Senatul UTM a conferit, în premieră, șase titluri onorifice de „Professor Emeritus”

Universitatea Tehnică a Moldovei s-a deosebit dintotdeauna prin temerarii săi, profesori care răspândesc lumina cărții și a științei în țară și în străinătate. Pentru recunoașterea meritelor și a carierei didactice prolifice, Senatul UTM a decis, în ședința de ieri, 25 ianuarie 2022, acordarea a șase titluri onorifice de „Professor Emeritus al UTM” pentru „contribuții absolut lăudabile în decursul activităților didactice şi de cercetare”, o hotărâre în cauză fiind adoptată cu o zi înainte și de  Consiliul de Administrație al UTM.

Cei șase profesori distinși de Senatul UTM cu titlul onorific „Professor Emeritus” sunt nume de referință în arta predării și cercetării, care şi-au transformat profesia în destin, au contribuit cu dăruire la promovarea domeniului de specialitate, dar și a imaginii UTM:

BALANUȚĂ Anatol este unul dintre cei mai cunoscuți vinificatori din Europa de Est. Absolvent al UTM (1965), și-a făcut doctorantura la Institutul Unional de Vinificație și Viticultură din Ialta (1969- 1971), susținând teza de doctor în științe tehnice la Institutul de Tehnologie Alimentară din Moscova (1973). În 1976 este ales șef al Catedrei de Vinificație a Institutului Politehnic din Chișinău, în fruntea căreia, cu o pauză între 1987-1997, s-a aflat până în 2018. În 1978 obține titlul didactico-științific de conferențiar universitar, iar în 1995 ‒ profesor universitar. Are la activ 23 de brevete de invenție, peste 250 de lucrări științifice, inclusiv 7 monografii, 3 dintre care cu titlu de manual. Membru al Colegiului de redacție la Enciclopedia Viticulturii, după editarea căreia, în 1988, devine Laureat al Premiului de Stat. Membru al Comisiei Centrale de Degustație a Băuturilor Alcoolice (din 1976), președinte al Comisiei Concursului Național a Vinurilor de Casă „Butoiașul de Aur” (din 2002). Decorat cu medalia „Dimitrie Cantemir” a AȘM și ordinul „Gloria Muncii” (2019).

BOSTAN Ion a absolvit cu mențiune în 1971 Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Chișinău (IPC, actualmente UTM). A obținut titlul de dr. în științe tehnice (1977) la Institutul Politehnic din Saratov și de dr. hab. (1989) la MGTU „Bauman” din Moscova pe tema „Elaborarea transmisiilor planetare precesionale cu angrenaj multipar”. Rector UTM (1992-2014); președinte al Consiliului Rectorilor din RM (2007-2014); al Rețelei universităților de la Marea Neagră (2004-2006); al Asociației Inginerilor din RM (din 1994); al Comisiei de experți pe lângă ANCD (din 2018), al consiliului de susținere a tezelor de dr. și dr. hab. (2008-2018), redactor-șef al revistei tehnico-științifice „Meridian Ingineresc” (1995-2018), membru al colegiilor de redacție a 13 reviste din RM și România, conducător de doctorat, domeniul Inginerie Mecanică (din 1980). Autorul invenției „Transmisie planetară precesională” brevetată în 1981, inclusă în 1986 în programul de studiu obligatoriu „Organe de maşini”. Autorul teoriei fundamentale a angrenajului precesional multipar, al unei game largi de structuri cinematice de transmisii precesionale. A deschis o nouă direcție de cercetare „Sisteme de conversie a energiilor regenerabile; Tehnologii spațiale”. A participat în peste 60 de proiecte de cercetare, inclusiv 13 internaționale. Are în palmares peste 1000 de lucrări științifice, inclusiv 19 monografii și manuale, 245 brevete de invenție, apreciate cu peste 350 medalii de aur, argint. Doctor Honoris Causa al numeroase universități de peste hotare. Premiul Naţional al RM în domeniul știinţei şi tehnicii (1977, 1998); Inventator Emerit al RM (1989); „Ordinul Republicii” (1994); Premiul AȘM „Inovatorul Anului” (2005), Inventator de Elită al României (1994); Premiul II al Salonului Mondial INPEX-XII, Pitsburgh, SUA (1996); Ordinul „Merite de l’Invention” (gradul Chevalier, Officier și Comandor,1997-1999), Bruxelles, Belgia; Medalia de Aur (OMPI), Geneva (1998); Ordinul pentru ştiinţă „Meritul European”, Bruxelles (1999); Ordinul „Steaua României” (2000); Ordinul „Courtoisie Europeen”, UE (2003); Medalia de Aur a Institutului UE pentru promovarea proprietății intelectuale, Bruxelles (2004); Ordinul „Leonardo da Vinci”, România (2010); Premiul CSI „Stelele comunității, 2018”; membru de onoare al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria (2019).

