DUMITRU CIORBĂ

Decanul facultăţii,
Conferențiar universitar, doctor în științe exacte

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-05
E-mail: dumitru.ciorba@fcim.utm.md, decanat@fcim.utm.md
Site-ul facultății: www.fcim.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) funcționează în cadrul Universității Tehnice a Moldovei și asigura pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale științei și tehnicii contemporane – știinta sistemelor și calculatoarelor, electronica și comunicații, care constituie suportul societății informaționale.

 

II. SCURT ISTORIC

Istoria facultăţii CIM începe odată cu fondarea, în a. 1967, a Facultăţii de Electrofizică, care în a. 1987 a fost divizată în două facultăţi – de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (CIM) şi cea de Radiotelecomunicaţii. Însă activitatea ştiinţifică în domeniu a început odată cu fondarea Institutului Politehnic „S. Lazo” din Chișinău (1964), în cadrul Catedrei Automatica şi Telemecanica (ATM) şi Automatică şi Tehnică de Calcul (ATC), care aparţineau Facultăţii de Electrotehnică. În cadrul acestor catedre activau cercetătorii Iu. Maximov, Vl. Lerner, L. Krasnov, la care pe parcurs s-au alăturat şi absolvenţii acestor catedre. Primul rector al Institutului Politehnic din Chişinău, Sergiu Rădăuţan, a depus eforturi mari pentru a deschide în a. 1965 o specialitate nouă – „Dispozitive cu Semiconductori” care a stat la baza fondării unei direcţii ştiinţifice noi pentru R. Moldova.

Activitatea ştiinţifică la Facultatea CIM se realizează în cadrul catedrelor, centrelor şi laboratoarelor ştiinţifice, specializate pe domenii şi direcţii de cercetare. În anul 2005, în structura organizatorică a cercetărilor ştiinţifice la CIM au intervenit unele modificări esenţiale. Prin Hotărârea Senatului UTM, cercetările prioritare au fost axate în 6 Centre de cercetare-dezvoltare universitare, cu direcţiile ştiinţifice respective. În conformitate cu domeniul de activitate, FCIM face parte din cadrul Centrului de cercetare-dezvoltare „Electronică, Informatică şi Comunicaţii”. Coordoator al Centrului este prof. univ., dr. hab. Valeriu Dorogan, vice coordonator al Centrului a fost ales prof. univ. dr. hab. Anatol Casian şi secretar ştiinţific – conf. univ. dr. Victor Ababii. În anul 2002 în cadrul FCIM a fost creat Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor cu subordonare universitară (CNSTM, UTM). În prezent, director al CNSTM este Vicepreşedintele AŞM, academician al AŞM, prof. univ., dr. hab. Ion Tighineanu.

Date importante din istoria facultăţii

 • 1959 – Fondarea specialității „Automatica și Telemecanica” (azi – „Automatica și Informatica”) în cadrul Universității de Stat din Moldova
 • 1964 – Fondarea Institutului Politehnic din Chișinău pe baza facultăților tehnice ale Universității de Stat din Chișinău și Facultății de Electrificare a Institutului Agricol din Chișinău
 • 1965 – Fondarea specialității „Dispozitive Semiconductoare” (azi – „Microelectronica”)
 • 1967 – Fondarea Facultății de Electrofizică pe baza specialităților „Automatica și Telemecanica” și „Dispozitive Semiconductoare”
 • 1968 – Fondarea specialității „Construirea și Producerea Aparatajului Radioelectronic” (azi – „Sisteme radio – electronice”)
 • 1978 – Fondarea specialității „Calculatoare”
 • 1979 – Fondarea specialității „Sisteme de prelucrare a informației și de comandă” (azi – „Tehnologii Informaționale”)
 • 1984 – Fondarea specialității „Telecomunicații”
 • 1987 – Divizarea Facultății de Electrofizică în Facultatea de Electrofizică și cea de Radioelectronică
 • 1993 – Institutul Politehnic din Chișinău a fost reorganizat în Universitatea Tehnică a Moldovei
 • 1994 – Redenumirea Facultății de Electrofizică în Facultatea „Calculatoare, Informatică și Microelectronică”
 • 1995 – Fondarea specialității „Informatica și Limbi Moderne Aplicate”

Facultatea a pregatit peste 10000 de ingineri, care activeaza în diverse ramuri ale economiei naționale. Actualmente la secția zi își fac studiile circa 2500 de studenți.

