Obiective:

 • Dezvoltarea constructivă a transmisiilor precesionale sub aspectul elaborării a: structurilor cinematice optimizate în plan structural; metodelor de calcul la rezistenţă bazate pe metode numerice cu considerarea plenară a factorilor de influenţă; metodelor noi de proiectare a organelor de maşini bazate pe analiza cu element finit; metodelor de cercetare experimentală şi prelucrare a datelor;
 • Elaborarea tehnologiilor industriale de fabricare a roţilor cu profil nestandard al dinţilor bazate pe metode convenţionale (deformare plastică, frezare, rectificare, turnare, presare pulberi metalice), neconvenţionale (electroeroziune, cu laser, fascicul de electroni);
 • Alegerea şi cercetarea materialelor noi pentru roţi dinţate care asigură indici calitativi înalți.

Obiective:

Funcţionalizarea suprafeţelor nanostructurilor în baza materialelor semiconductoare pentru aplicații senzorice și biomedicale. În scopul îmbunătățirii performanțelor senzorice a nano- și microstructurilor de oxid de zinc (ZnO) și a altor materiale cu proprietăți semiconductoare se vor crea joncțiuni p-n, n-n de suprafață cu alte tipuri de oxizi de semiconductori, oxizi de metale sau metale nobile. Astfel se va cerceta îmbunătățirea sensibilității și selectivității la diferite tipuri de gaze toxice, ușor inflamabile, biomedicale și explozibile, precum și modificarea selectivității inițiale a structurilor de ZnO, TiO2 și CuO. Sinteza poziţionată specific şi autoasamblarea nanoarhitecturilor de oxizi semiconductori ZnO, MoO3, SnO2, CuO pe substraturi de senzori, sinteza materialelor mixte prin procesarea termică rapidă şi sinteza chimică din soluţii şi îmbunatăţirea proprietăţilor senzoriale.

Studiul influenței interacțiunii calcogenurilor nanostructurate cu unele substanțe chimice asupra distribuției spectrale a impedanței, integrarea acestor calcogenuri în senzori chimici operabili la temperatura camerei și caracterizarea lor la detectarea unor gaze toxice.

Obiective:

Securitatea alimentară necesită asigurarea populației cu produse de calitate sporită, corespunzătoare cerințelor comunității europene. Problema dată se referă și la produsele vegetale uscate, care pot fi obținute numai în urma aplicării metodelor noi și eficiente de procesare. Pentru implementarea în mediul de afacere, în special cel rural, a noilor procedee de deshidratare a produselor vegetale cu consum redus de energie și calitate sporită a produsului finit, este necesar de:

 • studiului fenomenelor de transfer ale procesul de uscare a produselor vegetale în câmpuri electromagnetice sub aspectul elaborării: corelațiilor optime dintre parametrii principali ai procesului de uscare, caracteristicile câmpului electromagnetic și ai mediului  însoțite de modelări matematice; metodelor de investigare a mediului modificat; regimurilor optime de tratare preliminară a produselor vegetale prin electroplasmoliză, etc.;
 • elaborarea procesului de uscare a produselor vegetale în mediu modificat (CO2) cu scopul reducerii efectelor de oxidare (determinarea concentrației optime de CO2 în mediu, a parametrilor regimului hidrotermic ca funcție de concentrația de CO2 în mediu, parametrilor câmpului electromagnetic);
 • elaborarea procesului de uscare cu prelucrarea preliminară a produselor vegetale prin electroplazmoliz (determinarea intensității și tensiunii optime a câmpului electric ca funcție de umiditatea și dimensiunile geometrice ale produsului, a parametrilor procesului de uscare în câmp electromagnetic a produselor tratate prin electroplasmoliză, influenței parametrilor procesului de tratare prin electroplasmoliză și uscare asupra calității produsului finit).

Obiective:

Determinarea parametrilor optimali ai materialelor organice nanostructurate de tip n și de tip p pentru aplicări în dispozitive termoelectrice mai eficiente de conversie directă a căldurii nefolosite în energie electrică. Rezultatele noastre precedente au dat posibilitatea de a câștiga prin concurs  dur două proiecte științifice internaționale: STCU 5344 (2012-2014) și FP7 308768 (2013-2015). Alt obiectiv de bază al proiectului este de a participa la activitățile internaționale pentru dezvoltarea tehnologiei de comunicare optică securizată prin utilizarea laserelor cu puncte cuantice ca element principal. Se propune dezvoltarea implementării diferitelor tehnici de codificare a mesajelor, pentru îmbunătățirea securității de transmitere a informațiilor.

