Obiective:

 • Obținerea nanostructurilor în baza de GaN. Studierea morfologică și chimică a materialelor obținute.
 • Elaborarea tehnologiei de obținere a arhitecturilor 3D în baza diferitor tipuri de polimeri (transparenți, cu grad ridicat de flexibilitate, biocompatibili, etc.) în matricea cărora vor fi impregnate diferite cantități de nano-, microparticule în baza GaN.
 • Studierea  distribuției particulelor în matricea polimerică utilizând metode optice, microscopia  electronică, precum și microscopia de forță atomică.
 • Va fi studiat gradul de hidrofobie al suprafețelor nanostructurate utilizând metode optice de măsurare a unghiului de contact în regim static, precum și în regim dinamic.
 • Se va determina influența nanostructurării suprafeței asupra gradului de hidrofobie.
 • Investigarea gradului de biocompatibilitate al suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie se va efectua prin cultivarea in vitro a mai  ultor tipuri de celule (endoteliale, celule stem mezenchimale, celule epiteliale) pe suprafața arhitecturilor construite.

Obiective:

 • Sinteza  peliculelor prin metoda chimică din soluții (SCS). Tratamentul termic prin diferite metode și diferite durate de timp pentru formarea raportului nanoheterojoncțiunilor cu faze cristaline necesar de CuO:Cu2O,  și modificarea morfologiei.
 • Funcționalizarea suprafețele  peliculelor nanostructurate cu nanopuncte de Pd și PdO2 pentru modificării proprietăților senzor la diferite gaze.
 • Cercetarea modificării conductibilității la aplicarea pe suprafața peliculelor nanostructurate de CuO, Cu2O și a nanoheterojoncțiunilor cu faze mixte CuO/Cu2O funcționalizate cu nanopuncte de Pd și PdO2 a gazelor volatile și explozive
  Cercetarea  modifcării proprietăților de răspuns la gaze explozive și vapori volatili organici cu diferite concentrații a vaporilor de apă.
 • Cercetarea modificării proprietăților de răspuns la gaze explozive și vapori volatili organici pentru durate lungi de timp, cu scopul de a determina fiabilitatea senzorilor.

Obiective:

 • Simularea matematică computerizată a efectului de brunificare la tratarea cu microunde a produselor cu conținut înalt de polifenoli.
 • Simularea matematică computerizată a proceselor de uscare cu microunde a produselor granulare în strat suspendat.

Obiective:

 • Deducerea expresiei pentru elementul matricial de interacțiune a purtătorilor de sarcină cu impuritățile activate termic.
 • Deducerea ecuației cinetice și calculul coeficienților termoelectrici ca funcție de temperatură.
 • educerea expresiei pentru spectrul renormat al fononilor și calcularea temperaturii Peierls.
 • Utilizarea rezultatelor obținute pentru calcularea parametrilor optimi pentru modului p – n.
 • Elaborarea schemei și modelului teoretic al unui laser semiconductor pe puncte cuantice.
 • Analiza influenței feedback-ului optic provenit de la mai multe cavități exterioare și descrierea comportamentului dinamic al laserului în funcție de intensitatea feedback-ului.
 • Analiza numerică a laserului cu puncte cuantice pentru aplicații în comunicare optică bazată pe haos.
 • Diagonalizarea Hamiltonianului care descrie oscilatorul cuantic pompat cu laser.
 • Caracterizarea oscilatorului cuantic cuplat cu dipol permanent și deducerea ecuației master pentru sistemul cuantic pompat cu laser.
 • Descrierea interacțiunii  dintre procesele multifotonice asistate de interferență cuantică.

Obiective:

 • Selectarea raţională a surselor agroalimentare indigene în vederea obţinerii compuşilor funcţionali;
 • Elaborarea schemei tehnologice de obţinere a compuşilor funcţionali;
 • Stabilirea parametrilor optimi de obţinere a compuşilor funcţionali;
 • Fabricarea mostrelor cu compuşi funcţionali în condiţii de laborator la instalaţia pilot.
 • Selectarea şi optimizarea tehnologiei de producere a sortimentului de produse funcţionale;
 • Implementarea la nivel de laborator a tehnologiei de producere a sortimentului de produse funcţionale.
 • Analiza caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale sortimentului de produse funcţionale.

Obiective:

 • Studierea influenței tratărilor de stabilizare, păstrare și maturare a vinurilor materie prime obținute.
 • Implementarea procedeului tehnologic elaborat în condiții de producere la fabricile naționale.
 • Evoluția markerilor individuali ai vinurilor produse din soiul autohton de struguri Rară Neagră din diferite regiuni vitivinicole a Republicii Moldova pe durata tratamentelor de stabilizare, păstrare și maturare.