Concurs pentru suplinirea posturilor vacante de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR

Conform Hotărârii Senatului UTM din 26.11.2021, se anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante

CONFERENŢIAR UNIVERSITAR:

Facultatea Tehnologia Alimentelor

 1. Departamentul Alimentaţie şi Nutriţie – 3 posturi;
 2. Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare – 3 posturi;
 3. Departamentul Oenologie şi Chimie – 1 post.

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

 • Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului – 2 posturi.

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

 1. Departamentul Ingineria Fabricaţiei – 2 posturi;
 2. Departamentul Inginerie Mecanică – 1 post;
 3. Departamentul Transporturi – 2 posturi;
 4. Departamentul Matematica – 1 post.

Facultatea Textile şi Poligrafie

 • Departamentul Design şi Tehnologii în Textile şi Poligrafie – 2 posturi.

Facultatea Inginerie Economică şi Business

 • Departamentul Economie şi Management – 1 post.

Candidaturile vor fi propuse, în conformitate cu Regulamentul privind modul de ocupare a funcţiilor didactice şi ştiinţifico-didactice în Instituţia Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”, aprobat la şedinţa Senatului UTM din 22.06.2021, proces-verbal nr. 11.

Candidatul la postul de conferenţiar universitar trebuie să întrunească următoarele condiţii:

Cerinţe de calificare:

 • Deținerea titlului științific de doctor/doctor habilitat în domeniul funcției scoase la concurs, în domeniu apropiat sau în pedagogie și/sau deținerea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 • Deținerea experienței didactice în învățământul superior de cel puțin 5 ani.

Atribuţii aferente funţiei:

 • Execută prevederile programului de învătământ la disciplina încredinţată şi a planului individual de activităţi ştiinţifico-didactice;
 • Asigură instruirea studenţilor în conformitate cu cerinţele standardelor de instruire instituite la UTM, verifică cunostinţele studenţilor şi activităţile de autoinstruire;
 • Aplică metode şi mijloace eficiente de instruire cu utilizarea tehnologiilor moderne, asigură perfecţionarea continuă a procesului de instruire, utilizând realizările ştiinţifice în domeniul pedagogic, tehnologic, informaţional;
 • Formează la studenţi cunoştinţe profesionale, abilităţi în domeniul specialităţii alese, asigură pregătirea lor pentru aplicarea cunoştinţelor în practică;
 • Participă la elaborarea Programelor de învăţământ, este responsabil de realizarea lor integrală conform Planului de instruire şi a graficelor de realizare a procesului de studii;
 • Respectă drepturile şi libertăţile studenţilor, planifică şi coordonează lucrul lor individual;
 • Respectă disciplina de instruire, regimul de prezenţă la ore;
 • Respectă graficul departamentului privind orele de consultaţii;
 • Asigură respectarea cerinţelor de securitate a muncii în timpul procesului de studii;
 • Participă la elaborarea programelor pentru practicile de producţie şi practicii pentru teza de licenţă;
 • Îşi sporeţte sistematic nivelul de calificare pedagogică şi ştiinţifică;
 • Execută lucrări de cercetare ştiinţifică, aplică rezultatele cercetărilor în procesul de instruire, asigură participarea studenţilor la activitătile de cercetare;
 • Evaluează obiectiv cunoştinţele studenţilor cu aplicarea metodelor moderne de testare (examene scrise, grile, testări cu utilizarea programelor de calculator);
 • Actualizează la timp programele de studii, introducând ultimele realizări ştiinţifice în domeniul disciplinei pe care o predă;
 • Elaborează îndrumare metodice în domeniul disciplinei încredinţate, caiete de sarcini, coordonează asigurarea tehnico-materială a lucrărilor practice din cadrul disciplinei;
 • Elaborează la timp documentaţia metodico-didactică pentru disciplinile care îi sunt încredinţate, inclusiv materialele pentru testările curente, examene şi evaluarea finală;
 • Elaborează manuale, cursuri de instruire, monografii, pregăteşte articole ştiinţifice bazate pe rezultatele activităţii de cercetare, participă cu rapoarte ştiinţifice şi metodico-didactice la şedinţele departamentului, la conferinţele din cadrul UTM şi din afara organizaţiei;
 • La indicaţia Şefului de departament participă la organizarea conferinţelor ştiinţifico-practice, olimpiadelor studenţeşti, participă la activităţile de orientare profesională a potenţialilor candidaţi;
 • Elaborează cereri privind asigurarea cu literatură necesară a disciplinei şi le înaintează către şeful departamentului;
 • Participă la şedinţele departamentului, la adunările colectivului de muncă al facultăţii, iar în anumite cazuri, la şedinţa Consiliului Facultăţii;
 • Respectă Regulamentele interne ale UTM, Carta UTM, regimul zilei, orarul activităţilor didactice, disciplina de muncă şi financiară, normele de etică şi deontologie academică;
 • Asigură păstrarea patrimoniului UTM, impune această cerinţă studenţilor;
 • Asigură păstrarea informaţiei confidenţiale, nu admite divulgarea tainei comerciale, Know-how-urilor ştiinţifico-didactice din cadrul UTM;
 • Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de protecţie a mediului înconjurător, cerinţele antiincendiare;
 • La îndeplinirea funcţiilor de serviciu se conduce de reglementările legale, deciziile guvernamentale, documentele normative, documentele interne ale organizaţiei. În funcţie de activitatea curentă a organizaţiei, conferenţiarul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către şefii ierarhici superiori, în limitele propriei competenţe.

Salariul minim de bază pentru 1 unitate de conferenţiar universitar va constitui 8460 lei.

Dosarul va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. Cerere de participare la concurs (Anexa A);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Curriculum Vitae Europass;
 4. Copiile diplomelor relevante funcţiei;
 5. Lista rezultatelor în activitatea ştiinţifico-didactică, cu un compartiment separat dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani (Anexa B);
 6. Fişa de evaluare şi autoevaluare privind acumularea punctajului minim pentru ocuparea funcţiei ştiinţifico-didactice completată de autor, în care se trec doar indicatorii în baza cărora au fost acumulate puncte (Anexa C)
 7. Declaraţia pe propria răspundere privind lipsa de încălcări ale normelor incluse în codul de etică şi deontologie profesională al UTM (Anexa D);
 8. Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor incluse în dosar (Anexa E);
 9. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa F).
 10. https://utm.md/wp-content/uploads/2021/07/Regulament-UTM_-Ocupare-functii-did.-si-st-did.-2021.pdf

Candidaţii vor depune dosarul complet în termen de 30 zile calendaristice calculat din data publicării anunţului (până la 26 decembrie 2021).

Dosarul complet se va depune în termenul indicat la Direcţia Managementul Resurselor (Biroul Personal Academic, corpul de studii nr. 1, biroul 103).

Pentru detalii suplimentare:

tel.  022235344

(Visited 253 times, 1 visits today)