Știai că microelectronica şi nanotehnologiile sunt două din cele şase tehnologii generice esenţiale (KETs), pe care Uniunea Europeană le dezvoltă pentru a le introduce în practica industrială? De ce? Deoarece joacă un rol important în sustenabilitatea competitivității şi creşterii economice a fiecărei ţări. Aceasta va permite UE să ţină pasul cu principalii săi concurenţi pe plan internaţional şi să atingă obiectivele strategiei Europa-2020.

Îți dezvăluim 10 motive ca să te convingem să optezi și tu, dragă candidat la studii, pentru  programul  „Microelectronica şi nanotehnologii” din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și  Microelectronică:

 1. Vei studia Microelectronica şi Nanotehnologiile – două din tehnologiile de vârf în Europa

Cele două domenii – Microelectronica şi Nanotehnologiile – includ totalitatea mijloacelor, metodelor de activitate umană necesară pentru proiectarea, elaborarea şi producerea dispozitivelor, aparatelor şi sistemelor electronice şi optoelectronice, circuitelor integrate, sistemelor microelectronice, precum şi utilizarea sistemelor microelectronice în instalaţiile electronice, tehnicii de calcul, automaticii şi sistemelor electronice pentru diverse ramuri ale economiei.

 1. Vei fi parte a UTM – universitatea care oferă servicii educaţionale de calitate europeană

Comitetul pentru nominalizări al Asambleei Europene de Business („European Business Assembly” – EBA, Oxford, Marea Britanie) la 1 martie 2010 a conferit Universității Tehnice a Moldovei decoraţia „European Quality” – „Calitate Europeană”, pentru efort continuu în realizarea calităţii înalte a studiilor în corespundere cu standardele europene.

În anul curent, Premiul „Cristalul calităţii” şi Diploma de recunoştinţă din partea ANACEC a fost conferit Departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, în cadrul căruia vei studia programul Microelectronica şi Nanotehnologii, pentru promovarea culturii calităţii şi integrarea rezultatelor remarcabile din cercetare în procesul educaţional.

Conferirea acestor decoraţii demonstrează un nivel de învăţământ care nu cedează celor mai înalte modele de organizare a procesului didactic din instituţii similare ale ţărilor europene, recunoașterea profesionalismului corpului didactic, calitatea cercetărilor ştiinţifice şi elaborarea, aplicarea şi realizarea programelor internaționale.

 1. Vei studia o gamă largă de cursuri relevante şi concepute pentru a satisface cerințele angajatorilor

Disciplinele predate vor acoperi opt semestre şi se referă la ştiinţa şi ingineria sistemelor microelectronice, materialelor, structurilor şi dispozitivelor performante, bazate pe redimensionarea proprietăţilor şi proceselor la scară nanometrică şi explorarea oportunităţilor nanotehnologiilor.

După finalizarea programului vei deţine competenţe de:

 • proiectare, realizare şi testare a dispozitivelor, aparatelor şi sistemelor electronice şi optoelectronice, circuitelor integrate, sistemelor microelectronice;
 • implementarea sistemelor micro-electronice în instalaţiile electronice, tehnicii de calcul, automaticii şi sistemelor electronice pentru diverse ramuri ale economiei. echipamente electronice, tehnica de calcul, automatică etc.
 • elaborarea şi implementarea nanotehnologiilor, materialelor noi multifuncţionale şi microsistemelor electronice.

 1. Vei însuşi limbaje de programare generale şi limbaje orientate pe obiecte

În planul de învăţământ sut incluse un şir de discipline destinate studierii arhitecturii sistemelor de calcul, reţelelor informaţionale, limbajelor de programare generale şi limbajelor orientate pe obiecte, microprocesoarelor şi programării acestora, instrumentelor software în electronică:

 • Programarea calculatoarelor;
 • Structuri de date şi algoritmi;
 • Programarea orientată pe obiecte;
 • Programare în electronică;
 • Proiectarea asistată în electronică/Simularea asistată de calculator a circuitelor electronice;
 • Arhitectura calculatoarelor şi reţele/Arhitectura sistemelor de calcul şi reţele;
 • Microprocesoare / Microprocesoare şi interfeţe;
 • Sisteme electronice încorporate / Sisteme embedded;
 • Programare avansată / Programare Java;
 • Sisteme digitale / Sisteme electronice programabile;
 • Instrumente software (virtuale) pentru microelectronică / Sisteme automatizate de proiectare.

 1. Vei putea adera la Cercul studenţesc „Sisteme electronice dedicate şi aplicaţii cu microcontrolere”

La Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală activează Cercul studenţesc „Sisteme electronice dedicate şi aplicații cu microcontrolere”, în cadrul căruia peste 30 de studenţi sunt implicaţi în activităţi de cercetare ce ţin de ingineria sistemelor microelectronice şi elaborarea diferitelor aplicaţii în baza microcontrolerelor, inovațiilor şi tehnologiilor de proiectare, circuitelor electronice dedicate şi dispozitivelor medicale.

În cadrul Cercului sunt realizate proiecte individuale cuprinse în curricula universitară şi proiecte pentru competiții studențești, moment foarte important pentru implementările practice ale cunoştinţelor universitare.

