Vineri, 26 iunie 2020 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.01. “Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare

Candidat: Viorel Cărbune, ing., lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Conducător ştiinţific: Sergiu Zaporojan, conf. univ., dr.

Începutul Seminarului: ora 15.00

Ședința va avea loc în grupul MS Teams Școala Doctorală SCEEn, canalul Seminarul Științific de Profil.

Link-ul către ședință pentru membrii SȘP:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a465845973a054d6e8b38c672a7c6e544%40thread.tacv2/1592214701676?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%224f2b2bc6-06e0-478f-bc14-3c6e84506397%22%7d

(Visited 46 times, 1 visits today)