pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Legislaţie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
ALECSANDRU IOAN I.

Cu mila lui Dumnezeu si vointa Nationala, Domnul Principatelor - Unite - Romane;
La toti de fata si viitori sanatate:
Asupra raportului Ministrului Nostru Secretarul de Stat la Departamentul de Interne, Agricultura si Lucrari Publice, cu No. 9354, pe langa care Ne supune proiectul de lege intocmit pentru adoptarea sistemului metric de masura si greutati in Romania;
Vazand jurnalul Consiliului Nostru de Ministri, incheiat in sedinta do la 4 Septembrie curent;
Auzind si optiunea Consiliului Nostru de Stat;
In puterea Statutului din Iulie trecut;
Am sanctionat si sanctionamu, promulgat si promulgamu ce urmeaza:

TITLUL I.
Pentru greutati si masuri

Art. 1. Sistemul metric de greutati si masuri se adopta, si masurile intrebuintate pana acum se desfiinteaza in toata intinderea Romaniei.
Art. 2. Unitatea fundamentala a sistemului metric de greutati si masuri este metrul, dupa etalonul prototip al Frantei, care este a 10 milioane parte din cuartul meridianului pamantului.
Art. 3. Greutatile si masurile sistemului metric sunt impartite in cinci categorii, precum se arata aci la literile a, b, c, d si e.

a) Masuri de lungime
Mirin-metrul
Kilometrul
Ectometru
Decametru
Metru
Decimetru
Centimetru
Milimetru
Valoarea
Zece mii metri
Una mie metri
Una suta metri
Zece metri
Unitatea fundamentala a greutatilor si masurilor
A zecea parte din metru
A suta parte din metru
A mia parte din metru
b) Masuri de agrara
Ectarie
Arie
Centiarie

Valoarea
Una suta arii
Una suta metri patrati sau un patrat de 10 metri in laturi
A suta parte din arie sau un metru patrat

c) Masuri de capacitate
Kilolitru
Ectolitru
Decalitru
Litru
Decilitru
Centilitru
Valoarea
Una mie litre
Una suta litre
Zece litre
Un decimetru cub, sau un cub avand fiecare latura de un decimetru
A zecea parte dintr`un litru
A suta parte dintr`un litru
d) Masuri de soliditate
Decasterii
Steru
Decisteri
Valoarea
Zece metri cubi
Un metru cub sau un cub avand latura de un metru
A zecea parte dintr`un ster
e) Greutati sau ponduri
Tonela
Centaru
Kilogram

Ectogramu
Decagramu
Gramu
Decigramu
Centimetru
Miligramu
Valoarea
Una mie kilograme sau greutatea unui metru cub de apa
Una suta Kilograme
Una mie din gram, greutatea unui litru de apa distilata la temperatura +4°, cantarirea litrului de apa pentru greutatea unui kilogram se socoteste facuta in gol
Una suta grame
Zece grame
Greutatea unui centimetru cub de apa la temperatura de +4°
A zecea parte din gramu
A suta parte din gramu
A mia parte din gramu
Art. 4. Unitatile de masura cuprinse in categoria literelor c si e, de la Articolul precedent, si anume, Litrul si Gramul, cu multipli si submultipli lor, vor putea fi intrebuintati si dubli sau in jumatati.