Obiectivele Cercului:

 • Atragerea studenţilor în activităţile inginereşti aplicate în domeniul Sistemelor microelecronice şi ale aplicaţiilor lor.
 • Atragerea studenţilor spre proiectarea independentă şi spre elemente de cercetare aplicativă.
 • Dezvoltarea unor resurse de proiecte şi soluţii utile pentru inginerii începători.
 • Informarea şi orientarea tinerilor ingineri spre domenii de interes.
 • Organizarea competiţiilor studenţeşti intra şi extra-universitare, cu aplicaţii practice reale.
 • Promovarea ideilor de competiţie şi performanţă în proiectare şi cercetare aplicativă.

 1. Vei putea participa la Concursuri studenţeşti şi Şcoli de vară organizate de DMIB

Anual departamentul organizează Concursul Studenţesc Internaţional „Ingineria sistemelor microelectronice – Sergiu Rădăuţan”, la care sunt fi prezentate aplicaţii din domeniile: electronica, circuite programabile, dispozitive semiconductoare, sisteme şi aplicaţii cu microcontrolere, dispozitive biomedicale. În anul 2017 au participat 33 de echipe din patru ţări.

Clubul Ingineresc Microlab organizează Școala de Vară „Dezvoltarea Sistemelor Embedded”, al cărei concept se concentrează pe:

 • Team work – pe întreaga perioadă a taberei de vară, participanţii vor lucra în echipe;
 • Lecţii teoretice – mentori calificaţi în domeniu vor împărtăşi experienţa şi cunoştinţele lor;
 • Lecţii practice – echipele vor realiza proiecte personale implicând cunoştinţe elementare de programare;
 • Concurenţă – la finalul fiecărei zile vor fi organizate competiţii între dispozitivele create de fiecare echipă;
 • Comunitate – MicroLab este un „meeting-point” pentru oamenii interesaţi de tehnologii embeded, iar participanţii vor avea oportunitatea să se alăture acestei comunităţi.

 1. Vei putea fi implicat în cercetarea ştiinţifică desfăşurată la DMIB

Menţinerea excelenţei în cercetare este una din priorităţile departamentului, cercetarea ştiinţifică fiind orientată spre proiecte şi programe naţionale şi internaţionale, inclusiv în cadrul Centrului „Nanotehnologii şi nanosenzori”, condus de LUPAN Oleg, prof.univ, dr.hab. – savant recunoscut pe plan internaţional în baza lucrărilor științifice – Indicele Hirsch 42, publicaţii în total peste 350, inclusiv 155 cotate ISI, citări internaționale peste 6500.

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică ale DMIB:

 • Fizica şi tehnica materialelor semiconductoare şi elaborarea dispozitivelor în baza lor;
 • Nanotehnologii şi materiale noi multifuncţionale;
 • Tehnologii cu tratament fotonic rapid pentru dispozitive semiconductoare şi senzori;
 • Ingineria sistemelor microelectronice şi dispozitivelor biomedicale.

 1. Vei studia în săli de curs şi laboratoare specializate dotate cu utilaj performant

În cadrul departamentului MIB sunt disponibile săli de curs moderne dotate cu echipamente multimedia, laboratoare didactice şi de cercetări:

 • Centrul Nanotehnologii şi Nanosenzori;
 • Centrul Național de Studii și Testare a Materialelor;
 • Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală, Cinci laboratoare specializate ale departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală.

Laboratoarele sunt dotate cu spectrometre, utilaj electronic de măsură, microscoape optice, sobe de difuzie, instalaţii pentru fotolitografie, instalaţii pentru depunerea în vid, microscop electronic – firma TESCAN, microscop de forţă atomică – firma Surface Imaging Systems, microscop optic – firma Mobic, sisteme cu microprocesoare, dispozitive reconfigurabile etc.

 • Săli dotate cu utilaj necesar pentru realizarea potenţialului creativ al studenţilor;
 • Săli de calculatoare conectate la Internet.

 1. Vei avea posibilitatea să te implici îmtr-o gamă largă de activităţi extracuriculare

Viaţa universitară cuprinde, desigur, şi alte aspecte – sport, activităţi artistice de amatori etc.

Universitatea propune o gamă largă de activităţi extracuriculare:

 • Ansamblul de dansuri populare „Tinereţea”, fondat în a. 1965, sub conducerea lui Petru Furnică.
 • Orchestra de fanfară a UTM fondată în anul 1975, sub conducerea lui Vasile Simion.
 • Cercuri sportive – contribuie la dezvoltarea sportului: se construiesc stadioane moderne, săli de antrenamente; sportivii sunt instruiţi de specialişti în domeniu. UTM participă la toate cele 18 probe sportive ale universiadelor republicane, ocupând locuri premiante.

 1. Vei studia în corpul de studii nr. 3, situat în una din cele mai râvnite zone din capitală

Corpul de studii nr. 3 – clădire cu şapte nivele situat în mun. Chişinău, str. Studenţilor, 9/7, situat într-una din cele mai vibrante şi interesante zone din capitală, alături de:

 • căminele studenţeşti.
 • cantina studenţească (actualmente Centrul Didactico-Metodic și de Producție),
 • Centrul de Agrement şi Sport al UTM,
 • Parcul dendrologic – muzeu al tehnicii în aer liber, UTM.

Contacte:

MD-2004, bd. Ştefan cel mare şi Sfânt, 168, Chişinău, R. Moldova, Comisia de admitere. Tel. 022 23 51 85. E-mail admiterea@adm.utm.md Web: www.utm.md, www.mib.utm.md

Blocul de studii nr. 3: str. Studenţilor 9/7 Cămine studenţeşti: str. Studenţilor 7

(Visited 311 times, 1 visits today)