STOICEV Petru a absolvit cu mențiune IPC (UTM), specialitatea „Tehnologia construcțiilor de mașini, mașini unelte și scule așchietoare” (1971), fiind repartizat la catedra Mașini-Unelte și Scule, unde activează până în prezent, timp de peste o jumătate de secol. A avansat de la postul de asistent, lect. superior, conf. univ., șef catedră UTS, MSP, șef Departament IMI, prodecan Facultatea de Mecanică, decan Facultatea Formare a contingentului studențesc, UTM; de 11 ori – prim-adjunct al secretarului principal al Comisiei de Admitere UTM și de 2 ori – secretar principal, director al ȘD „Inginerie Mecanică și Civilă” a 3 facultăți (FIMIT, FUA, FCGC), director al Centrului de cercetare și educație interuniversitară (UTM-USRB). Autor al 4 manuale, 43 îndrumare metodice, 1 monografie, 276 articole științifice, 31 rezumate, 7 brevete de Invenție, 1 patent. Conducător științific al 8 proiecte, granturi de cercetare. Conducător al unei teze de dr. hab. și a 5 teze de dr.; îndrumător al 4 teze de dr. (2020-2024). Laureat al Premiului Tineretului din RM în domeniul științei, tehnicii și producției (1978); medalia „Meritul Civic” (2014), medalii de aur, argint, bronz la diverse saloane de invenții naționale și internaționale.

STRATAN Ion activează în cadrul UTM de peste 55 de ani, după absolvirea în 1965 a Facultății de Energetică, IPC. A susținut teza de doctor în științe tehnice la Institutul de Energetică din Moscova (1975) pe tema „Regimurile de funcționare a sistemelor electroenergetice complex-buclate şi estimarea eficacității și dirijării lor prin intermediul surselor de putere reactivă, avansând ulterior de la postul de asistent, la lector superior, conferențiar (1978), profesor universitar (1991), șef catedră (1985-2000, 2013-2018), decan, Facultatea de Energetică (2000-2013). Conducător ştiinţific a peste 20 de contracte economice de succes în energetică, a 6 teze de doctor în ştiinţe tehnice, organizator al numeroase conferinţe tehnico-ştiinţifice internaţionale. Autor a peste 120 de publicații, inclusiv 4 monografii în limbile română, rusă, franceză, engleză, de  importanță internațională, între care „Regimurile permanente de funcționare ale rețelelor şi sistemelor electrice complex-buclate. Metode de calcul”, Editura „Energia”, Moscova (coautor: Leonid Jucov, profesor, Institutului Energetic din Moscova), „Calculul și analiza regimurilor sistemelor electroenergetice”, Editura „Știința”, Chișinău. Fondator al specialității „Sisteme și rețele electroenergetice”, autor al cursurilor „Sisteme și reţele electroenergetice”, „Transportul și distribuția energiei electrice”, „Partea mecanică a liniilor de transport al energiei electrice”, „Probleme speciale ale sistemelor electroenergetice”. A contribuit la pregătirea a peste 3000 de ingineri-energeticieni. Membru al Consiliului Național în Energetică, al companiilor Moldelectrica, Union Fenosa etc.