Obiectivele proiectului vizează studiul proprietăților ambalajelor produselor alimentare existente pe piață în contextul asigurării inofensivității și multifuncționalității lor, precum și analiza conformității ambalajelor cu cerințele europene și internaționale impuse pornind de la premisa integrării europene a țării, impactul neconformității lor asupra sănătății utilizatorilor și elaborarea soluțiilor de asigurare a compatibilității structurale, morfologice, inofensive și ecologice, multifuncționale a ambalajelor cu produsele alimentare.

Obiectivele proiectului:

 • structurarea ambalajelor pentru produsele alimentare în cele cu contact direct cu produsul alimentar și cele cu contact indirect;
 • analiza incidenței cazurilor de intoxicație alimentară în Republica Moldova;
 • analiza formelor de manifestare a intoxicațiilor alimentare și a cauzelor ce le determină;
 • identificarea cerințelor utilizatorilor impuse ambalajelor pentru diferite produse alimentare;
 • evaluarea conformității estetice a ambalajelor cu cerințele utilizatorilor;
 • evaluarea senzorială a produselor alimentare ambalate existente după menținerea formei, lipsa fisurilor, etanșarea liniilor de îmbinare, mirosul emanat, prezența zgârieturilor, aderenta straturilor;
 • analiza proprietăților fizice ale ambalajelor: densitatea materialelor, greutatea, temperatura, gradul de aderență, alungirea, rezistența la rupere, rezistența la alungire, rezistența ermetizării;
 • determinarea proprietăților fizico-chimice ale ambalajelor;
 • evaluarea proprietăților biologice, biochimice și microbiologice: compoziția, prezența agenților patogeni, biodegradarea;
 • analiza cerințelor standardelor europene impuse ambalajelor;
 • evaluarea conformității ambalajelor existenta în Republica Moldova cu cerințele impuse de standardele europene;
 • elaborarea ambalajelor inofensive, ecologice, biodegradabile, multifuncționale și reciclabile pentru produsele alimentare valorificând materia primă autohtonă conforme cerințelor și tendințelor în materie de ambalaje europene.

Obiective

 • Elaborarea tehnologii şi a machetei utilajului de laborator de fabricare a nanofirelor din materiale conductoare, rezistive, feromagnetice şi semiconductoare cu acoperirea nanofirului cu un strat de izolaţie în procesul lui de fabricare. Lungimea nanofirelor din metale şi aliaje cu diametru de 500 nanometri şi mai mult va constitui unităţi de metri şi posibil chiar zeci de metri, iar acelor cu diametru mai jos de 500 nanometri presupunem că va constitui zecimi de metru;
 • Elaborarea metodei şi a dispozitivului de măsurare (exemplar laborator) de dirijare a parametrilor electrici şi fizici a nanofirelor numite la valorile prestabilite în procesul de fabricare a lor fără deteriorarea izolaţiei lor;
 • Elaborarea tehnologii şi a utilajului (la nivel de laborator) de fabricare a nanofirelor coaxiale şi a microcablului coaxial multifir;
 • Elaborarea structurilor cu parametrii distribuiţi cu factorul de calitate majorat de zeci, sute şi chiar mii de ori în comparaţie cu cele cunoscute cu utilizarea microfirului coaxial ca materie primă;
 • Elaborarea metodei şi utilajului (machet de laborator) de măsurare şi fabricare a constantei de timp la valoarea prestabilită a structurilor  numite în procesul lor de fabricare fără deteriorarea a învelişului coaxial şi a izolaţiei nanocablului.

