RODICA SIMINIUC

șef direcție

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ștefan cel Mare 168, biroul 303
Tel: +373 22 23-54-48
E-mail: rodica.siminiuc@adm.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută ca o şcoală de pregătire a cadrelor ştiinţifice naţionale. Activitatea doctoranturii la UTM începe în anul 1966, la doi ani după înfiinţarea Institutului Politehnic din Chişinău.

În prezent Universitatea Tehnică a Moldovei organizează forma de doctorat ştiinţific în următoarele domenii ştiinţifice acreditate:

 1. Ştiinţe ale naturii.
 2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii.
 3. Ştiinţe sociale şi economice.

Activitatea de doctorat se realizează conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014; Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014; Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de doctorat, ciclul III din cadrul Şcolilor Doctorale ale Universităţii Tehnice a Moldovei (aprobat la Senatul UTM din 26 mai 2015).

Coordonarea studiilor superioare de doctorat este realizată de către Direcția Doctorat și Postdoctorat, cu structură managerială şi administrativă distinctă, instituit în cadrul şedinţei Senatului UTM din data de 30 iunie 2015.

Organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat se realizează prin şase Şcoli Doctorale:

 1. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.
 2. Inginerie Civilă.
 3. Ştiinţa Calculatoarelor, Electronică şi Comunicaţii.
 4. Ştiinţa Alimentelor.
 5. Energetică şi Inginerie Electrică.
 6. Economie, Finanţe şi Management.

Fiecare Şcoală Doctorală este coordonată de către Consiliul Şcolii Doctorale. Principiile fundamentale de funcţionare a Şcolilor Doctorale sunt:

 • acces egal şi echitabil la studiile de doctorat pentru orice persoană care întruneşte condiţiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calităţii studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare şi perfecţionare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calităţii şi transparenţei procesului de îndrumare şi evaluare a doctoranzilor.

Actualmente la UTM îşi fac studiile 106 de doctoranzi (90 bugetari şi 16 în bază de taxe), fiind  îndrumaţi de către 70 de conducători de doctorat. În total cu dreptul de conducător de doctorat sunt abilitate 111 persoane.

 

II. ACTE NORMATIVE DOCTORAT

 1. Diagrama de examinare și susținere a tezei de doctorat pentru candidații admiși la studii până în 2015
 2. Ghid de redactare a tezelor de doctorat și a rezumatelor, aprobat în 2017
 3. Metodologie de evaluare și susținere a tezelor de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei
 4. Instrucțiune privind examinarea tezelor de doctor și doctor habilitat prin sistemul de antiplagiat al Agenției Naționale de Asigurărare a Calității în Educație și Cercetare
 5. Plan individual al studiilor superiare de doctorat, ciclul III (Model)
 6. Metodologie privind repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2016-2017
 7. Hotararea Senatului UTM privind începerea anului de studii la doctorat pentru doctoranzii anului I
 8. Concursul proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolilor Doctorale UTM – admiterea 2016-2017
 9. Ordinul de înmatriculare la studii superioare de doctorat (2018 – 2019)
 10. Proiect de mobilitate pentru doctoranzi Moldova-România-Franța (iulie 2016 – iunie 2017)
 11. EXTRAS din procesul-verbal nr. 7 al ședinței Senatului UTM din 27.01.2015 – Privind acordarea primei persoanelor care au susținut teza de doctor în termen
 12. Regulament insituțional de organizare și desfășurare a studiilor superioare de doctorat
 13. Contract de studii superioare de doctorat
 14. Ghid de redactare a tezelor de doctorat și a rezumatelor (pentru doctoranzii înmatriculați conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, HG Nr. 1007 din 10.12.2014)
 15. Regulament cu privire la acordarea burselor și premierea studenților – doctoranzi ai Universității Tehnice a Moldovei
 16. Regulament de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat (aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Nr. 514 din 05.12.2017)
 17. Concursul proiectelor științifice în cadrul Școlilor Doctorale UTM – admiterea 2018-2019
 18. Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la UTM, ciclul III – studii superioare de doctorat, pentru anul universitar 2021/2022

 

III. ACORDURI DE COLABORARE

 1. Acord de colaborare între Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat al Universității Ștefan cel Mare din SUCEAVA și Departamentul „Școli Doctorale” a Universității Tehnice a Moldovei
 2. Acord de colaborare între Biroul pentru Studii Doctorale Universitare a Universitatății „Alexandru loan CUZA”  IAȘI-ROMÂNIA  și Departamentul „Școli Doctorale” a Universității Tehnice a Moldovei
 3. Acord de colaborare între Departamentul ”Şcoala Doctorală”  a Universității de Arte ”Georghe Enescu” IAŞI-ROMÂNIA şi Departamentul “Şcoli Doctorale” a Universitatății Tehnice a Moldovei 
 4. Acord de colaborare intre Scoala doctorala din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti si Departamentul „Scoli Doctorale” UTM

 

IV. LINK-URI UTILE

 1. utm.md/credo
 2. www.asm.md
 3. www.pro-science.asm.md
 4. www.nap.edu
 5. search.ebscohost.com

 

V. ORARUL LECȚIILOR ȘI EXAMENELOR, RAPORTAREA ANUALĂ

 1. CALENDARUL UNIVERSITAR pentru anul 2021, studii superioare de doctorat
 2. ORARUL LECȚIILOR ÎN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE „CALCULATOARE, ELECTRONICĂ ȘI ENERGETICĂ”, ANUL ACADEMIC 2021
 3. ORARUL LECŢIILOR ÎN CADRUL ŞCOLII DOCTORALE ECONOMIE, FINANŢE ŞI MANAGEMENT
 4. ORARUL LECŢIILOR LA DISCIPLINA DEZVOLTARE DURABILĂ GLOBALĂ
 5. Orarul lecțiilor la disciplina Istoria si Metodologia cercetarii
 6. Orarul examenelor pentru doctoranzii an. II, III si IV
 7. Dezvoltare durabilă – abordări metodologice
 8. Orarul susținerii referatelor științifice de către doctoranzii anilor II, III, IV
 9. Orarul activităților în cadrul disciplinei „Dezvoltare Durabilă Globală” a.u. 2016-2017
 10. Orarul susținerii Referatelor Științifice de către doctoranzii an. II, 2018
 11. Orarul pentru studii doctorale în cadrul Școlii Doctorale ,,INGINERIE MECANICĂ și CIVILĂ”, pentru anul academic 2019-2020
 12. Orarul de studii pentru doctoranzi  F/ZI și  F/R   anul  I,  2019-2020  în cadrul Școlii Doctorale   Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management In domeniul  Știința Alimentelor
 13. Orarul pentru studii de doctorat în cadrul Școlii Doctorale ,,Ştiinţa Calculatoarelor, Electronică şi  Energetică” pentru anul academic 2019-2020, doctoranzii anului I, f/zi și f/r