Dumitru Ciorbă

Dumitru Ciorbă

Decan al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

Date de contact

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) funcționează în cadrul Universității Tehnice a Moldovei și asigură pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale științei și tehnicii contemporane – știința sistemelor și calculatoarelor, electronică și comunicații, care constituie suportul societății informaționale. Istoria FCIM începe odată cu fondarea, în a. 1967, a Facultății de Electrofizică, care în a. 1987 a fost divizată în două facultăți – de Calculatoare, Informatică și Microelectronică  și cea de Radiotelecomunicații. Însă activitatea ştiințifică în domeniu a început odată cu fondarea Institutului Politehnic „S. Lazo” din Chișinău (1964), în cadrul Catedrei Automatica și Telemecanica (ATM) și Automatică și Tehnică de Calcul (ATC), care aparțineau Facultății de Electrotehnică. 

II. STRUCTURA FACULTĂŢII 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică include 4 departamente: 

FCIM dispune de întreaga bază materială (laboratoare specializate, săli de calculatoare; centre de cercetare, de proiectare, centre de creativitate ale studenților, etc.) necesară desfășurării proceselor didactice și de cercetare științifică din cadrul programelor de studii, în concordanță cu standardele care asigură desfășurarea unui proces de învățământ de calitate. 

III. CADRE DIDACTICE

Procesul didactico-metodic, de cercetare şi științific la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică este asigurat de către un colectiv de cadre didactice cu un nivel înalt de calificare – doctori habilitaţi, profesori universitari, doctori în științe, conferențiari. Concomitent cu cadrele didactice titulare la facultate mai activează şi profesioniști de înaltă calificare din cadrul organizațiilor şi companiilor de top din domeniul TIC. Această cooperare între mediul privat şi sistemul educativ a facultății asigură dezvoltarea competențelor profesionale, cunoștințelor temeinice creând abilitățile şi deprinderile necesare în formarea viitorilor ingineri.

IV. FORMELE DE STUDII

1) Ciclul I Licență (240 credite ECTS): 

FCIM oferă pregătire inginerilor la următoarele programe de studii: 

Durata studiilor la ciclul 1 (licență) este de patru ani pentru deținătorii diplomelor de bacalaureat și absolvenții colegiilor; și cinci ani – pentru absolvenții școlilor medii de cultură generală (raionale de Est ale Republicii Moldova), precum și pentru studiile cu frecvență redusă la programele Calculatoare și rețele și Tehnologia Informației. 

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licența, ciclul I: 

2) Ciclul II Masterat (90 credite ECTS) 

La ciclul II (Masterat)  FCIM  pregătește specialiști la următoarele programe de studii:

 • Managementul Aplicațiilor Informaționale
 • Inginerie Biomedicală
 • Microelectronica și Nanotehnologii
 • Calculatoare și Rețele Informaționale
 • Securitatea Informaţiei
 • Tehnologia Informației
 • Tehnologia informației pentru afaceri

Admiterea se efectuează în baza diplomei de studii superioare de licență.
Pentru programele inginerești de master durata este stabilită la 1,5 ani, pentru celelalte de ani. 

 Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II: 

V. CREATIVITATEA TEHNICĂ A STUDENȚILOR LA FCIM 

FCIM acordă o atenție deosebită antrenării studenților în creativitatea tehnică și ştiințifică, care se manifestă prin organizarea concursurilor studențești naționale şi internaționale. Pe parcursul anilor au fost organizate: Concursul Internațional „Earth Rover: Connecting Things ”, cu participarea echipelor din R. Moldova, România și Ucraina; Concursul Internațional „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Radăuțan”,  CATALYSTSConcurs de securitate cibernetică CTF-UTMGame of DronesGestiunea bazelor de date, etc. 

VI. REALIZĂRI/CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE

Activităților de cercetare și inovare la FCIM le sunt acordate o atenție prioritară, care sunt centrate pe: 

 • Activitatea în cadrul proiectelor naționale și internaționale; 
 • Activitatea în calitate de conducător de doctorat; 
 • Activitatea în calitate de cercetător în cadrul planului didactic. 

Rezultatele obținute în cadrul proiectelor naționale și internaționale au fost raportate și publicate în culegerile a mai multor simpozioane, conferințe și comunicări științifice universitare, fiind expuse în reviste de specialitate.  Unul dintre savanții cu renume mondial prof. univ., dr. hab Oleg Lupan, este titular la Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală fiind primul savant din Republica Moldova care a reușit să trea pragul a 10 000 de citări ale publicaţiilor ştiinţifice, conform platformei Google Scholar Citations, numele său figurând în lista celor mai citați cercetători din lume, realizată de Web of Science (WoS). Acest succes îl plasează pe prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN în TOP 1% mondial Highly Cited selectați în baza realizărilor și performanțelor excepționale pe tărâmul științei, propulsând astfel Republica Moldova, în premieră absolută, în fruntea acestei competiții internaționale. 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică participă la realizarea multiplelor acorduri de colaborare științifică și didactică încheiate între Universitatea Tehnică a Moldovei și centre universitare din alte țări. Aceste acorduri prevăd diverse colaborări: schimb reciproc de studenți și profesori, investigații științifice comune, coordonarea metodelor și integrarea programelor de instruire (TEMPUS TACIS, INTAS, Agenția Universităților Francofone ș.a.). 

Facultatea colaborează cu: 

 • Universitatea „Politehnica” Bucureşti, România; 
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, România; 
 • Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România; 
 • Universitatea Tehnică Darmstadt, Germania; 
 • Universitatea Tehnică, Illmenau,  Germania; 
 • Universitatea Tehnică Sankt-Petersburg, Rusia; 
 • Universitatea LAVAL, Canada; 
 • Universitatea Aix-Marselle, Franţa; 
 • Institutul Naţional de Telecomunicaţii, Franţa; 
 • Institutul de Fizică Inginerească din Moscova, Rusia.