Concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant șef Serviciu Relații cu Publicul și Promovarea Imaginii

Instituția publică „Universitatea Tehnică a Moldovei” anunță concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant șef Serviciu Relații cu Publicul și Promovarea Imaginii.

I. Generalități:

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditastă de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, Universitatea a pregătit peste 90 000 de ingineri şi economişti.

La UTM studiile sunt organizate la 9 facultăţi: “Energetică și Inginerie Electrică”; “Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi”; “Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”; “Electronică și Telecomunicații”; “Tehnologia Alimentelor”; “Textile și Poligrafie”; “Construcţii, Geodezie și Cadastru”; “Urbanism şi Arhitectură”; “Inginerie Economică şi Business”. În cadrul UTM activează și Colegiul Tehnic.

La UTM funcţionează filiere ce cuprind grupe speciale cu predarea disciplinelor în una din limbile moderne. În cadrul Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică funcţionează Filiera Francofonă “Informatica” şi Filiera Anglofonă “Ingineria Software”. La Facultatea Tehnologia Alimentelor funcţionează Filiera Francofonă “Tehnologii Alimentare”.

II. Obiectivul postului:

Stabilirea, gestionarea și coordonarea cadrului de comunicare, relații cu publicul și promovarea imaginii UTM în relațiile cu instituțiile locale și internaționale, comunitatea donatorilor, companiile private internaționale și locale, media, organizațiile neguvernamentale, în vederea obținerii unei colaborări continue, dar și a vizibilități optime, permanente în societate a serviciilor educaționale oferite de UTM, a activităților de cercetare etc.

III. Responsabilitățile de bază ale funcției:

a. Manageriale

 • Gestionarea imaginii publice a instituției și asigurarea unei comunicări eficiente cu toate categoriile de public;
 • Formularea direcțiilor-cheie pe termen lung, mediu și scurt pentru cadrul de comunicare internă și externă a UTM în vederea sporirii considerabile a vizibilității instituției, a serviciilor educaționale și de cercetare la nivel național și internațional;
 • Coordonarea proceselor de elaborare și validare a materialelor de comunicare (ex: media kit, videospoturi, grafice, pliante, comunicate de presă, puncte de reper pentru discursuri în public și interviuri media, etc.);
 • Îndeplinirea rolului de purtător de cuvânt al instituției;
 • Consilierea conducerii instituției privind aparițiile în public;
 • Coordonarea relației instituției cu sursele media;
 • Gestionarea situațiilor de criză comunicațională.

b. De execuție

 • Coordonarea  aspectelor de comunicare, relații cu publicul și parteneriate cu conducerea instituției;
 • Elaborarea raportului anual privind implementarea strategiei de comunicare și a planului de acțiuni;
 • Contribuții la elaborarea altor rapoarte trimestriale, semestriale sau anuale de activitate ale UTM;
 • Contribuții de conținut la elaborarea tuturor materialelor de comunicare (ex: media kit, videospoturi, grafice, pliante, comunicate de presă, puncte de reper pentru discursuri în public și interviuri media, etc.);
 • Organizarea/Analiza acoperirii mediatice a UTM, stabilirea şi dezvoltarea relaţiei cu mass-media: identificarea subiectelor de interes din cadrul Universităţii, elaborarea şi transmiterea anunţurilor, invitaţiilor, comunicatelor de presă;
 • Organizarea conferinţelor de presă şi alte întâlniri ale jurnaliştilor cu reprezentanţi ai comunităţii academice a UTM;
 • Optimizarea textelor pe paginile web ale UTM pentru a fi identificate și clasificate corect de către motoarele de căutare, coordonarea implementării strategiilor SEO;
 • Organizarea campaniilor de promovare ale UTM;
 • Monitorizarea activității concurenților în prestarea serviciilor educaționale atât la nivel national cât și internațional;

IV. Condiții de participare la concurs

Cerințe obligatorii

 • Cetățenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
 • Studii de licență în unul din următoarele domenii: științe ale comunicării, relații publice, jurnalism, administrație publică, relații internaționale în cadrul unei universități naționale sau internaționale. Studii de masterat în unul din domeniile menționate, vor constitui un avantaj;
 • Minimum 3 ani de experiență de muncă în domeniul comunicării și relațiilor cu publicul (cu probarea următoarelor atribuții: elaborarea de strategii de comunicare, planuri de acțiuni, materiale de comunicare, colaborarea cu diverse surse media, colaborarea cu diverși parteneri din sectorul public, asociativ, privat, organizații internaționale). Experiența de muncă în funcție de conducere în subdiviziunea de comunicare și relații cu publicul în cadrul unei instituții publice/private sau organizații internaționale, va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea și vorbirea fluentă a limbilor română, engleză, rusă;
 • Cunoașterea lucrului la computer în calitate de utilizator avansat, a produselor software utilizate în tehnici de promovare, dar și administrarea paginilor web va constitui un avantaj.

Calități și competențe

 • Viziune strategică, abilități analitice, gândire creativă;
 • Spirit de inițiativă și angajament față de valorile instituției;
 • Spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
 • Nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
 • Capacitatea de a lucra calitativ, concomitent la mai multe sarcini;
 • Abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor limită;
 • Abilități de întreținere a dialogurilor la nivel multi-cultural, respectând principiile de bază ale incluziunii sociale, echității sociale și diversității pe bază de gen, religie, grup etnic.
 • Abilități excelente de scriere;
 • Abilități excelente de prezentare în public;
 • Corectitudine managerială.

IV. Bibliografie

Mai multe detalii despre activitatea UTM pot fi accesate pe pagina web https://utm.md/

Regulament privind organizarea și funcționarea Serviciului Relații Publice și Promovarea Imaginii din cadrul UTM:

https://utm.md/acte_normative/interne/reg-utm-srppi-2017.pdf

V. Pentru participare la concurs se depune următorul dosar:

 • Scrisoare de intenție prin intermediul căreia se va explica interesul față de funcție și contribuția profesională care poate fi adusă de către candidat la suplinirea postului vacant;
 • Curriculum Vitae după modelul EUROPASS care poate fi accesat la acest link (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae) și care va include obligatoriu următoarea declarație: „Datele înscrise în CV sunt veridice, accept verificarea acestora”;
 • Recomandare oferită de factor de decizie (reprezentant instituție/companie în cadrul căreia ați activat anterior);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

Dosarul urmează a fi depus până la data de 28 februarie 2021, ora 17:00, la adresa de email dinu.turcanu@adm.utm.md. Tot la această adresă pot fi transmise și mesaje de clarificare cu referință la concursul de angajare.

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU