CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ — PILON DE BAZĂ AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

 

Misiunea fundamentală a Universităţii Tehnice a Moldovei este de a oferi studii de calitate generaţiei tinere, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei, pentru a forma personalitatea studentului de tip creativ şi critic, contribuind astfel la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere.

Pregătirea cadrelor inginereşti la nivelul standardelor europene poate fi realizată doar printr-o simbioză organică a proceselor de instruire şi cercetare-dezvoltare. De aceea, de la momentul fondării şi până în prezent, în Universitatea Tehnică a Moldovei o atenţie prioritară se acordă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare care determină dinamica dezvoltării oricărei societăţi. UTM a fost şi este singura universitate din Republica Moldova ce pregăteşte specialişti şi efectuează investigaţii ştiinţifice, practic, în toate domeniile ştiinţelor inginereşti.

Anume din acest motiv, cercetărilor ştiinţifice la UTM li se acordă o atenţie deosebită. În procesul de cercetare participă activ şi studenţii, ceea ce duce la ridicarea nivelului lor de pregătire profesională.

Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută pe scena cercetării ştiinţifice naţionale, cu rezultate remarcabile şi pe plan internaţional. Centrele de cercetare ale UTM pun cu succes în practică strategia de cercetare a universităţii în cadrul a numeroase granturi şi programe de cercetare cîştigate prin competiţie. Rezultatele cercetării sunt materializate în lucrări ştiinţifice, monografii şi brevete de invenţie, toate aducătoare de prestigiu pentru universitate. Studenţii sunt antrenaţi în procesul de cercetare la elaborarea proiectelor de an şi de licenţă, prin prezentarea rezultatelor obţinute la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Universitatea, de regulă, ocupă locuri premiante la expoziţiile și saloanele de inventică organizate anual în Republica Moldova şi peste hotare.

Colaborarea internaţională în domeniul educaţiei şi cercetării constituie o prioritate a universităţii. UTM are acorduri de colaborare cu cca. 75 de universităţi din Belgia, Belarus, Bulgaria, Canada, Germania, Franţa, Olanda, România, SUA, Suedia, Ucraina, Spania, Rusia, etc. În baza acordurilor bilaterale studenţii de la UTM efectuează stagii de practică tehnologică în ţările europene, profitând şi de oportunitatea de a aprofunda cunoştinţele în domeniul limbilor moderne. Mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice este în ascendenţă şi constituie una din priorităţile de bază ale vieţii universitare.

UTM dispune de o bază tehnico-materială impunătoare cu 315 laboratoare, 95 clase de proiectare asistată de calculator, conexiune Internet. Universitatea Tehnică a Moldovie este în permanentă evoluţie impunându-se cu noi standarde în educaţie şi cercetare, care pas cu pas se diseminează în procesul de pregătire profesională a specialiştilor.

Pe parcursul anilor la universitate au fost fondate multiple şcoli ştiinţifice, recunoscute pe arena internaţională.

Cercetarea ştiinţifică la Universitatea Tehnică a Moldovei a fost iniţiată de primul rector, academicianul Sergiu Rădăuţan, specialist cu renume mondial în domeniul materialelor semiconductoare. Graţie acad. S. Rădăuţan, profesorilor dr. Ion Molodean şi dr. hab. Viorel Trofim a fost format Laboratorul Ştiinţific de Micro optoelectronică, specializat în domeniul creşterii şi cercetării structurilor semiconductoare, laborator, în cadrul căruia au fost pregătite şi susţinute 32 teze de doctor şi doctor habilitat.

În cadrul Facultăţii de Electrofizică au fost fondate şcoli ştiinţifice conduse de prof. univ. dr. hab. T. Şişianu, membru-corespondent al A.Ş. a R.Moldova, prof. univ., dr. I. Samusi, prof. univ., dr. hab. S. Dimitrachi, membru-corespondent al A.Ş. a R.Moldova, prof. univ., dr. hab. I. Klistorin, conf. univ., dr. I. Molodean, prof. univ., dr. hab. V. Trofim, prof. univ., dr. hab. A. Casian, prof. univ., dr. hab. N. Sîrbu. În cadrul acestor şcoli au fost pregătiţi practic toţi specialiştii de vârf pentru industria electronică din R. Moldova.

Succese deosebite au fost obţinute de colectivul de savanţi în frunte cu academicianul Ion Bostan, care a fondat o nouă direcţie ştiinţifică „Transmisii planetare precesionale”. Rezultatele ştiinţifice ale acestui colectiv sunt apreciate de comunitatea ştiinţifică internaţională ca pionereşti şi de mare perspectivă, fiind materializate în peste 500 lucrări ştiinţifice, dintre care peste 130 de brevete, 10 monografii, peste 400 articole ştiinţifice, peste 140 medalii de aur la expoziţiile internaţionale de invenţii din Bruxeless, Geneva, Paris, Pittsburgh, România etc. Împreună cu dl academician I. Bostan un aport deosebit în acest domeniu îl are şi prof. univ., dr. hab. V. Dulgheru.

Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor din cadrul UTM, creat în 2001, este deja cunoscut departe peste hotarele Moldovei. În anul 2018, echipa centrului, condusă de dl academician Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe, împreună cu un grup de cercetători din alte țări, a elaborat un material bazat pe nanotehnologii pentru crearea dispozitivelor microfluide (care permit diagnosticarea multor maladii), senzorilor pentru studierea cosmosului și a microroboticii. Acest material a fost denumit „aerogalnit” și este primul material inorganic din lume cu proprietăți hidrofile și hidrofobe.

În domeniul construcţiilor sunt cunoscute colectivele de cercetători conduse de membru-corespondent al A.Ş. a R.Moldova, prof. univ., dr. hab. E. Lvovschi, prof. univ., dr. hab. I. Ciupac, prof. univ, dr. hab. Gh. Moraru, conf. univ., dr. D. Ungureanu, conf. univ., dr. P. Vârlan.

În activitatea de cercetare în domeniul tehnologiei produselor alimentare au fost şi sunt implicaţi prof. univ., dr. hab. Cherdivarenco, prof. univ., dr. hab. P. Tatarov, prof. univ., dr. hab. A. Bălănuţă, prof. univ., dr. hab. A. Lupaşco, prof. univ., dr. Gr. Musteaţă, conf. univ., dr. J. Ciumac, conf. univ., dr. S. Carpov.

La Facultatea de Energetică lucrul ştiinţific este dirijat de membru-corespondent al A.Ş. a R.Moldova, prof. univ., dr. hab. V. Musteaţă, prof. univ., dr. hab. V. Arion, prof. univ., dr. I. Stratan, prof. univ., dr. hab. T. Ambros.

Succesele obţinute în domeniul tribologiei se datoresc prof. univ., dr. hab. V. Mudreac, prof. univ., dr. T. Ajder, prof. univ., dr. hab. V. Gologan, prof. univ., dr. hab. P. Stoicev.

Informatica şi lingvistica computerizată a fost dezvoltată la universitate datorită eforturilor prof. univ., dr. hab. A. Gremalschi, prof. univ., dr. hab. V. Borşevici, prof. univ., dr. hab. A. Popescu, conf. univ., dr. V. Goncearenco.

În domeniul economiei e bine cunoscută şcoala fondată de prof. univ., dr. hab. A. Cojuhari şi prof. univ., dr. hab. I. Blaj.

Complexitatea problemelor ştiinţifice rezolvate este foarte variată, dat fiind faptul că Universitatea Tehnică pregăteşte specialişti în diverse domenii – construcţii de maşini şi mecanică, microelectronică, calculatoare şi informatică, radioelectronică şi telecomunicaţii, energetică, industria alimentară, construcţii, arhitectură, industrie uşoară etc.

Obiectivele de bază ale cercetărilor la UTM sunt: asigurarea unui nivel înalt de pregătire a cadrelor inginereşti, pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorat şi postdoctorat, oferirea unui suport ştiinţific economiei naţionale, realizarea programelor de stat în domeniile respective.

Schema de organizare a cercetărilor la UTM include următoarele unităţi: Direcția Investigaţii Ştiinţifice  (DIŞ), 9 facultăţi, departamente, laboratoare şi centre de cercetare. Activitatea de coordonare a cercetărilor în Universitate îi revine Senatului și Consiliului științific. De competenţa acestor structuri ţine examinarea sarcinilor-cheie în domeniul cercetării: stabilirea direcţiilor prioritare de cercetare, examinarea totalurilor activității de cercetare, elaborarea recomandărilor privind dezvoltarea cercetărilor, expertiza lucrărilor realizate etc.

Universitatea Tehnică a fost coordonată de prorectorii pentru cercetare ştiinţifică: Marc Chişinevschi (1964-1966), Ion Valuţă (1966-1974), Vladimir Zagreadţchi (1974-1981), Constantin Gluşco (1981-1991), Eugen Lvovschi (1991-1992), Valentin Arion (1993-1997), Ion Tighineanu (1998-2001), Valerian Dorogan (2001-2017), Mircea Bernic (2017-2021), Vasile Tronciu (2021 – prezent). În fruntea Departamentului Investigaţii Ştiinţifice au fost: Serafim Cornea (1968-1971), Mihail Ichizli (1971-1975), Evgheni Zabudschi (1975-1981), Nicolae Mogoreanu (1981-1986), Ştefan Cartofeanu (1986-2006), Tudor Stanciu (2006-2009), Sergiu Zaporojan (2009-2019), Rodica Cujba (2019 – prezent).

Direcția Investigaţii Ştiinţifice este o subdiviziune a UTM care asigură managementul activităţilor de cercetare ştiinţifică, fiind subordonată Prorectorului pentru cercetare doctorat. DIŞ este responsabilă de gestionarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale, proiectelor de transfer tehnologic, de înființarea de noi structuri de cercetare; asigură suportul necesar în procesul de aplicare pentru obţinerea finanţării naţionale/internaţionale. Direcția asigură evaluarea internă a performanţei ştiinţifice a personalului de cercetare şi este responsabilă de relaţia cu structurile de evaluare/acreditare a activităţilor de cercetare la UTM.