Rolul științelor socioumane în formarea inginerilor

Da, suntem o instituție de învățământ tehnic-ingineresc! și Da, apreciem incontestabilul rol al științelor socioumane în formarea tinerilor ingineri! Este unul din subiectele abordate de reprezentanții Departamentului Științe Socioumane –  dr., conf. univ. Ecaterina LOZOVANU și lect. univ., drd. Cristina LAZARIUC (coautori), în cadrul Conferinței tehnico-științifice internaționale „Tehnologii noi în procesul de studii și producție”, organizată online în perioada 17–20 aprilie 2020 de Рязанский Институт Развития Образования.

Articolul „Роль социально-гуманитарных наук в личностной подготовке инженерных кадров” reflectă provocările societății moderne cu care se confruntă tinerii și la care științele sociale ar trebui să se raporteze în procesul de formare a viitorilor specialiști. Asistăm la constituirea unei civilizații cu mari riscuri și acutizări ale crizelor globale, determinate de un șir de probleme: epidemii globale (COVID19), problema ecologică, climatică, terorismul, sărăcia, consumerismul, șomajul, violența, dar și, nu în ultimul rând, criza valorilor spirituale. În aceste condiții tot mai clar se impune problema identificării unui nou tip de dezvoltare civilizațională. Sistemul de învățământ superior este un instrument de politică socială centrat pe pregătirea profesională, integrarea socială și asigurarea unui standard educațional și cultural al viitorilor specialiști. În acest sens, procesul de predare a științelor socio-umaniste are ca obiective: educarea autonomiei personale, cizelarea discreției etice, formarea capacității creatoare și a forței intelectuale orientate spre cercetare și inovare, dar și dezvoltarea competențelor de carieră și a celor sociale. Finalitățile acestor obiective rezidă în formarea și educarea autonomiei studentului; cultivarea competenței de definire, argumentare și ascultare activă; direcționarea viitorului inginer spre sistemul de valori general-umane în vederea responsabilizării sociale a acestuia și, nu în ultimul rând, formarea gândirii critice, creative și reflexive, având ca scop pregătirea studentului în calitate de inginer-cercetător și cetățean activ, adaptat la provocările sociale și globale.

Cel de-al doilea articol prezentat la Conferință a adus în față mentalitatea colectivă și reconsiderarea democrației contemporane – „Коллективный менталитет и переосмысление современной демократии” (autor: lect. univ., drd. Cristina LAZARIUC). Accentul se pune pe semnificația și funcționalitatea conceptului de mentalitate, dar și pe abordarea specificului democrației în perioada contemporană. Astăzi conceptele de mentalitate colectivă și democrație trebuie analizate prin raportare la fenomenele de globalizare și progres tehnologic, la sistemul de principii și valori universale comune, la specificul cetățeniei globale și la conceptele de interdependență și prosperitate comună. Astăzi, trebuie să depășim limitele unei conștiințe naționale și să ne identificăm, în calitate de cetățeni ai planetei, ca membrii unei singure familii, unite în jurul unui obiectiv comun: asigurarea unei păci durabile, bazate pe principiile inseparabile ale solidarității și responsabilității internaționale. Pentru a conștientiza şi a ne asuma responsabilitățile care ne revin în calitate de membri ai unei societăți globale, dar şi pentru a ne simți încurajați să participăm activ la modelarea societății în ansamblu, avem nevoie de oportunități de învățare, care să promoveze competențele, și, drept rezultat, să asigure modelarea mentalității colective, atât de necesare unui cetățean global bine informat, cu gândire critică globală. Fiecare dintre noi trebuie să se angajeze să promoveze colaborarea, respectul reciproc și cooperarea pentru dezvoltarea democratică a întregii familii umane, în baza valorilor universale comune.

În opinia profesorilor Departamentului Științe Socioumane, UTM, problemele abordate la Conferință sunt actuale și răspund provocărilor globale ale societății tehnogene contemporane, iar tematica secțiunilor acoperă atât interesele de cercetare din domeniul ingineriei, cât și dilemele existențiale reflectate în cercetările științelor socioumane.

(Visited 46 times, 1 visits today)