Progresul ştiinţific şi tehnologic la începutul secolului XXI este în primul rând condiţionat de nivelul de cunoaştere a comportării materialelor în funcţie de factoriii de structură şi istoria acţiunii exterioare. Contradicţiile care există în tratarea datelor experimentale acumulate în lumina teoriilor şi modelelor femenologice, promovează în mod deosebit unificarea a două domenii fundamentale: Mecanica corpului solid deformabil, în care comportarea materialului se modelează în cadrul concepţiei mediului continuu lipsit de structură şi Ştiinţa materialelor, în care se studiază factorii de structură, făcând abstracţie de influenţa lor asupra stărilor de tensiune şi deformaţie. În baza unificării celor două domenii în proiect ne propunem dezvotarea principiilor de trecere de la elemente de structură la macroproprietăţi termomecanice, analiza modelului matematic obţinut şi implementarea lui în practica de proiectare.

Obiective

Crearea suportului științific, informaţional și tehnologic pentru realizarea treptată a autonomiei energetice a Republicii Moldova prin promovarea eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie (SRE).

Obiective

 • Cercetarea proprietăţilor fundamentale ale materialelor semiconductoare de tipul CuGa(In)S(Se)2,  Cu2ZnAB4 (unde A~Si, Ge, Sn; B~S, Se) şi TlGa(In)S(Se)2 şi determinarea parametrilor fundamentali prin studiul polaritonilor excitonici şi tranziţiilor electronice, studiul birefracţiei naturale şi induse, giraţiei şi dispersiei spaţiale la diferite temperaturi.
 • Studiul structurilor semiconductoare (InGaAsP, AlGaAs) utilizate pentru confecţionarea emiţătoarelor de radiaţie optică, fotoreceptorilor şi filtrelor optice cu benzi ultra înguste.
 • Studiul diodelor laser, inclusiv de tip VCSEL, fotodiodelor, amplificatoarelor optice, ramificatoarelor, microlentilelor, multiplexoarelor şi demultiplexoarelor pentru sisteme de comunicaţii prin fibra optică şi determinarea regimurilor optime de exploatare în diverse sisteme optoelectronice.
 • Elaborarea și confecționarea aparatelor și sistemelor pe baza dispozitivelor micro-optoelectronice cu diverse aplicații avansate (comunicații, medicină, monitorizarea mediului, mini-energetică, agricultură, etc.)
 • Elaborarea tehnologiilor și metodelor de monitorizare și dirijare cu sistemele optoelectronice sus menționate cu scopul sporirii funcționalității și fiabilității lor.
 • Pregătirea cadrelor tinere prin antrenarea în cercetare a tinerilor ingineri, doctoranzi, masteranzi şi studenţi.
 • Implementarea realizărilor obținute în economia națională.

Obiective

Procesarea nucilor în scopul extracției uleiului și obținerii șrotului de nuci. Optimizarea parametrilor procedeelor tehnologice.
Elaborarea alimentelor funcționale noi,  pe baza acizilor grași polinesaturați ω-3, ω-6, proteinelor. Elaborarea și argumentarea științifică a metodelor de determinare a duratei de păstrare a produselor alimentare noi. Prelucrarea tehnologică a șrotului de nuci pentru elaborarea compozițiilor alimentare, obținerea  preparatelor proteice şi utilizarea acestora în alimentație. Elaborarea alimentelor funcționale noi pe baza acizilor grași polinesaturaţi ω-3 şi ω-6 și fracției proteice a nucilor.

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea învăţământului superior ingineresc din R.M. în baza tehnologiilor noi informaţionale şi de comunicare prin implementarea metodelor de instruire cu resurse e-learning. Obiectivele specifice sunt orientate preponderent spre dezvoltarea platformei electronice educaţionale a UTM; formarea potenţialului uman specializat în e-learning, adecvat cerinţelor actuale şi de perspectivă; asigurarea calităţii procesului de învăţământ bazat pe e-learning; extinderea arealului de utilizare a e-learningului pentru alte servicii educaţionale.

Obiective

Obiectivele proiectului rezidă în elaborarea a noi modele, metode şi interfeţe pentru dezvoltarea unor produse şi tehnologii inteligente aplicabile în: sisteme informaţionale de natură tehnică, conducerea sistemelor de fabricaţie reconfigurabile; controlul distribuit pentru procese discret-continue inerente sistemelor de producţie; optimizarea sistemelor de producţie flexibile; planificarea sistemelor de producţie cu grad înalt de incertitudine. Un obiectiv important constă în pregătirea cadrelor ştiinţifice prin finalizarea cercetărilor sub formă de teze de doctorat.