Conform prevederilor p. 13 din Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UTM, aprobat în 30.06.2015, cu modificările din 25.08.2020, dosarul candidatului va conţine obligatoriu următoarele:

  1. scrisoarea de intenţie;
  2. Curriculum Vitae (în format Europass);
  3. copia buletinului de identitate;
  4. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţificodidactice;
  5. documente doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
  6. programul de activitate;
  7. declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale, confirmată prin cazierul judiciar valabil.
  8. Acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către CDSI, precum şi afişarea publică a actelor anexate la dosarul prezentat (modelul Acordului aici)