profesori universitari, şi peste 20 de doctori, conferenţiari universitari, formaţi prin doctorantura UTM sau ale unor instituţii de învățământ superior din Kiev, Moscova, Sankt-Petersburg.

Mulţi dintre foştii profesori ai catedrei activează în prezent în universităţi sau companii IT din SUA, Canada, Franţa, Germania, Italia, România, Rusia. Fostul şef al Catedrei automatica, dl Anatol GREMALSCHI, absolvent UTM, ex-prim-viceministru (1992), ministru al Educaţiei şi Ştiinţei al RM (1998-1999). Fondatorul specialităților TI și SI, dl Victor BEŞLIU (student-doctorand-colaborator al Institutului de Aviaţie din Moscova în perioada 1967-1982, inclusiv licenţa în 1973 şi doctoratul în 1980), a fost implicat în mai multe proiecte de importanţă naţională (elaborarea Strategiei de edificare a societăţii informaţionale, elaborarea Concepţiei de guvernare electronică, crearea SIA „e-Declaraţii”) şi internaţională (USAID, PNUD, ISOC, World Summit Awards etc.). A. BALABANOV este academician al Academiei de Ştiințe Reale din Rusia.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Primele cercetări ştiinţifice pe teme bugetare se deschid în anul 1967, iar primele cercetări ştiinţifice pe contracte economice au fost lansate în anul 1968.

Direcţiile de cercetare au fost întotdeauna corelate cu problemele de dezvoltare ale ştiinţei şi ingineriei sistemelor şi calculatoarelor şi tehnologia informaţiei. În anii 1967-2016 la Catedra ATI au fost efectuate cercetări ştiinţifice pe 53 teme, inclusiv 21 teme bugetare şi 32 contracte economice. La efectuarea cercetărilor ştiinţifice au participat cadre didactice, ingineri, doctoranzi şi studenţi. Pe parcursul activităţii ştiinţifice au fost publicate peste 2000 de lucrări ştiinţifice şi didactice şi peste 35 invenţii.

În anul 1965 se deschid studiile de doctorat la catedra ATC. Pe parcursul anilor mai multe persoane au studiat în doctorantură, din ei au elaborat şi au susţinut 20 de teze (dr. hab. – 4 şi doctor – 16).

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice la catedră sunt integrate în procesul de studii, la cele trei specialități ale catedrei, în perspectiva implementării unei educații bazate pe cercetare. În acest context, la catedră au fost fondate diverse laboratoarele științifico-didactice: „Tehnologii mobile”, „Managementul cunoștințelor”, „Securitatea informațională”, „Circurite integrate, analogice și digitale”, „Internetul lucrurilor”, „Sisteme cu microprocesoare și comunicații industriale”, „Ingineria conducerii automate”.

 

IV. COLABORĂRI

Catedra automatică și tehnologii informaționale, din 1993 pregătește ingineri licențiați în TI, oferind programe de studiu actuale apreciate în cadrul consultărilor cu partenerii (instituții publice, companii private, studenți). Printre întreprinderile și instituțiile de stat, departamentele, ministerele și companiile private care au colaborat activ în parteneriate de consultare sau de suport sunt: Centrul de Guvernare Electronică, ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale”, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaţionale, ÎS „Fiscservinform”, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, SA „Orange”, SRL „Starnet”, ISMP „Deeplace”, SRL „AlliedTesting”, SRL „Pentalog”, SRL „Endava”, „JMD Planet”, „Winify”, „Evisoft” SRL, „TenerLab”, „Dekart” SRL, „EST Computer” SRL, „FFW”.

Profilul specialității „Automatică și informatică” definește relații de colaborare cu întreprinderi specifice domeniului: Institutul de Energetică al AŞM, Centrul de Ştiinţă şi Inginerie „Informinstrument” SA; Institutul de cercetări în domeniul controlului nedestructiv, ÎM „Steinel Electronic”; „Bucuria” SA; „CET-2” SA, „Electrotehnoimport” SRL, „Salonix-Teh” SRL, „Moldtelecom” SA ş.a.

 

V. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

 

