CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ — PILON DE BAZĂ AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

 

Pregătirea cadrelor inginereşti la nivelul standardelor europene poate fi realizată doar printr-o simbioză organică a proceselor de instruire şi cercetare-dezvoltare. De aceea, de la momentul fondării şi până în prezent, în Universitatea Tehnică a Moldovei o atenţie prioritară se acordă activităţii de cercetare-dezvoltare, care este domeniul de vârf ce determină dinamica dezvoltării oricărei societăţi. UTM a fost şi este singura universitate din Republica Moldova ce pregăteşte specialişti şi efectuează investigaţii ştiinţifice, practic, în toate domeniile ştiinţelor inginereşti.
 

Şcoli ştiinţifice la UTM

Pe parcursul anilor la universitate au fost fondate multiple şcoli ştiinţifice, recunoscute pe arena internaţională.

Cercetarea ştiinţifică la Universitatea Tehnică a Moldovei a fost iniţiată de primul rector, academicianul Sergiu Rădăuţan, specialist cu renume mondial în domeniul materialelor semiconductoare. Graţie acad. S. Rădăuţan, profesorilor dr. Ion Molodean şi dr. hab. Viorel Trofim a fost format Laboratorul Ştiinţific de Micro optoelectronică, specializat în domeniul creşterii şi cercetării structurilor semiconductoare, laborator, în cadrul căruia au fost pregătite şi susţinute 32 teze de doctor şi doctor habilitat.

În cadrul Facultăţii de Electrofizică au fost fondate şcoli ştiinţifice conduse de prof. univ. dr. hab. T. Şişianu, membru-corespondent al A.Ş. a R.Moldova, prof. univ., dr. I. Samusi, prof. univ., dr. hab. S. Dimitrachi, membru-corespondent al A.Ş. a R.Moldova, prof. univ., dr. hab. I. Klistorin, conf. univ., dr. I. Molodean, prof. univ., dr. hab. V. Trofim, prof. univ., dr. hab. A. Casian, prof. univ., dr. hab. N. Sîrbu. În cadrul acestor şcoli au fost pregătiţi practic toţi specialiştii de vârf pentru industria electronică din R. Moldova.

Succese deosebite au fost obţinute de colectivul de savanţi în frunte cu academicianul Ion Bostan, care a fondat o nouă direcţie ştiinţifică „Transmisii planetare precesionale”. Rezultatele ştiinţifice ale acestui colectiv sunt apreciate de comunitatea ştiinţifică internaţională ca pionereşti şi de mare perspectivă, fiind materializate în peste 500 lucrări ştiinţifice, dintre care 130 de invenţii şi patente, 5 monografii, mai mult de 350 articole ştiinţifice, peste 120 medalii de aur la expoziţiile internaţionale de invenţii din Bruxeless, Geneva, Paris, Pittsburgh etc. Împreună cu dl academician I. Bostan un aport deosebit în acest domeniu îl are şi prof. univ., dr. hab. V. Dulgheru.

În domeniul construcţiilor sunt cunoscute colectivele de cercetători conduse de membru-corespondent al A.Ş. a R.Moldova, prof. univ., dr. hab. E. Lvovschi, prof. univ., dr. hab. I. Ciupac, prof. univ, dr. hab. Gh. Moraru, conf. univ., dr. D. Ungureanu, conf. univ., dr. P. Vârlan.

În activitatea de cercetare în domeniul tehnologiei produselor alimentare au fost şi sunt implicaţi prof. univ., dr. hab. Cherdivarenco, prof. univ., dr. hab. P. Tatarov, prof. univ., dr. hab. A. Bălănuţă, prof. univ., dr. hab. A. Lupaşco, prof. univ., dr. Gr. Musteaţă, conf. univ., dr. J. Ciumac, conf. univ., dr. S. Carpov.

La Facultatea de Energetică lucrul ştiinţific este dirijat de membru-corespondent al A.Ş. a R.Moldova, prof. univ., dr. hab. V. Musteaţă, prof. univ., dr. hab. V. Arion, prof. univ., dr. I. Stratan, prof. univ., dr. hab. T. Ambros.

Succesele obţinute în domeniul tribologiei se datoresc prof. univ., dr. hab. V. Mudreac, prof. univ., dr. T. Ajder, prof. univ., dr. hab. V. Gologan, prof. univ., dr. hab. P. Stoicev.

Informatica şi lingvistica computerizată a fost dezvoltată la universitate datorită eforturilor prof. univ., dr. hab. A. Gremalschi, prof. univ., dr. hab. V. Borşevici, prof. univ., dr. hab. A. Popescu, conf. univ., dr. V. Goncearenco.

În domeniul economiei e bine cunoscută şcoala fondată de prof. univ., dr. hab. A. Cojuhari şi prof. univ., dr. hab. I. Blaj.

