CDSI-UTM: ședință în format mixt

Astăzi, 19 februarie 2021, la Universitatea TRANSILVANIA din Brașov are loc ședința Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), al cărui președinte este rectorul universității brașovene, prof., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN. 

În contextul situației pandemice, ședința se desfășoară diferit față de precedentele: într-un format mixt, șase membri ai înaltului for fiind prezenți în sală: președintele CDSI – prof. univ., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, rector, Universitatea Transilvania din Brașov, Doctor Honoris Causa al UTM, membrii CDSI – prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rector, Universitatea Tehnică a Moldovei; prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector responsabil de probleme financiare, Universitatea Tehnică a Moldovei; Victor CATANĂ, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei, ex-ministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova, general-maior de poliţie; Veaceslav ŞUTCHEVICI, manager, componenta Promovarea Investițiilor, Proiectul Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice, GIZ Moldova; Ana CHIRIŢĂ, directoare Proiecte Strategice ATIC (Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC).

Alți trei membri ai CDSI s-au aflat la distanță, în cabinetul virtual Microsoft Teams, aplicaţie din cadrul Office 365 for Education utilizat la nivel corporativ în cadrul UTM: vicepreședinte CDSI – conf. univ., dr. Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, șef al corpului de control al Prim-Ministrului Republicii Moldova; secretar CDSI – prof. univ., dr. Maria GHEORGHIŢĂ, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Universitatea Tehnică a Moldovei; membru CDSI – Doina NISTOR, directoare a Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova.

De asemenea, la ședință a participat şi Dinu ŢURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Universitatea Tehnică a Moldovei, care a  prezentat unele subiecte de pe ordinea de zi.

În pofida acestui regim de lucru mai puțin ordinar, condiționat de pandemia COVID-19, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM a urmat întocmai ordinea de zi prestabilită. Astfel, în cadrul ședinței au fost discutate următoarele subiecte:

– Inițierea noilor programe de studii

– Aprobarea noilor contracte de locațiune pentru anul 2021 conform cererilor suplimentare

– Elaborarea proiectului bugetului pe anul 2021 și remiterea spre aprobare Senatului UTM

– Aprobarea modificărilor la Regulamentul privind sistemul de salarizare la UTM (ajustarea la cadrul legal actual și actualizarea normativelor de muncă și a indicatorilor de performanță)

– Aprobarea mijloacelor financiare necesare pentru retribuirea muncii pe anul 2021

– Detalii privind Planul de Achiziții pentru anul 2021

– Informații privind taxele de studii

Rectorul UTM, dl Viorel BOSTAN, a explicat membrilor CDSI despre punerea în aplicare, din 1 ianuarie 2021, a „Metodologiei de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ superior”, aprobată de Guvernul R. Moldova în 10 iunie 2020, în vederea utilizării eficiente și asigurării transparenței alocării surselor de finanțare de la bugetul de stat destinate formării profesionale inițiale pe universități. Respectiva metodologie stabilește modul de alocare pentru instituțiile publice de învățământ superior a finanțării-standard, în bază de cost standard per student și coeficienți de ajustare, asociată gradului de complexitate a programelor de studii de la ciclurile de studii superioare de licență și master, a finanțării compensatorii pentru susținerea performanței și a finanțării complementare pentru modernizarea bazei materiale și didactice a instituției.

Compartimentul „diverse” de pe ordinea de zi a inclus subiecte foarte importante pentru buna funcționare a UTM în actualul an de studii, dar și chestiuni strategice de dezvoltare eficientă a învățământului superior tehnic ingineresc: elaborarea și promovarea obiectivelor strategice de dezvoltare-consolidare a UTM prin realizarea plenară a atribuțiilor CDSI, în special în problemele ce țin de dezvoltarea resurselor umane, patrimoniu, atragere de investiții și finanțări complementare, extindere a parteneriatelor publice private, aprofundarea relațiilor cu industria, fortificarea capacităților educaționale și de cercetare, toate aceste obiective fiind sistemic corelate cu Planul Strategic de dezvoltare a universității.

(Visited 260 times, 1 visits today)