În ajun de Anul Nou, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a adoptat un șir de decizii privind domeniile cercetării și inovării.

Astfel, au fost confirmate deciziile de conferire a titlurilor științifice de doctor de către Consiliile științifice specializate, între care și unui redutabil reprezentant al UTM – Ion JARDAN, doctor în științe matematice, în urma susținerii tezei „Despre unele construcții speciale din teoria radicalilor în categorii de module” în Consiliul științific specializat D 111.03-01 din cadrul Institutului de Matematici și Informatică „Vladimir Andrunachievici”, la data de 18 septembrie 2020, specialitatea 111.03. Logica matematică, algebră și teoria numerelor.

În lista de confirmare a titlurilor științifice de doctor, conferite de către organizațiile din domeniile cercetării și inovării, se regăsește UTM-istul Vasile POSTICA, doctor în științe inginerești, în urma susținerii tezei „Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor”, specialitatea 233.01. Nano-microelectronicd și optoelectronică, la data de 24 iunie 2020, cu atribuirea calificativului „Excelent”.

Două din cele opt Consilii științifice specializate ad-hoc pentru susținerea tezelor de doctor, aprobate de Consiliul de conducere al ANACEC, au fost constituite în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Este vorba de  Consiliul științific specializat D 222.01-51, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe inginerești a dlui Vadim CAZAC cu tema „Elaborarea sistemelor electromecanice pentru industria firelor metalice”, specialitatea 222.01. Dispozitive și echipamente electrotehnice, conducător științific llie NUCA, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, în următoarea componență:

Tudor AMBROS, președinte, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar,

Corina GUTU-CHETRUSCA, secretar științific, doctor în științe tehnice,

Petru TODOS, doctor in științe tehnice, profesor universitar,

Dorin Dumitru LUCACHE, doctor inginer, profesor universitar (România),

lrina COJUHARI, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar.

Referenți oficiali: Vladimir BERZAN, doctor habilitat în științe tehnice, conferențiar cercetător; Radu-Dumitru PENTIUC, doctor inginer, profesor universitar (România).

Consiliul științific specializat D 253.04-52, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe inginerești a dlui Constantin BÎLICI cu tema „Argumentarea producerii și protecția spumantelor clasice cu denumire de origine „Cricova”, specialitatea 253.04. Securitatea produselor alimentare, conducător științific Rodica STURZA, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, în următoarea componență:

Mircea BERNIC, președinte, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar,

Elisaveta SANDULACHI, secretar științific, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar,

Pavel TATAROV, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar,

Gheorghe NICOLAESCU, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar,

Elena SCORBANOVA, doctor în științe tehnice, conferențiar cercetător.

Referenți oficiali: Boris GAINA, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, academician Elena GORINCIOI, doctor în științe chimice, conferențiar universitar.

(Visited 486 times, 8 visits today)