Seminarul științific interdepartamental aprobă teza de doctor a drd. Vasile POSTICA

În data de 17 aprilie 2019, în cadrul seminarului științific interdepartamental „Nanotehnologii, materiale noi multifuncționale și dispozitive electronice”, a avut loc prezentarea tezei de doctor în tehnică a doctorandului Vasile POSTICA cu tema „PROPRIETĂȚILE SENZORIALE ALE STRUCTURILOR HIBRIDE ÎN BAZĂ DE OXIZI METALICI ȘI A REȚELELOR LOR” (Școala doctorală Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică (SCEEn). Specialitatea 233.01 Nano-microelectronică și optoelectronică. Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN).

Printre cei 39 de participanți la seminar – decanul, șefi de departamente, profesori, cercetători din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică și altor facultăți ale UTM, dar și academicieni, membri-corespondenți și cercetători științifici din cadrul Academiei de Științe a Moldovei.

Cercetările doctorandului Vasile POSTICA se încadrează în domeniul Nanotehnologiilor și oferă oportunități de generare şi dezvoltare a unei noi generaţii de senzori pentru dispozitivele utilizate în domeniul ecologiei și protecției mediului ambiant. Se știe că efectele poluării aerului conduc la o serie de efecte negative: probleme respiratorii, încălzire globală, ploi acide, găuri în ozon, afectarea faunei și florei. Totodată, se evidențiază criza energetică pe motiv că resursele naturale sunt limitate. Astfel, apare necesitatea elaborării senzorilor și nanosenzorilor de gaze și compușilor organici volatili pentru monitorizarea în timp real și avertizarea rapidă a scurgerilor de gaze sau a concentrațiilor care prezintă pericol.

Scopul tezei de doctor constă în elaborarea procedeelor tehnologice pentru fabricarea peliculelor columnare de ZnO utilizate ca materiale selective pentru etanol și H2, identificarea structurilor hibride optimale în baza ZnO-MexOy și ZnO-ZnxMeyOz (Me = Fe, Cu, Al, Bi sau Sn) pentru îmbunătățirea proprietăților senzoriale (sensibilitatea și selectivitatea la etanol, H2, CH4, CO, NH3), precum și elucidarea mecanismelor senzor și fizica nanosistemelor funcționale în scopul înțelegerii efectelor de suprafață și îmbunătățirea ulterioară a proprietăților senzoriale.

Autorul a publicat în total 83 de lucrări științifice, inclusiv 1 brevet de invenție, 46 articole cotate ISI și SCOPUS și 5 lucrări monoautor. Rezultatele au fost prezentate și discutate în cadrul a 11 conferințe naționale și internaționale. Autorul are indicele H 17, depășind cifra de 1000 de citări în baza de date SCOPUS. Lucrările științifice recenzate au fost publicate într-o serie de reviste internaționale de specialitate: Advanced Functional Materials (Impact Factor (IF – 3.3), Journal of Materials Chemistry A (IF – 10), ACS Applied Materiales and Interfaces (IF – 8.1), Nanoscale (IF – 7.2), Sensors and Actuators B (IF – 5.7), Physica Status Solidi RRL (IF – 3.3), Applied Physics Letters (IF – 3.5) etc., iar rezultatele cercetărilor au fost selectate pentru copertele prestigioaselor revistelor internaționale Advanced Functional Materials, SMALL Nano Micro și Physica Status Solidi RRL.

Rezultatele științifice au fost implementate parțial în procesul instructiv-educativ la Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și la elaborarea tezelor de licență a studenților Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, programului de studii „Microelectronică și Nanotehnologii”, fapt confirmat prin semnarea unui act de implementare a cercetărilor inovaționale la UTM.

Seminarul a aprobat și recomandat spre susținere teza de doctor a doctorandului Vasile POSTICA.