Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+. UPT oferă o bursă de mobilitate de stagiu de 3 luni pentru studenții de la ciclul I și II studii ai Facultății Energetică și Inginerie Electrică a Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021.

Valoarea bursei pentru student este de 800€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 275).

Dosarele pot fi depuse, până la 20 ianuarie 2021 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţi FEIE. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale UTM.

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Universitatea Politehnica din Timişoara, România, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I (Licență) și II (Master), cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică (Domenii): Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

  1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
  2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății.
  3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
  4. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
  5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
  6. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire.
  7. Scrisoare de intenție.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

  1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – masterat la Universitatea Tehnică a Moldovei

  1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

  1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

 

Calendar concurs selecție

 

Informații suplimentare

17.12.2020- 20.01.2021

ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

 

Coordonator relații internaționale FEIE

Corina GUȚU-CHETRUȘCA, lect.univ., dr.,

Email: corina.gutu@tme.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Natalia VLADEI, conf. univ., dr.

Email: natalia.furtuna@adm.utm.md

 

20.01.2021

INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Serviciul Relații Internaționale, UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203)

 

20.01.2021

AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

 

 

21.01.2021

TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Politehnica din Timişoara, România pentru evaluarea finală

 

 

(Visited 432 times, 6 visits today)