 

III. STRUCTURA FACULTĂŢII

Facultatea include 5 departamente şi un Centru de Calcul:

 

IV. FORMELE DE STUDII

1) Studii universitare la specialităţile:

La facultate studiile se efectuează în limbile română, franceză, engleză şi rusă.

Durata studiilor la secţia zi:

 • 4 ani pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat si absolvenţii colegiilor
 • 5 ani – pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală

La secţia fără frecvenţă termenul de studii se majorează cu un an.

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

2) Master la specialităţile:

Studiile postuniversitare de master sunt organizate la catedrele de profil cu durata de un an (1530 ore) şi se finalizează cu obţinerea Diplomei de Master la următoarele specialităţi:

 • Managementul Aplicațiilor Informaționale
 • Inginerie Biomedicală
 • Microelectronica și Nanotehnologii
 • Calculatoare și Rețele Informaționale
 • Tehnologii Informaționale
 • Automatica și Informatica

La facultate este organizat şi Masterul European conform planurilor şi programelor elaborate în cadrul proiectului Tempus. Importanţa studiilor postuniversitare de master este îndeosebi pronunţată în prezent ca rezultat al necesităţii proceselor de integrare a învăţământului universitar din Republica Moldova cu cel al Uniunii Europene.

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II

4) Doctorantura la specialităţile:

Lista specialităţilor, la care UTM pregăteşte cadre ştiinţifice (Doctorat):

 • 122.03 – Modelare, Metode Matematice, Produse Program
 • 131.03 – Fizică Statistică și Cinetică
 • 134.01 – Fizica și Tehnologia Materialelor
 • 232.01 – Sisteme de Conducere, Calculatoare și Rețele Informaționale
 • 232.02 – Tehnologii, Produse și Sisteme Informaționale
 • 232.03 – Tehnologii și Sisteme în Securitatea Informațională
 • 233.01 – Nano-microelectronică și Optoelectronică
 • 233.04 – Echipamente și Dispozitive Biomedicale

 

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea ştiinţifică a colaboratorilor FCIM se bazează pe abordarea unui șir foarte larg de probleme legate de: ştiinţa calculatoarelor şi a reţelelor informaţionale; tehnologii informaţionale; microelectronică şi nanotehnologii; ingineria biomedicală; automatică şi informatică; informatica aplicată; securitatea informaţiei etc.
Direcţiile de cercetare sunt dictate de problemele strategice ale evoluţiei ştiinţelor moderne. Un rol foarte important în stabilirea strategiei şi direcţiilor de cercetare la FCIM îl au personalităţile cu nume mondial: academicianul al AŞM Sergiu RĂDĂUŢANU, prof. univ., membru corespondent al AŞM, dr. hab. Teodor ŞIŞIANU, prof. univ., dr. Ion SAMUSI, prof. univ., dr. Severin ROTARI, prof. univ., dr. hab. Anatol CASIAN, prof. univ., dr. hab. Anatol POPESCU, prof. univ., dr. hab. Viorel TROFIM, prof. univ., dr. hab. Emilian GUŢULEAC şi mulţi alţii.

