Articole

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA, ROMÂNIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea din Oradea, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Universitatea din Oradea oferă 1 bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching) pentru cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2018/2019.

Dosarele pot fi depuse până la 17 decembrie 2018 la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii TP. Selecția candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul FTP (UTM, str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, blocul nr. 11, Decanat).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Oradea, România.

Detalii despre oferta academică: Domeniu Inginerie industrială.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.

 1. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 2. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass cu fotografie)
 3. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice în original.
 4. Scrisoare de intenție în care este prezentat și Programul de activitate, aprobat de ambele părți, propus a se derula la Universitatea din Oradea, România.
 5. Fotocopii ale diplomelor profesionale obținute de candidat, considerate utile în susținerea candidaturii.

     Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul a depus la dosar Programul semnat de instituția gazdă la data selecției și are dosarul de concurs corect și complet întocmit.
 2. Criterii de departajare
  • Candidatul este titular al contractului acordului încheiat cu universitatea/facultatea parteneră și a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă – 10 p.
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuiază mobilitatea – dovedită prin Certificat de competență lingvistică si/sau prin mobilități Erasmus anterioare – 10 p.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun – 10 p.
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare –cercetare în domeniul corespunzător mobilității – 10 p.
Calendar concurs selecție
10.12.2018- 17.12.2018ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

19.12.2018INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500) la Facultatea Textile și Poligrafie, Decanat
19.12.2018AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
20.12.2018TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Oradea, România, pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare
Coordonator relații internaționale FTP

Conf.univ.dr. Angela Scripcenco,

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici,

cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: ANUNȚ

Seminar privind experiența de participare a studenților UTM în proiecte „Erasmus+”

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică invită la un seminar privind experiența de participare a studenților UTM în proiecte finanţate de Programul Uniunii Europene „Erasmus+”

Seminarul se va desfășura sub genericul „Și eu sunt Erasmus+” și este dedicat exclusiv studenților

Evenimentul va avea loc pe data de 10 decembrie 2018 (luni), ora 13:30, la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, Blocul de tudii nr. 3, str. Studenților 9/7.

În cadrul evenimentului vor fi împărtășite experiențe ale Alumnilor Erasmus+, care au beneficiat de studii peste hotare.

Participanții la eveniment vor avea posibilitatea să afle din prima sursă, care sunt modalitățile și condițiile pentru a accesa oportunitățile disponibile pentru studenți în cadrul Erasmus + (mobilitate de studii, stagii de practică, etc.)

Vă așteptăm cu drag!

CONCURS NAŢIONAL PENTRU TINERI STARTUP PROJECT

 Studenții noștri-mîndria noastră!

În perioada 12-14 noiembrie 2018 în cadrul proiectului Erasmus + ,,Higher education institutions for youth entrepreneurship’’ la Universitatea Economică de Stat din Erevan, Armenia s-au făcut totalurile concursului internațional pentru tineri Startup Project.

Scopul concursului a fost dezvoltarea spiritului de antreprenoriat, găndirrii creative, planificării și dezvoltării conceptelor afacerilor, examinării viabilității acestora. La concurs au fost prezentate 87 de business planuri, elaborate de tineri din Armenia, Moldova, Letonia, Ucraina, Belarus, Cazahstan și Rusia. Proiectele de business plan au fost examinate de un juriu internațional format din antreprenori și reprezentanți ai cercurilor academice din țările parteneriatului Estic și Unuinii Europene. Din partea UTM au participat 2 echipe ce au elaborat business planuri inovaționale. Trebuie de evidențiat faptul că datorită statutului internațional al competiției lucrările au fost prezentate într-o limbă de circulație internațională, în cazul studenților noștri în limba engleză. Proiectul „Biscuits with special shapes”, elaborat de Gheniță Maria și Rotaru Valeria, student ale anului III, specialitatea Inginerie și Management în Industria Alimentară, Facultatea Tehnologia Alimentelor, a cîștigat concursul la nominația ,,The most applicable project’’. Pe parcursul elaborării business-planului studentele au fost îndrumate de cadre didactice ale departamentului Economie și Management, Faculatatea Inginerie Economică și Business.

Obiectivul business planului este producerea biscuiților și roller de forme diferite și cu umplutură diferită cum ar fi : semințe, lapte, miere și fructe pentru copii. În cadrul proiectului au fost efectuate cercetări de marketing, a fost elaborată structura organizațională, precum și planul financiar al întreprinderii. Prin acest proiect, studenții au demonstrat cunoștințe profunde, abilități practice, spirit antreprenorial și inovațional.

 

 

 

 

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ LA AGROCAMPUS OUEST, RENNES, FRANTA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa (www.agrocampus-ouest.fr), în cadrul programului Erasmus+. Agrocampus Ouest oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Masterat și 2 burse (pentru o săptămână) de mobilitate formare pentru cadre didactice ai Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019 (februarie-iunie 2019).

Valoarea bursei pentru masteranzi este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 360 €).

Valoarea bursei pentru cadre didactice este de 140 €/zi, adițional se va achita drumul tur-retur de 360 €.

Dosarele pot fi depuse, până la 28 noiembrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.

Rezultatele preselecției vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează masteranzilor anului I de studii, cu frecvența la zi și cadrelor didactice.

Detalii despre oferta academică: Domenii: agroalimentaire, production animale, production végétale, économie agricole, halieutique.

