O abordare științifică a problemelor energetice

Formatul Conferinței tehnico-științifice internaționale „Tehnologii noi în procesul de studii și producție”,organizată la distanță de Рязанский Институт Развития Образования, a trezit interes din partea cercetătorilor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, între care și Sveatoslav POSTORONCĂ, doctorand, a. II, Școala Doctorală Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, a cărui prezentare „Unele particularități tehnice ale generării distribuite” („О некоторых технических особенностях распределенной генерации”), pe baza rezultatelor aprecierilor online, a fost nominalizată drept cea mai bună lucrare științifică în cadrul secției „Discipline fundamentale”.

Lucrarea este dedicată subiectelor ce țin de dezvoltarea în perspectivă a sistemului electroenergetic în contextul rigorilor stabilite la nivel global pentru reducerea emisiilor în mediu în urma funcționării sectoarelor cu grad mare de poluare: energetică, industrie, transport.

În contextul procesului de mare complexitate a tranziției energetice, care include și creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă, sistemul electroenergetic tinde spre o modificare structurală esențială. Astfel, concepția de generare centralizată a energiei oferă un spațiu tot mai extins pentru generarea distribuită, un loc aparte avându-l microrețelele energetice. Aceste noi soluții tehnologice în energetică prezintă avantaje evidente prin generarea energiei la locul consumului, fără necesitatea transportării, asociată de pierderi, cu obținerea unui grad sporit de autonomie și securitate energetică la nivel de țară. Totodată, trecerea la producerea energiei electrice din sistemele de generare distribuită, parametrii de bază ai calității energiei – tensiunea electrică și frecvența devin mai vulnerabili și sensibili la capitolul menținerii în limitele standardizate. Autorul descrie în lucrare unele procedee tehnice de menținere a acestor doi parametri prin intermediul reglării schimbului de putere activă și reactivă P-Q din rețeaua electrică, utilizând elemente de stocare și a celor de disipare a energiei prin sarcinile de balast.

De altfel, problemele abordate în referatul prezentat la conferință au tangențe directe cu arealul investigațiilor desfășurate de către autor în lucrarea sa de doctorat („Cercetarea regimurilor microreţelelor inteligente integrate în reţelele de distribuţie a energiei electrice” – conducători științifici: dr. hab. tehn., prof. univ. Tudor AMBROS și dr. hab. tehn., conf. univ. Vladimir BERZAN), tocmai de aceea autorul stăpânește subiectul în cunoștință de cauză, fapt prin care a și cucerit participanții, dar și vizitatorii site-ului evenimentului, în baza aprecierilor cărora lucrarea sa a fost nominalizată drept cea mai bună în cadrul secției respective.

(Visited 26 times, 1 visits today)