 

VI. CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE ORGANIZATE

De-a lungul anilor FCIM au participat activ la organizarea conferinţelor naţionale şi internaţionale, între care Conferinţa Internaţională în domeniul microelectronicii şi ştiinţei calculatoarelor ICMCS (International Conference on Microelectronics and Computer Science), organizată în cooperare cu: Ministerul Educaţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul ELIRI, Asociaţia Publică RENAM etc. În cadrul acestei conferinţe activeză opt secţii principale, care determină direcţiile de cercetare ale facultății: Micro-optoelectronică, Nanoscientică şi nanotehnologii, Ştiinţa calculatoarelor şi reţele informaţionale, Comunicaţii şi sisteme electronice, Sisteme biomedicale, Securitatea informaţională, Automatică şi robotică, Tehnologii noi în educaţia universitară. Comitetul Internaţional al conferinţei este constituit din personalităţi cu renume mondial din Germania, România, Rusia, Israel, SUA, Belgia, Canada, Franţa, Marea Britani, Ucraina.

icmcs 2011

Participanţii la Conferinţa ICMCS-2011

balmus1

De la stânga la dreapta: conf. dr. Ion Balmuş, decan FCIM; Petre Guran, Institutul Cultural Român; general-maior Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român; academician Ion Bostan, rector UTM; prof., dr. hab. Valerian Dorogan, prorector UTM

balmus2

Conversație între participanţii la lucrările Conferinţei ICMCS-2011. În centru: academician Ion Bostan, rector UTM;
academician Valeriu Canţer, preşedinte CNAA;
genral-maior Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică participă la realizarea multiplelor acorduri de colaborare ştiinţifică şi didactică încheiate între Universitatea Tehnică a Moldovei şi centre universitare din alte ţări. Aceste acorduri prevăd diverse colaborări: schimb reciproc de studenţi şi profesori, investigaţii ştiinţifice comune, coordonarea metodelor şi integrarea programelor de instruire (TEMPUS TACIS, INTAS, Agentia Universităţilor Francofone ş.a.)

Facultatea colaborează cu:

 • Universitatea „Politehnica” Bucureşti, România;
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, România;
 • Universitatea Tehnică Darmstadt, Germania;
 • Universitatea Tehnică Sankt-Petersburg, Rusia;
 • Universitatea LAVAL, Canada;
 • Universitatea Aix-Marselle, Franţa;
 • Institutul Naţional de Telecomunicaţii, Franţa;
 • Institutul de Fizică Inginerească din Moscova, Rusia.

 

VIII. SEMINARE ȘTIINȚIFICE DE PROFIL

Pe lângă Facultatea CIM activează Seminarul de profil la specialităţile 05.13.05 „Elemente şi dispozitive ale tehnicii de calcul şi sistemelor de comandă”, 05.13.13 „Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale” şi 01.05.04 „Modelare matematică, metode matematice, produse program”. Preşedinte al Seminarului de profil este prof. univ., dr. hab. Anatol POPESCU,i secretar ştiinţific – conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI.

Un rol important în pregătirea cadrelor ştiinţifice îl joacă Şcoala Doctorală de profil „Electronică şi informatică” care activează pe lângă FCIM. Actualmente în cadrul acestei şcoli îşi fac studiile 32 de doctoranzi la următoarele specialităţi ştiinţifice: 122.02 „Sisteme informatice”, 122.03 „Modelare, metode matematice, produse program”, 131.01 „Fizica matematică”, 134.03 „Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii”, 232.01 „Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”, 232.02 „Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale”, 232.03 „Tehnologii şi sisteme în securitatea informaţională”, 233.01 „Nano-microelectronică şi optoelectronică”, 233.02 „Echipamente şi sisteme electronice”, 233.03 „Tehnologii şi componente electronice”, 233.04 „Echipamente şi dispozitive biomedicale”.