TATAROV Pavel, absolvent al primei promoție de ingineri a IPC (1964), după care avansează la Alma Mater ca doctorand, asistent, lector superior, șef catedră Tehnologia Conservării (1967-1984). În 1975 obține titlul de doctor în științe tehnice cu tema „Cercetări privind procesele de prăjire a anumitor tipuri de legume cu deshidratare prealabilă”, Odessa, iar în 1994 – titlul de doctor habilitat cu tema „Principii de producere a sucurilor naturale și păstrarea lor în condiții aseptice cu ajutorul preparatelor iodoforice”, devenind primul doctor habilitat în domeniul Tehnologii Alimentare. Conferențiar, profesor universitar, șef catedră Tehnologia Conservării (1990-2007). Profesor universitar, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare (2008). Director al Centrului de cercetare științifică UTM „Inginerie tehnologică în industria alimentară şi industria ușoară” (2008-2015), al Școlilor Doctorale „Știința Alimentelor” (2009-2019), „Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management” (2019-2022). Membru al Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare (2004-2008); șeful Comisiei de expeți a Consiliului Național de Atestare și Acreditare (2010-2014); membru al Adunării AȘM (2009-2017); expert și evaluator de proiecte științifice (ASM, 2009-2017); membru al redacției revistei „Meridian Ingineresc” (2000-2018), al revistei „Journal of Engineering Science” (din 2018); șef al Seminarului Științific și al Consiliului pentru aprobarea tezelor de doctorat (din 2003). Autor a 19 brevete de invenție, a peste 300 de articole științifice, inclusiv 3 monografii. Decorat cu medalia „Meritul Civic” (2004).

VALUȚĂ Ion, absolvent al Institutului Pedagogic de Stat din Chişinău, Facultatea de Fizică şi Matematică (1951). Urmează doctorantura la Universitatea „M. Lomonosov” din Moscova (1960-1963), sub conducerea renumitului algebrist, prof. Alexandr KUROŞ. În 1963 susține teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema „Congruenţe şi endomorfisme în algebre universale”, în 1965 i se confirmă titlul de conferenţiar universitar, iar în 1983 de profesor universitar. Activează ca profesor la şcolile pedagogice din Bălţi (1950-1951), Călăraşi (1951-1952), ulterior, la Institutul Pedagogic „T. Şevcenco” din Tiraspol, avansează până la postul de decan al Facultăţii de Fizică şi Matematică. Odată cu înființarea în 1964 a Institutului Politehnic din Chișinău (UTM) este numit şef catedra Matematică superioară a IPC (20 august 1964), iar în 1975 – prorector pe munca ştiinţifică. Profesor invitat la Universitatea Pedagogică din Kuleab (Tadgikistan), la Filiala Chişinău a Universităţii Moderne Umanistice din Moscova, unde i se acordă titlul de „Profesor emerit”. Interesele sale ştiinţifice se concentrează în teoria algebrei universale (îi aparţine primul exemplu de algebră universală cu congruenţe regulare dar necomutative), matematica aplicată, probleme didactice şi de predare, popularizare, istorie şi metodologie a matematicii şi teoriei informaticii. Conducător ştiinţific a 6 teze de doctor în ştiinţe fizico-matematice. Redactor al unor culegeri de lucrări de algebră din seria „Matematiceskie Issledovania”, membru al colegiilor de redacţie ale revistelor „Foaie Matematică”, „Moldova”, CAIM, secţia Educaţie. Membru al Societăţii Matematicienilor din Moldova, Societăţii Române de Matematică Aplicată şi Industrială, al Comisiei de experţi (secţia Matematica) a Comisiei Superioare de Stat de Atestare. Autor a 4 monografii și 2 manuale, publicate la edituri din Moscova şi Chişinău, precum şi a circa 200 de lucrări în domeniile de specialitate. „Eminent al învăţământului public din RSSM” (1955), decorat cu ordinele „Insigna de Onoare” (1967), „Gloria Muncii” (2000), trei medalii și titlul onorific „Om emerit” (2014).

În conformitate cu Regulamentul de acordare a titlurilor onorifice UTM, titlul „PROFESSOR EMERITUS UTM” se acordă pe viață, pentru realizări deosebite în activitatea didactică şi de cercetare, recunoscute de mediul academic național şi internațional.

[av_gallery ids=’100245,100246,100247,100248,100249,100250′ style=’big_thumb’ preview_size=’2048×2048′ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’2048×2048′ columns=’6′ imagelink=’lightbox’ link_dest=” lightbox_text=’caption’ lazyload=’avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-8na6xho’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU