Conferința tehnico-știinţifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor desfășurată în cadrul secţiei Urbanism și Arhitectură a subliniat că și la FUA conținutul și valoarea mesajelor științifice sunt la înălțime.

Decanul Facultății Urbanism și Arhitectură, conf. univ., dr. Sergiu Bejan, i-a mulțumit responsabilei de eveniment – Angelei MUNTEANU, dr., conf. univ. în cadrul Departamentului Arhitectură, pentru efortul bunei organizări a manifestării, cu participarea formabililor din cadrul UTM și de peste hotarele țării.

(Visited 8 times, 1 visits today)