Cercetările ştiinţifice efectuate în cadrul Şcolii Doctorale „Electronică şi informatică” sunt coordonate de conducătorii de doctorat: prof. univ., dr. hab. Ion TIGHINEANU; prof.univ., dr. hab. Valerian DOROGAN; prof. univ., dr. hab. Anatol POPESCU; prof. univ., dr. hab. Anatol CASIAN; prof. univ., dr. hab. Emilian GUŢULEAC; prof. univ., dr. Victor ŞONTEA; conf. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN; conf. univ., dr. hab. Veaceslav PERJU; conf. univ., dr. hab. Sergiu ŞIŞIANU; conf. univ., dr. hab. Oleg LUPAN; conf. univ., dr. Victor ABABII; conf. univ., dr. Ion BALMUŞ; conf. univ., dr. Victor BEŞLIU; conf. univ., dr. Vasile GÂSCA; conf. univ., dr. Vasile MORARU; conf. univ., dr. Valentin NEGURA; conf. univ., dr. Nicolae SECRIERU; conf. univ., dr. Bartolomeu IZVOREANU; conf.univ., dr. Gherman SOROCHIN; conf. univ., dr. Mihail KULEV; conf. univ., dr. Sergiu ZAPOROJAN.

Actualmente în cadrul FCIM activează 7 doctori habilitaţi, 48 de doctori în ştiinţe, 6 profesori universitari şi 52 de conferenţiari universitari.
În scopul creşterii profesionale în cadrul FCIM sunt create toate condiţiile pentru desfășurarea activităţilor Seminarelor şi Consiliilor Ştiinţifice pentru susţinerea tezelor de doctor şi de doctor habilitat la specialităţile menţionate mai sus.

 

IX. CREATIVITATEA TEHNICĂ A STUDENȚILOR LA FCIM

FCIM participă activ la realizarea multiplelor acorduri de colaborare ştiinţifică încheiate între Universitatea Tehnică a Moldovei şi centre universitare din alte ţări. Aceste acorduri prevăd diverse colaborări: schimb reciproc de studenţi şi profesori, investigaţii ştiinţifice comune, coordonarea metodelor şi integrarea programelor de instruire (TEMPUS-TACIS, INTAS, Agenţia Universităţilor Francofone ş.a.).

FCIM acordă o atenţie deosebită antrenării studenţilor în creativitatea tehnică şi ştiinţifică, care se manifestă prin organizarea concursurilor studenţeşti naţionale şi internaţionale. Pe parcursul anilor au fost organizate: Concursul Internaţional „Earth Rover”, cu participarea echipelor din R. Moldova, România şi Ucraina; Concursul Internaţional „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Radăuţan”, cu participarea echipelor din R. Moldova şi România; Concursul Naţional de Informatică, cu participarea studenţilor din R. Moldova.

17

Procesul de pregătire a echipelor pentru participarea la Concursul Internaţional „Earth Rover – 2011” organizat de FCIM UTM în anul 2011

16

Procesul de pregătire a echipei UTM pentru a participa la Concursul Internaţional „Hard & Soft – 2014” organizat de Universitatea Ştefan cel Mare, or. Suceava, România

Activitatea de creativitate tehnică şi ştiinţifică a studenţilor este desfășurată în: Centrul Studenţesc de Creaţie Tehnică „HARD & SOFT”, care activează din anul 2009; Centrul internaţional „Ingineria sistemelor microelectronice şi dispozitive biomedicale”; Cercul Studenţesc „Sisteme electronice dedicate” şi Centrul Cultural al UTM. Aceste activităţi sunt coordonate de către decanul FCIM‚ conf., dr. Ion BALMUŞ; prodecanul conf., dr. Victor ABABII şi l. sup. Radu MELNIC prin implicarea cadrelor didactice şi a inginerilor de la catedrele Calculatoare, Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Automatică şi Tehnologii Informaţionale şi altele.

Ca rezultat al acestor activităţi pot fi menţionate performanţele obţinute de echipele FCIM care au participat la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, de exemplu:

 • Concursul Internaţional „Hard & Soft”, organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România:
  • locul II, anul 2013, cu participarea a 14 echipe din România, Germania, Republica Moldova şi Ucraina
  • locul I, anul 2008, cu participarea a 13 echipe din România, Republica Moldova, China, Serbia şi Franţa
  • locul III, anul 2005, cu participarea a 10 echipe din România, Republica Moldova, China şi Ucraina;
 • Concursul studenţesc organizat de compania „Continental”, din Iaşi, România;
 • Concursuri Internaţionale de Informatică din România, Ucraina şi Azerbaidjan.