TITLUL II.
Etaloane pentru verificarea masurilor

Art. 5. Un etalon metru dupa cel prototip al Frantei, timbrat cu marca Tarii, se va conserva in Arhiva Generala a Statului.
Art. 6. Etaloane asemenea timbrate pentru metru si pentru masurile de capacitate si de greutati dupa sistemul metric, se vor depune la Ministerul de Interne, Agricultura si Lucrari Publice si la fiecare autoritate insarcinata cu verificarea masurilor.
Art. 7. Cu verificarea masurilor vor insarcinate, pentru orase, Consiliile urbane, iar pentru Comunele rurale, Sub-prefecturile.
Aceste autoritati vor avea in a lor pastrare, sub raspunderea capilor respectivi, etaloanele ce vor servi in diferite verificari ale masurilor si greutatilor utilizate in comert.
Art. 8. Etaloanele depuse la autoritatile sus-zise se vor verifica dupa cum aci urmeaza, adica:
Cele de la Minister se vor verifica la fiecare 10 ani, cel mal tarziu, iar cele depuse pe la celelalte autoritati se vor verifica la fiecare trei ani.
Art. 9. Fiecarei autoritati de verificare i se va da de catre Ministerul de Interne, Agricultura si Lucrari Publice, cate o marca distinctiva cu data fiecaruia an.
Art. 10. Nimeni nu se va putea servi cu greutati si masuri care nu vor fi marcate la autoritatile competinte.
Art. 11. Pentru prima timbrare, interesatii se vor duce insusi cu masurile la autoritatile de verificare in a caror circonscriptiune se vor afla.
Art. 12. Toate masurile si greutatile reparate nu se vor putea intrebuinta mal inainte de a primi din nou timbru de verificare.
Art. 13. Verificari periodice se vor face odata pe fiecare an tuturor masurilor utilizate in comert si de particulari.
Epoca inceperei acestor verificari va fi in luna lui Ianuarie, iar a terminarei se va ficsa la fiecare perioada, pentru orase, de catre Consiliurile urbane, iar pentru Comunele rurale de catre Prefectul judetului.
Art. 14. Toate verificarile se vor constata prin marci anuale; verificatorul va avea un registru in care va inscrie verificarea facuta si unde se va subscrie acela ale caruia masuri vor fi verificate.
Daca acesta nu va voi a subscrie sau nu va sti a scri, atunci verificatorul va nota in registru nevointa sau neputinta aceluia de a subscrie.
Art. 15. Pe langa verificarile periodice mai sus insemnate, se vor mai face si veri¬ficari pe neasteptate, fara tacsa, dupa recomandatia Politiei sau a autoritatii locale. Aceste verificari se vor putea face numai de la rasaritul pina la apusul soarelui.
Art. 16. Ministerul de Interne, Agricul¬tura si Lucrari Publice, prin Ordonanta Domneasca va determina forma, precum si materialul din care vor avea a se face greutatile si masurile, inzestrand pe fiecare oficiu de verificare, pe linga etaloane si marci, cu tablouri aratatoare de forma si materialul determinat dupa care apoi industria privata va putea fabrica masurile trebuitoare pentru comerciu.
Pe linga acestea, se vor da Oficiurilor de verificarii si tablouri de transformarea masurilor vechi in cele noi si vice-versa.
Art. 17. In toate orasele unde trebuinta comerciului va cere, Municipalitatile vor avea facultatea de a infiinta Oficiuri publice, in ca¬re cetatenii vor putea masura si cantari marfurile lor platind o retributiune moderata, care se va ficsa de catre autoritatea Municipala, dupa aprobatiunea Consiliului de Stat.
Art. 18. Nimeni nu va putea exersa fun¬ctiunea de Verificare publica fara a depune juramantul de a`si implini bine si cu credinta sarcina sa. Juramantul se va depune dinaintea Presedintelui Tribunalului de Comorciu sau inaintea Primarului Municipalitatii locului.
Art. 19. Se va da de catre masuratorii publici cetatenilor care vor cere, insemnarea consultatoare de rezultatul operatiunii.

TITLUL III.
Politia masurilor

Art. 20. Privegherea d`a nu se vinde si intrebuinta de cat numai masuri confomu prescriptiunelor legei de fata, se va face de catre Politiile locale si de catre impiegatii Consiliurilor comunale insarcinate cu verificari prin vizite extraordinare si neasteptate.
Art. 21. Agentii Politiilor si Agentii comunali vor face procese-verbale pentru contraventiunile si delictele ce vor descoperi, si vor urmari pe faptuitori pentru a li se aplica pedepsele sau amendele prevazute de legi pentru asemenea abateri.
Art. 22. Agentii insarcinati cu verificalile greutatilor si masurilor, vor confisca toate masurile si greutatile care n'ar avea forma sau n'ar fi facute de materiile prescrise; asemene care vor fi alterate, roase sau turtite, precum si masurile vechi ce se vor gasi in uz. Aceste masuri, depuindu-le la Politia locala sau la Sub-prefectura, se vor strica si materialul din care au fost facute se va confisca drept amende.
Aceste dispozitiuni nu vor prejudeca intru nimica pedepsile dictate de legea penala pentru facerea si intrebuintarea de masuri si greutati false.
Art. 23. Dispozitiile legei de fata se vor pune in aplicare la 1 Ianuarie, anul una mie opt sute sase-zeci si sase.
Facemu cunoscut si ordonamu ca cel de fata, investite ca sigiliul Statului si trecute in Monitorul Oficial, sa fie adresate Curtilor, Tribunalelor si autoritatilor administrative, ca sa Ie inscrie in registrele lor, sa li observe si sa faca a Ie observa, si Ministrul Nostru Secretaru de Statu la Departamentul Justitiei este insarcinat a priveghea publicarea lor.
Dat in Ruginoasa, la 15 Septemvrie, anul 1864.

ALECSANDRU IOAN


Prima supapă pe care trebuie să o deschidă şcoala este setea.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Galeria foto
Adrese utile

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc