Conform Hotărârii Senatului UTM din 22.12.2020, se anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante de decan al Facultăţii Tehnologia Alimentelor cu sediul în corpul de studii nr. 5 (str. Studenților 9/9) şi al Facultăţii Textile şi Poligrafie  cu sediul în corpul de studii nr. 11 (str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4).

Candidaturile vor fi propuse, în conformitate cu Carta Universitară şi cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor de conducere şi alegerea organelor de conducere ale Instituţiei Publice „Universitatea Tehnică a Moldovei”, de către departamentele facultăţii, Consiliul facultăţii, Comitetele sindicale din cadrul facultăţii, de către o persoană didactică titulară la facultatea respectivă din rândul membrilor departamentelor facultăţii sau se pot autoînainta.

Candidatul la postul de decan trebuie să întrunească următoarele condiţii:

 1. să fie cetăţean al Republicii Moldova;
 2. să posede titlu ştiinţific în domeniul respectiv sau înrudit şi/sau titlu ştiinţifico-didactic;
 3. să cunoască limba de stat, conform Legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, şi să poată comunica cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă);
 4. să aibă funcţia ştiinţifico-didactică de bază la facultate;
 5. să prezinte un program de activitate a facultăţii respective privind următoarele aspecte: activitatea didactico-ştiinţifică, activitatea ştiinţifică, gestionarea patrimoniului facultăţii, managementul resurselor umane şi financiare, diversificarea surselor de finanţare. Persoanele care candidează pentru un termen următor vor prezenta în mod obligatoriu raportul de activitate pe 5 ani şi acţiunile realizate din planul managerial precedent, cât şi măsurile privind continuitatea unor acţiuni în planul managerial nou;
 6. să manifeste şi să dea dovadă de loialitate faţă de valorile şi misiunea UTM;
 7. să cunoască cadrul legal aplicabil sectorului de învăţământ superior.

Candidaţii propuşi sunt înregistraţi de Comisia de concurs în termen de 2 săptămâni din ziua afişării avizului (până pe 25.01.2021).

Dosarul va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. scrisoarea de intenţie;
 2. curriculum vitae (format Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
 5. documente ce confirmă experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
 6. programul de activitate a Facultăţii pentru următorii 5 ani privind următoarele aspecte: activitatea didactico-ştiinţifică, activitatea ştiinţifică, gestionarea patrimoniului facultăţii, managementul resurselor umane şi financiare, diversificarea surselor de finanţare.

Dosarul complet se va depune în termenul indicat la Direcţia Managementul Resurselor (Biroul Personal Academic, corpul de studii nr. 1, biroul 103).

Persoană de contact: Lupu Anastasia, specialist principal serviciu personal (email: anastasia.lupu@adm.utm.md)

Tel. de contact: 022 23 53 44

(Visited 66 times, 6 visits today)