AVIZ: SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI. CANDIDAT: ALIONA GHENDOV-MOȘANU

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat a candidatului Aliona GHENDOV-MOȘANU, conf. univ., dr.

Tema tezei: „Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale”

Specialitatea:Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală, cod 253.01

Consultant științific: Rodica STURZA, prof. univ., dr. hab., Universitatea Tehnică a Moldovei

Membrii Comisiei de susținere publică:

GAINA Boris, doctor în științe tehnice, profesor universitar, academician, Academia de Științe a Moldovei – președinte

DESEATNICOVA Olga, doctor în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei – secretar științific

SOCACIU Carmen, doctor în chimie, profesor universitar, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, România

STURZA Rodica, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei

Referenți oficiali:

VIZIREANU Camelia, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România

PINTEA Adela, doctor în chimie, profesor universitar, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, România

BALAN Valerian, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

ARÎCU Aculina, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie

Data: 03.06.2021, ora: 14:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/9, aud. 5-120, Chișinău

Ședința Consiliului științific specializat va fi organizată online pe platforma Microsoft Teams pe link-ul de mai jos:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7be8cce79ebe48369ce913301d115aba%40thread.tacv2/1620140832906?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%227865882c-ab52-442c-8c45-b2b1746455cf%22%7d.

Doritorii de a participa, în regim online, la susținerea publică a tezei de doctor habilitat trebuie să completeze un formular de participare la eveniment (aici), iar pentru accesarea ședinței vor urma link-ul platformei, unde vor introduce numele și prenumele indicate în formular.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei şi pe pagina web a ANACEC (https://anacec.md/).

Avizele/comentariile/propunerile la teză pot fi transmise la adresa electronică a Direcției doctorat și Postdoctorat sau depuse în forma pe hârtie la Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 303 între orele 8.00-16.00).

 

COORDONAT:

Consultant științific:

Rodica STURZA, dr. hab., prof. univ.

(Visited 140 times, 1 visits today)