lopatenco foto

 

LIVIA NISTOR-LOPATENCO

Director al centrului
Conferenţiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41 corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-35-92, +373 069-412-245
E-mail: livia.nistor@fcgc.utm.md

 

 

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE

Direcţiile şi domeniile de activitateale Centrului sunt determinate de preocupările de bază ale catedrei de profil Geodezie, Cadastru şi Geotehnică şi vor include:

 • perfecţionarea, reconversia şi instruirea cadrelor din economia naţională;
 • cercetări ştiinţifice, organizarea conferinţelor, seminarelor, meselor rotunde, cursurilor de studii etc.;
 • prestarea serviciilor geoinformaţionale şi de consultanţă în domeniu;
 • perfecţionarea şi specializarea colaboratorilor didactici de profil din instituţiile de învăţământ din republică şi de peste hotare;
 • contribuţii la elaborarea şi implementarea curriculară în domenii;
 • dezvoltarea şi susţinerea noilor forme educaţionale, de instruire.

Activitatea în domeniul învăţământului este direcţionată în:

 • Organizarea treningului profesional în domeniul tehnologiilor geoinformaţionale, cadastrului şi geotehnicii în contextul strategiei de dezvoltare a societăţii în Republica Moldova.
 • Cercetarea impactului tehnologiilor geoinformaţionale moderne asupra economiei naţionale şi aplicarea rezultatelor prin intermediul „studiilor de caz” în cadrul programelor de studii universitare.
 • Promovarea reformelor în învăţământul universitar din Republica Moldova prin implementarea de metodologii moderne de instruire şi de evaluare;
 • Perfecţionarea procesului de realizare şi dezvoltare a Curriculum-urilor pentru specialităţile universitare, inclusiv standarde profesionale, planuri de învăţământ, curriculum pe discipline conform standardelor internaţionale.

Activitatea geodezică şi cartografică include:

 • Lucrări topografo-geodezice şi cartografice de importanţă locală, regională şi statală;
 • Lucrări topografo-geodezice şi cartografice cu destinaţie specială (ramurală) determinate de necesităţile agenţilor economici, unităţilor administrativ-teritoriale, persoanelor fizice şi juridice;
 • Lucrări geodezice de precizie;
 • Crearea, actualizarea şi editarea planurilor topografice pentru întocmirea planurilor de amenajare a teritoriilor şi planurilor urbanistice, a planurilor terenurilor pentru edificarea diverselor obiecte, reţelelor şi construcţiilor subterane, pentru racordarea clădirilor, precum şi executarea altor lucrări speciale;
 • Lucrări topografo-geodezice, cartografice şi fotogrammetrice pentru crearea cadastrului;
 • Lucrări de asigurare geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor, precum şi a lucrărilor geodezice ce ţin de exploatarea şi restaurarea acestora;
 • Lucrări topografo-geodezice la explorarea şi valorificarea zăcămintelor minerale;
 • Lucrări topografo-geodezice de întreţinere a lucrărilor publice: a drumurilor, a reţelelor de termoficare, electrice, de alimentare cu apă, de canalizare şi de telecomunicaţii;
 • Lucrări topografo-geodezice în vederea folosirii raţionale a resurselor naturale şi de protecţie a mediului înconjurător;
 • Asigurarea topografo-inginerească în faza de proiectare a obiectivelor şi asigurarea lucrărilor de trasare-montaj în timpul execuţiei acestora în post

Lucrări specifice domeniului Geologie Inginerească precum:

 • Prospectarea geologică;
 • Cercetări de laborator în domeniu cu prezentarea raportului;
 • Proiectarea terenurilor de fundare;
 • Proiectarea fundaţiilor;
 • Evaluarea stabilităţii terenurilor;
 • Protecţia contra alunecărilor de teren;
 • Elaborarea proiectelor de protecţie contra alunecărilor;
 • Executarea expertizei tehnice şi evaluarea construcţiilor, în vederea elaborării măsurilor de lichidare a consecinţelor, urmate de acţiunea proceselor geologice periculoase, acţiuni seismice, de exploatare etc.;
 • Efectuarea prospecţiunilor hidrogeologice în limitele şantierelor de construcţie şi a terenurilor riscante, inclusiv, prin stadiul experimental în condiţiile de laborator în scopul determinării proprietăţilor fizico-mecanice ale solului.