Seminarul științific interdepartamental aprobă teza de doctor a drd. Vasile POSTICA

În data de 17 aprilie 2019, în cadrul seminarului științific interdepartamental „Nanotehnologii, materiale noi multifuncționale și dispozitive electronice”, a avut loc prezentarea tezei de doctor în tehnică a doctorandului Vasile POSTICA cu tema „PROPRIETĂȚILE SENZORIALE ALE STRUCTURILOR HIBRIDE ÎN BAZĂ DE OXIZI METALICI ȘI A REȚELELOR LOR” (Școala doctorală Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică (SCEEn). Specialitatea 233.01 Nano-microelectronică și optoelectronică. Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN).

Printre cei 39 de participanți la seminar – decanul, șefi de departamente, profesori, cercetători din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică și altor facultăți ale UTM, dar și academicieni, membri-corespondenți și cercetători științifici din cadrul Academiei de Științe a Moldovei.

Scopul tezei de doctor constă în elaborarea procedeelor tehnologice pentru fabricarea peliculelor columnare de ZnO utilizate ca materiale selective pentru etanol și H2, identificarea structurilor hibride optimale în baza ZnO-MexOy și ZnO-ZnxMeyOz (Me = Fe, Cu, Al, Bi sau Sn) pentru îmbunătățirea proprietăților senzoriale (sensibilitatea și selectivitatea la etanol, H2, CH4, CO, NH3), precum și elucidarea mecanismelor senzor și fizica nanosistemelor funcționale în scopul înțelegerii efectelor de suprafață și îmbunătățirea ulterioară a proprietăților senzoriale.

Autorul a publicat în total 83 de lucrări științifice, inclusiv 1 brevet de invenție, 46 articole cotate ISI și SCOPUS și 5 lucrări monoautor. Rezultatele au fost prezentate și discutate în cadrul a 11 conferințe naționale și internaționale. Autorul are indicele H 17, depășind cifra de 1000 de citări în baza de date SCOPUS. Lucrările științifice recenzate au fost publicate într-o serie de reviste internaționale de specialitate: Advanced Functional Materials (Impact Factor (IF – 3.3), Journal of Materials Chemistry A (IF – 10), ACS Applied Materiales and Interfaces (IF – 8.1), Nanoscale (IF – 7.2), Sensors and Actuators B (IF – 5.7), Physica Status Solidi RRL (IF – 3.3), Applied Physics Letters (IF – 3.5) etc., iar rezultatele cercetărilor au fost selectate pentru copertele prestigioaselor revistelor internaționale Advanced Functional Materials, SMALL Nano Micro și Physica Status Solidi RRL.

Seminarul a aprobat și recomandat spre susținere teza de doctor a doctorandului Vasile POSTICA.

(Visited 73 times, 1 visits today)