Despre Studii de Master la UTM

Studiile superioare de master, ciclul II pot fi urmate după finalizarea studiilor superioare de licenţă şi sunt oferite de UTM cu o durată 1,5 (90 ECTS) şi 2 ani (120 ECTS).

Studiile superioare de master sunt menite să asigure formarea specialiştilor performanţi, să dezvolte capacităţile de cercetare ştiinţifică, să permită accesul la studii de doctorat.

Universitatea Tehnică a Moldovei în baza ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, este autorizată de a realiza pregătirea în cadrul a 44 programe de master, asociate la 7 domenii generale de studii – inginerie şi activităţi inginereşti – 18 programe, tehnologii de fabricare şi prelucrare – 7 programe,  arhitectură şi construcţii – 7 programe, tehnologii ale informației si comunicațiilor – 5 programe, ştiinţe economice – 5 programe, arte – 1 program, drept – 1 program.

Instruirea se desfăşoară în baza planurilor de învăţământ, care conţin discipline pentru pregătire avansată în domeniu. Programele corespund noilor cerinţe ale mediului tehnic şi economic mondial, sunt bazate pe ultimele elaborări în ştiinţă, cunoaşterea cărora poate asigura calitate şi eficienţă în viitoarea activitate a absolventului studiilor de master.

42 programe de master desfăşurate în cadrul UTM sunt de cercetare, fapt ce oferă posibilitatea de a elabora proiecte de cercetare care pot fi dezvoltate ulterior în teză ştiinţifică pe parcursul ciclului III – studiilor de doctorat.

Admiterea la studiile superioare de master se organizează pe bază de concurs în conformitate cu prevederile legislației în vigoare şi Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, aprobat prin Hotărâre de Guvern și a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, la UTM.

La concursul de admitere la ciclul II de studii superioare de master pot participa deținătorii diplomei de studii superioare de licență sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor, care la finalizarea studiilor de master vor acumula cel puțin 300 de credite de studii transferabile pentru ambele cicluri de studii.

În cazul înscrierii în ciclul II la un program de studii diferit de domeniul absolvit la ciclul I de studii superioare, candidații urmează să acumuleze 30 de credite la disciplinele/modulele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii pentru care optează, stabilite de departamentul în cadrul căruia se desfășoară acest program. Aceste credite reprezintă minimul curricular inițial necesar, care poate fi obținut şi în perioada studiilor superioare de licență.

Studiile superioare de master finalizează cu susținerea publică a tezei de master şi cu eliberarea diplomei de studii superioare de master, însoțită de suplimentul la diplomă redactat în limbile română şi engleză. Temele tezelor de master se publică pe pagina web oficială a UTM.

Diploma de studii superioare de master atestă faptul că titularul a obținut competențe academice şi/sau profesionale specifice, inclusiv competențe manageriale, de cercetare-dezvoltare şi inovare.

La UTM sunt organizate 9 programe de master comune cu mai multe universități din străinătate, care finalizează cu eliberarea diplomei duble.

Programe de studii ciclul II, master şi titlurile conferite la absolvire

 

Conform Nomenclatorului  aprobat prin

HG nr. 482 din 28.06.2017

Tipul

Programului 

FacultateaDurata studiilorTitlul obţinut
Codul şi denumirea domeniului general de studiiCodul şi denumirea domeniului profesionalDenumirea programului de studii
1234567
021 Arte0212 Design vestimentar şi design interiorDesign interiorMaster științificFUA90 ECTSMaster în design
041 Științe economice0413 Business şi administrare

Administrarea afacerilor*

Master științific

FIEB90 ECTSMaster în științe economice
120 ECTS
Economia afacerilor imobiliare*Master științificFIEB120 ECTSMaster în științe economice
0414 MarketingMarketing industrialMaster științificFIEB90 ECTSMaster în științe economice
120 ECTS
042 Drept0421 DreptDrept imobiliar și cadastralMaster științificFCGC90 ECTSMaster în drept
061 Tehnologii ale informației şi comunicațiilor0612 Proiectarea şi administrarea sistemelor informaționaleCalculatoare şi rețele informaționale*Master științificFCIM90 ECTSMaster în inginerie
Managementul aplicațiilor informaționaleMaster științificFCIM120 ECTSMaster în informatică
0613 Dezvoltarea produselor program şi a aplicațiilorTehnologia informației*Master științificFCIM90 ECTSMaster în inginerie
Tehnologia informației pentru afaceriMaster profesionalFCIM120 ECTSMaster în informatică
Securitate informațională*Master științificFCIM90 ECTSMaster în inginerie