Odată cu fondarea în a. 1964 a Institutului Politehnic din Chişinău au fost puse şi bazele cercetărilor ştiinţifice şi inovaţiilor în domeniul ingineresc în Republica Moldova. Au fost create o serie de şcoli ştiinţifice cerute de procesul de industrializare a Republicii, în cadrul cărora pe parcursul existenţei Universităţii au fost create peste 4300 de invenţii.

ordine

Aprecieri Internaționale: ordine și premii

aprecieri

Aprecieri la Expoziții Internaționale de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic

 

Potenţial ştiinţific. Obiectivele în domeniul cercetării

Universitatea Tehnică a Moldovei dispune de un potenţial ştiinţific valoros, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. La soluționarea problemelor ştiinţifice au fost antrenaţi: un academician şi 4 membri corespondenţi ai A.Ş.M., 31 doctori habilitaţi, 338 doctori în ştiinţe, doctoranzi, masteranzi şi studenţi.

Complexitatea problemelor ştiinţifice rezolvate este foarte variată, dat fiind faptul că Universitatea Tehnică pregăteşte specialişti în diverse domenii – construcţii de maşini şi mecanică, microelectronică, calculatoare şi informatică, radioelectronică şi telecomunicaţii, energetică, industria alimentară, construcţii, arhitectură, industrie uşoară etc.

Obiectivele de bază ale cercetărilor la UTM sunt: asigurarea unui nivel înalt de pregătire a cadrelor inginereşti, pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorat şi postdoctorat, oferirea unui suport ştiinţific economiei naţionale, realizarea programelor de stat în domeniile respective.

Schema de organizare a cercetărilor la UTM include următoarele unităţi: Direcția Investigaţii Ştiinţifice  (DIŞ), 9 facultăţi, departamente, laboratoare şi centre de cercetare. Activitatea de coordonare a cercetărilor în Universitate îi revine Senatului și Consiliului științific. De competenţa acestor structuri ţine examinarea sarcinilor-cheie în domeniul cercetării: stabilirea direcţiilor prioritare de cercetare, examinarea totalurilor activității de cercetare, elaborarea recomandărilor privind dezvoltarea cercetărilor, expertiza lucrărilor realizate etc.

Universitatea Tehnică a fost coordonată de prorectorii pentru cercetare ştiinţifică: Marc Chişinevschi (1964-1966), Ion Valuţă (1966-1974), Vladimir Zagreadţchi (1974-1981), Constantin Gluşco (1981-1991), Eugen Lvovschi (1991-1992), Valentin Arion (1993-1997), Ion Tighineanu (1998-2001), Valerian Dorogan (2001-2017), Mircea Bernic (2017-2021). În fruntea Departamentului Investigaţii Ştiinţifice au fost: Serafim Cornea (1968-1971), Mihail Ichizli (1971-1975), Evgheni Zabudschi (1975-1981), Nicolae Mogoreanu (1981-1986), Ştefan Cartofeanu (1986-2006), Tudor Stanciu (2006-2009), Sergiu Zaporojan (2009 – 2019), Rodica Cujba (2019 – prezent).

Direcția Investigaţii Ştiinţifice este o subdiviziune a UTM care asigură managementul activităţilor de cercetare ştiinţifică, fiind subordonată prorectorului pentru cercetare ştiinţifică și doctorat. DIŞ este responsabil de gestionarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale, proiectelor de transfer tehnologic, de înființarea de noi structuri de cercetare; asigură suportul necesar în procesul de aplicare pentru obţinerea finanţării naţionale/internaţionale. Departamentul asigură evaluarea internă a performanţei ştiinţifice a personalului de cercetare şi este responsabil de relaţia cu structurile de evaluare/acreditare a activităţilor de cercetare la UTM.

În cadrul Universităţii Tehnice au fost fondate şi activează următoarele laboratoare şi centre naţionale de cercetare: Laboratorul de Micro-Optoelectronică (fondat în 1971); Centrul Naţional de Studiu al Materialelor (fondat în 2002), Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale (fondat în 2011).

De asemenea, pe parcursul anilor au fost instituite: Laboratorul interdepartamental de cercetări ştiinţifice „Structuri semiconductoare de dimensiuni reduse”; Centrul de nanoelectronică; centrul didactico-ştiinţific agroalimentar; Centrul universitar „ENERGIE PLUS”; centrul de microproducţie şi instruire „Tehnofrig”; Centrul „Tehnologii moderne pentru studii şi cercetări”; Centrul de încercări şi cercetări „TEHNOCOM”; Centrul-expoziţie de materiale şi tehnologii în construcţie „EXCOTEH”; Centrul de încercări şi cercetare a construcţiilor şi materialelor de construcţie; Asociaţia ştiinţifico-tehnologică „NanoTeh”; Laboratorul de simulări şi modelări computerizate; Centrul de creativitate tehnică; Laboratorul de încercări ale transmisiilor mecanice; Laboratorul de cercetare-dezvoltare în ingineria calculatoarelor etc.

Universitatea Tehnică dispune de o bază experimentală – Centrul de Cercetări Tehnico-Ştiinţifice şi Implementare a Tehnologiilor Avansate în Economia Naţională „ETALON”, care are un statut special şi se află la autogestiune şi autofinanţare.

Certificat de acreditare

Certificat de acreditare ştiinţifică seria P nr. 054