Nr Numele, prenumele Funcția Forma de angajare
1 Agapii Cristian asist. univ. Cumul extern
2 Andrievschi-Bagrin Veronica asist. univ. Cumul extern
3 Anghiloglu Anna  asist. univ. Titular
4 Antohi Ionel lector univ.mag. Titular
5 Balabanov Anatolii conf. univ., dr. hab. Titular
6 Balmuș Ion conf. univ. dr. Cumul intern
7 Bercu Igor lector univ. Cumul extern
8 Beșliu Victor conf. univ. dr. Titular
9 Bîrcu Maxim  asist. univ. Cumul extern 
10 Bîtca Ernest asist. univ. Cumul extern
11 Bolun Ion prof. univ. dr. hab. Titular
12 Bostan Viorel Rector, prof. univ. dr. hab. Cumul intern
13 Braga Vasili lector univ. mag. Cumul extern
14 Bragarenco Andrei lector univ. mag. Cumul intern
15 Bulai Rodica lector univ. mag. Titular
16 Bularga Mircea asist. univ. Cumul extern
17 Buldumac Oleg asist. univ. Titular
18 Burlacu Alexandru asist. univ. Cumul extern
19 Călin Rostislav lector univ. mag. Titular
20 Carauș Viorica  asist.univ Cumul intern
21 Catanoi Maxim lector univ. Cumul extern
22 Catruc Mariana lector univ. mag. Titular
23 Cazac Marin lector univ. mag. Cumul extern
24 Ceban Gheorghe lector univ. Cumul intern
25 Cebotari Daria asist. univ. Cumul extern
26 Cernei Irina asist.univ. Titular
27 Cernei Valeriu lector. univ. Cumul extern
28 Chirev Pavel lector univ. dr. Titular
29 Ciorbă Dumitru conf. univ. dr. Cumul intern
30 Ciorba Varvara asist.univ. Titular
31 Ciubotaru Constantin conf. univ. dr. Cumul extern
32 Ciuru Tudor conf. univ. dr. Cumul intern
33 Cojocaru Svetlana lector univ. mag. Cumul intern
34 Cojuhari Elena conf. univ. dr. Cumul intern
35 Cojuhari Irina conf. univ. dr. Titular
36 Colesnic Victor lector univ. Titular
37 Corlat Andrei conf. univ. dr. Titular
38 Corlat Sergiu lector univ. mag. Titular
39 Cotelea Vitalie conf. univ. dr. hab. Titular
40 Cunev Veaceslav lector univ. Cumul extern
41 Drumea Vasile asist.univ. Cumul extern
42 Dubac Serghei asist.univ. Titular
43 Duca Ludmila lector univ. mag. Titular
44 Eladii Vadim asist. univ. Cumul extern
45 Fiodorov Ion Şef.DISA. conf. univ. dr. Cumul intern
46 Gaidău Mihail asist.univ. Titular
47 Gavriliţa Mihail asist.univ. Titular
48 Gavrişco Alexandr asist.univ. Cumul extern
49 Ghetmancenco Svetlana lector univ. mag. Cumul extern
50 Ghica Roman  asist. univ. Cumul extern 
51 Gîncu Silviu lector univ. dr. Cumul extern
52 Gogoi Elena lector univ. mag. Titular
53 Golovco Anatolie lector.univ. Cumul extern
54 Gorban Maria asist. univ. Titular
55 Grozavu Nistor conf. univ. dr. Cumul extern
56 Hîncu Alexandru asist. univ. Cumul extern
57 Ilco Valentin asist. univ. Cumul intern
58 Istrati Daniela lector univ. mag. Cumul intern
59 Izvoreanu Bartolomeu conf. univ. dr. Titular
60 Leahu Alexei prof. univ. dr. Titular
61 Lealin Serghei asist. univ. Cumul extern
62 Lisnic Inga lector univ.mag. Titular
63 Lungu Mihai asist. univ. Cumul extern
64 Martîniuc Alexei asist. univ. Cumul intern
65 Marusic Galina conf. univ. dr. Cumul intern
66 Melnic Radu lector univ. mag. Cumul intern
67 Melnic Vladimir lector univ. mag. Cumul intern
68 Mocanu Veronica lector. univ. dr. Cumul extern
69 Moraru Dumitru lector univ. mag. Titular
70 Moraru Vasile conf. univ. dr. Cumul intern
71 Moraru Victor conf. univ. dr. Cumul intern
72 Munteanu Silvia lector univ. mag. Cumul intern
73 Nastasenco Veaceslav conf. univ. dr. Titular
74 Nemerenco Ecaterina asist. univ. Cumul extern
75 Oșovschi Mariana lector univ. mag. Cumul intern
76 Peca Ludmila lector univ. mag. Cumul extern
77 Poddukin Vladimir lector univ. Cumul extern
78 Popa Dorin asist. univ. Cumul extern
79 Popovici Nadejda asist. univ. Titular
80 Poștaru Andrei lector univ. mag. Titular
81 Postovan Dumitru lector univ. dr. Titular
82 Potlog Mihail asist. univ. mag. Cumul intern
83 Prisăcaru Andrian lector univ. Cumul extern
84 Purci Gheorghe  asist.univ Cumul extern 
85 Putere Alexandru lector univ. mag. Cumul extern
86 Puțuntean Nina lector univ., dr. Cumul extern
87 Răducanu Octavian asist. univ. Titular
88 Railean Serghei conf. univ. dr. Cumul intern
89 Recean Dorin lector univ. Cumul extern
90 Rogovschi Nicoleta conf. univ. dr. Cumul extern
91 Romanenko Alexandr conf. univ. dr. Titular
92 Rusu Cristian asist. univ. Titular
93 Rusu Elena lector univ. mag. Cumul extern
94 Rusu Viorel lector univ. mag. Titular
95 Saranciuc Dorian lector univ. Titular
96 Sava Nina lector univ. mag. Titular
97 Scorohodova Tatiana lector univ. Titular
98 Scrob Sergiu asist. univ.  Titular
99 Secrieru Adrian asist. univ. mag. Cumul intern
100 Slobodaniuc Alina lector univ. Cumul extern
101 Sudacevschi Viorica conf. univ. dr. Cumul Intern
102 Timco Carolina conf. univ. dr. Cumul intern
103 Țiplea Ferucio Laurentiu  prof. univ. dr. Cumul extern
104 Torică Eugen asist. univ. Cumul extern
105 Țurcan Iuliu conf. univ. dr. Cumul intern
106 Țurcanu Dinu lector univ. mag. Cumul intern
107 Ţurcanu Tatiana conf. univ. dr. Cumul extern
108 Vdovicenco Alexandru asist. univ. Cumul extern
109 Zagorodnîi Radu asist. univ. Cumul extern
110 Zaharia Gabriel asist. univ. Titular
111 Zaleșciuc Maxim asist. univ. Cumul extern
112 Zgureanu Aurel conf. univ. dr. Cumul extern