071 Inginerie și activități inginerești

0710 Inginerie şi managementManagement şi exploatarea transportuluiMaster științificFIMIT90 ECTSMaster în inginerie
Managementul proiectelor în construcțiiMaster științificFCGC90 ECTSMaster în inginerie
Ingineria şi managementul afacerilor în textile (îmbrăcăminte, încălțăminte şi articole din piele)Master științificFTP90 ECTSMaster în inginerie
Inginerie şi managementul calitățiiMaster științificFEIE90 ECTSMaster în inginerie

0713 Energetică şi inginerie electrică

ElectroenergeticăMaster științificFEIE90 ECTSMaster în inginerie
Energie şi mediuMaster științificFEIE90 ECTSMaster în inginerie
Inginerie electrică*Master științificFEIE90 ECTSMaster în inginerie
0714 Electronică şi automatizăriSecuritatea informației în sisteme şi rețele de comunicațiiMaster științificFET90 ECTSMaster în inginerie
Sisteme şi comunicații electroniceMaster științificFET90 ECTSMaster în inginerie
Mentenanța şi managementul rețelelor de telecomunicațiiMaster științificFET90 ECTSMaster în inginerie
Microelectronică şi nanotehnologiiMaster științificFCIM90 ECTSMaster în inginerie
Inginerie biomedicalăMaster științificFCIM90 ECTSMaster în inginerie
0715 Mecanică şi prelucrarea metalelorIngineria produsului şi a proceselor în construcția de mașiniMaster științificFIMIT90 ECTSMaster în inginerie
Inginerie şi management în sisteme de producțieMaster științificFIMIT90 ECTSMaster în inginerie
Inginerie mecanicăMaster științificFIMIT90 ECTSMaster în inginerie
Design industrialMaster științificFIMIT90 ECTSMaster în inginerie
0716  Autovehicule, nave şi aeronaveSiguranța şi ecologizarea transportului rutierMaster științificFIMIT90 ECTSMaster în inginerie
 Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabileMaster științificFIMIT90 ECTSMaster în inginerie
072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare0721 Procesarea alimentelorOenologie, enoturism şi piețe vitivinicoleMaster științificFTA90 ECTSMaster în inginerie
120 ECTSMaster în inginerie
Calitatea şi siguranța produselor alimentare*Master științificFTA90 ECTSMaster în inginerie
Managementul restaurantelor şi serviciilor de cateringMaster științificFTA90 ECTSMaster în inginerie
0722 Tehnologia materialelorDesign şi tehnologii poligraficeMaster științificFTA90 ECTSMaster în inginerie
0723 Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte şi articole din piele)Design vestimentar şi textilMaster profesionalFTP90 ECTSMaster în inginerie
Design şi dezvoltare de produs*Master științificFTA90 ECTSMaster în inginerie
073 Arhitectură şi construcții0731 Arhitectură şi dezvoltarea teritorialăGeomatică și cadastruMaster științificFCGC90 ECTSMaster în inginerie
Planificare urbană şi regionalăMaster științificFUA90 ECTSMaster în inginerie
Evaluare și administrare imobiliarăMaster științificFCGC90 ECTSMaster în inginerie
0732 Construcții  şi inginerie civilăInginerie structuralăMaster științificFCGC90 ECTSMaster în inginerie
Drumuri, materiale şi mecanizare în construcțiiMaster științificFUA90 ECTSMaster în inginerie
Managementul sistemelor de inginerie sanitară şi protecția mediuluiMaster științificFUA90 ECTSMaster în inginerie
Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiriMaster științificFUA90 ECTSMaster în inginerie
Inginerie antiincendii şi protecție civilăMaster științificFCGC90 ECTSMaster în inginerie

Notă: cu „* ” sunt marcate programele în cadrul cărora se realizează studii cu diplomă dublă.

MENIU