Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Politehnica București, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Universitatea Politehnica București oferă 2 burse de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching) pentru cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie (Departamentul Design și Tehnologii Poligrafice).

Stagiul reprezintă 5 zile de predare/teaching.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2018/2019.

Dosarele pot fi depuse până la 18 februarie 2019 la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii TP, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Facultății Textile și Poligrafie (UTM, str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, blocul nr. 11).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Politehnica București, România.

Detalii despre oferta academică: Domeniu – Design și Tehnologii Poligrafice.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și Programul de activitate, aprobat de ambele părți, propus a se derula la Universitatea Politehnica București, România.
 6. Fotocopii ale diplomelor profesionale obținute de candidat, considerate utile în susținerea candidaturii.

     Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

 Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet întocmit.
 2. Criterii de departajare
  • Candidatul este titular al contractului acordului încheiat cu universitatea/facultatea parteneră și a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă.
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuiază mobilitatea – dovedită prin Certificat de competență lingvistică si/sau prin mobilități Erasmus anterioare.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.

Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

CALENDAR CONCURS SELECȚIE          INFORMAȚII SUPLIMENTARE
12.02.2019-

18.02.2019

ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

          Coordonator relații internaționale FTP

Conf.univ., dr.Angela SCRIPCENCO,

angela.scripcenco@adm.utm.md

 

 

         Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina POPOVICI,

cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

19.02.2019 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1530) la Facultatea Textile și Poligrafie, Decanat (str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, blocul nr. 11)
19.02.2019 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
19.02.2019 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Politehnica București, România, pentru evaluarea finală

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: Anunt_staff

(Visited 16 times, 1 visits today)