Formularul de inscriere la concurs pentru profesori: https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/fr/enseignantpersonnel-erasmus (Français)

https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/en/teacherstaff-erasmus (English)

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. 3. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 4. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine, în secțiunea Before the mobility – Tabelul A și semnat de către student și universitatea de origine (șef departament și administrația facultății) în secțiunea Commitment.
 5. Certificat Academic, nivelul masterat, eliberat de administrația facultății (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 6. Certificat de competență lingvistică pentru limba franceză (nivel B2)
 7. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire (în original și traducere autorizată în engleză/certificat eliberat în engleză)
 8. Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză).
 9. Suplimentul la Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 10. Scrisoare de intenție

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – master la Universitatea Tehnică a Moldovei

– să promoveze cu rezultate bune testul de competență lingvistică pentru Limba franceză

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+: 

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba franceză/engleză (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în original și traducere autorizată în limba franceză/engleză sau certificat eliberat inițial în limba franceză/engleză).
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de activitate propus a se derula la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa.
Calendar concurs selecție
21-28.10.2018ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

29.11.2018INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 900, Decanatul FTA)
29.11.2018AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
29.11.2018TRANSMITEREA dosarelor către Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa pentru evaluarea finală
Informații suplimentare 
Coordonator relații internaționale FTA

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

 Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 1-203

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: ANUNT CONCURS ERASMUS+

Concurs de selecție a studenților Erasmus+ la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența a Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019.

Valoarea bursei pentru studenți este de 2420€ (inclusiv drumul tur-retur 20€) pentru 3 luni.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: ARHITECTURĂ.

Dosarele pot fi depuse, până la 12 noiembrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul FUA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Concursul se adresează studenților ciclul I, anii II-V de studii Licență, cu frecvența la zi.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire în original.
 3. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății în original.
 4. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
 6. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 7. Scrisoare de motivare.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Criterii de selecție

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

Calendar concurs selecție
29.10.2018-12.11.2018ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

13.11.2018INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Decanat FUA)
13.11.2018AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
14.11.2018TRANSMITEREA dosarelor la Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi pentru evaluarea finală
Informații suplimentare
Coordonator relații internaționale FUA

Alina Ostapov, lect. univ.

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md  

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

Concurs de selecție a studenților pentru mobilități ERASMUS+ la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), România  în cadrul programului Erasmus+. UTCN oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I și II studii Licența și Masterat ai Facultăţii Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019. Perioada de mobilitate este de 4 luni.

Valoarea bursei pentru studenți este de 750€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 180).

Dosarele pot fi depuse, până la 09 noiembrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii CIM. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FCIM. Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203). Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), România, care va anunța rezultatele finale. Concursul se adresează studenților ciclul I și II de studii Licența și Master, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire în original.
 3. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății în original.
 4. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
 6. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 7. Scrisoare de motivare.

         Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

 

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – licență sau master la Universitatea Tehnică a Moldovei

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

Calendar concurs selecție Informații suplimentare
26.10.2018-09.11.2018ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

 Coordonator relații internaționale FCIM

Elena Gogoi

Email: elena.gogoi@faf.utm.md

Adresa str. Studenților 7, blocul de studii 3, bir. 3-204

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare 168, bir. 203

 

12.11.2018INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Decanat FCIM) 
12.11.2018AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare 
14.11.2018TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), România pentru evaluarea finală 

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: ANUNT CONCURS ERASMUS+

Concurs de selecție a studenților Erasmus+

la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța în cadrul programului Erasmus+ (https://www.oniris-nantes.fr/etudier-a-oniris/relations-internationales/). ONIRIS oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența ai Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019.

Citește mai mult

STUDENTS’ SELECTION CONTEST for international credit mobility within ERASMUS + programme

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Aalborg University, Denmark, within the special mobility strand of the Erasmus+ programme „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”. Under the special mobility strand, 10 mobility grants of 5 months are offered to students, the first cycle of study, from the Software Engineering Programme

The amount of scholarship is 4250€, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (approx. 275€).

The candidates’ files may be submitted to the International Relations Officer of the Faculty CIM in the period 17 to 25 September 2018.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Department, TUM, 168 Ștefan cel Mare str., room 203).      

The submitted files will contain documents in English only.

The final results of the selection of candidates will be announced by the Aalborg University, Denmark.

More information about selection contest Announcement

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU MOBILITĂŢI ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA DIN SIEGEN, GERMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Siegen, Germania, în cadrul programului Erasmus+ DE01-KA 107. Universitatea din Siegen oferă 1 bursă de mobilitate de 14 zile pentru personalul didactic (staff for teaching), 2 burse pentru personalul didactic (staff for training) a câte 14 zile, 1 bursă pentru personalul didactic (staff for training) a câte 60 zile.

Citește mai mult

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR pentru efectuarea stagiului de practică la compania DURION GmbH (Germania)

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică de scurtă durată (stagiu de practica – internship) la compania DURION GmbH (Germania), care oferă 2 burse de mobilitate a câte 2 luni (iulie-august) pentru studenții de la ciclul I de studii superioare de Licență, 1 bursă de mobilitate 3 – 5 luni pentru studenții de la ciclul II studii superioare de Masterat, și 1 bursă pentru studenții de la ciclul III Doctorat până la 6 – 12 luni.

Citește mai mult