De fascinația profesiilor inginerești ne convingem în permanență la UTM. Dar felul în care a fost readus în actualitate domeniul sudurii urmează subliniat aparte. Este meritul profesorului, doctorului inginer Dorin DEHELEAN, specialist de marcă în domeniu, director executiv al ASR – Asociaţiei de Sudură din România, membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, care s-a aflat în zilele de 7-8 februarie în vizită la UTM.

D-sa ne-a vorbit despre domeniul său de preocupare în cadrul a două prelegeri: „Sudarea – domeniu tehnic de interes pentru integrarea absolvenţilor din învăţământul superior tehnic”, ținută în fața studenților și profesorilor de la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, și „Educaţia şi instruirea în domeniul sudării – realizări şi provocări la nivel european şi internaţional” – în fața reprezentanților întreprinderilor industriale din capitală și a cadrelor didactice din cadrul UTM și a instituțiilor de învățământ profesional-tehnic din republică. A subliniat într-un fel aparte complexitatea, frumuseţea şi avantajele acestei meserii foarte solicitate la noi, dar apreciată și bine plătită mai cu seamă în Europa şi în SUA.

– Meseria de sudor își capătă astăzi aprecierea bine meritată, fiind definită prin produsul a trei C: Clever, Clean & Cool, ceea ce o caracterizează ca fiind Inteligentă, Curată şi foarte Cool! Spre deosebire de percepţia din trecut, când era caracterizată prin trei D: Dusty, Dirty & Dangerous, adică: Prăfoasă, Murdară şi Periculoasă. Dacă ne uităm la evoluțiile tehnice, astăzi tehnologiile de fabricație aditivă se bazează pe sudare. Practic, sudarea și rezultatul acesteia, sudura, sunt omniprezente. Toate sectoarele industriale au nevoie de sudură şi sudori – de la construcţii civile şi industriale, la construcţii de maşini, navale, aeronautică, tehnică medicală, electrocasnice, telefonie, calculatoare etc. Mai mult. Industria sudării este o parte integrantă a economiei, contribuind la crearea valorilor adăugate atât în industria producătoare de bunuri, cât și în domeniul serviciilor. La nivelul Uniunii Europene contribuția tehnologiilor de sudare se ridică la aproape 100 miliarde de euro (iar statistica nu este prea recentă). De unde provine această valoare adăugată? Din producția de bunuri, echipamente, utilaje de sudare, iar partea cea mai mare (peste 70 la sută) din aplicațiile sudării: nave, autoturisme, mașini, recipiente sub presiune etc. De ce se dezvoltă atât de vertiginos acest domeniu? Există factori motori care împing această dezvoltare: productivitatea, costul fabricației, influența asupra mediului și accentul deosebit pe calitate. De aici și cererea crescândă pe piață a personalului calificat în domeniul sudurii, a menționat prof. Dehelean.

În mod paradoxal, interesul tinerilor pentru o carieră în domeniul sudurii este relativ mic. Cu ani în urmă, prevăzând un viitor frumos în dezvoltarea acestei ramuri, prof. Dehelean, un mare prieten al UTM, a făcut mai multe gesturi importante pentru Universitatea noastră: a contribuit la deschiderea specialității „Ingineria sudării” și a unui centru de formare continuă a inginerilor-sudori europeni, la conectarea UTM la Sistemul Informaţional Internaţional de sudură, organizarea conferinței internaționale de sudură „Probleme actuale ale sudării în contextual globalizării economiei” și participarea cadrelor didactice ale UTM la conferințele ASR; au fost și iniţiative de organizare a stagiilor de practică a studenților, dar și de pregătire a doctoranzilor UTM în domeniul sudurii, în acest scop trasându-se o punte de colaborare cu Reșița, dar și alte centre cu tradiţie în domeniul sudurii.

Și de astă dată, în cadrul întrevederii cu rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, distinsul oaspete a venit cu un set de propuneri privind colaborarea ASR cu UTM pe multiple planuri. În ceea ce privește formarea și calificarea personalului sudor, d-sa a propus inițierea unui curs sau seminar organizat de ASR la distanță, după modelul colaborării cu universitățile Politehnica București, Politehnica Timișoara, UGAL Galați și organizarea la UTM a unui master profesional suprapus peste cursul de inginer sudor internațional, similar celui organizat de ASR la UT Cluj Napoca. În vederea diseminării informațiilor științifice se propune organizarea în comun a unor conferințe, seminarii, workshopuri în domeniul sudurii; participarea în condiții speciale a cadrelor didactice și studenților UTM la acțiunile științifico-didactice ale ASR; publicarea reciprocă a unor materiale științifice/tehnice în publicațiile celor două instituții. Iar în ceea ce privește cercetarea-dezvoltarea tehnologică-inovarea a subliniat necesitatea identificării unor posibilități de finanțare la nivel european, transfrontalier și național a proiectelor de cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare, formare; participarea în consorțiile unor proiecte în cadrul diferitelor apeluri de finanțare (la nivel european, transfrontalier, național); sprijinirea cercetătorilor și studenților UTM în identificarea unor posibilități de colaborare (informare documentară) cu universități, institute de cercetare și societăți comerciale din România. Totodată, consideră necesară și promovarea colaborării dintre asociațiile de sudură din RM și România prin crearea unei sucursale ASR la Chișinău; promovarea colaborării între sucursalele ASR (Galați, Iași) și ASRM; realizarea în comun (UTM, ASRM, ASR) a unui program de implementare în RM a Sistemului european de calificare a personalului sudor de diferite niveluri; desfășurarea în comun (UTM, ASRM, ASR) în RM a unei campanii de promovare a meseriei de sudor; atragerea UTM și ASRM în activitatea Federației Europene de Sudură și a Institutului Internațional de Sudură.

Programul vizitei a inclus întrevederi cu prorectorii UTM – conf. univ., dr. Serghei Andronic, prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian, prof. univ., dr. hab. Mircea Bernic, Dinu Ţurcanu; directorul Centrului Național Tehnologii Spațiale – acad. Ion Bostan; şeful Direcţiei Formare Continuă – conf. univ., dr. Valentin Amariei; decanul FIMIT – conf. univ., dr. Vasile Cartofeanu, dar și vizite la Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Centrul de Creativitate Tehnică (șef: prof. univ., dr. hab. Valeriu Dulgheru); Centrele TEKWILL, Fab Lab și întreprinderea FABBRI-INOX SRL. Vizita a culminat cu semnarea unui acord cadru de colaborare între UTM și ASR în domeniul formării și calificării personalului sudor.

– Este avantajos să sporim prestigiul acestui domeniu și să motivăm tinerii să aleagă această meserie, pentru că le poate asigura un viitor stabil, fiind bine plătiţi şi având privilegiul să tatoneze un teren interesant, în continuă dezvoltare, a subliniat în concluzia vizitei prof. Dorin Dehelean.

Dorin Marius Dehelean este absolvent al Institutului. Politehnic din Timișoara (1969), specialitatea electromecanică; doctor inginer (din 1978) cu teza „Optimizarea energetica si tehnologica a procesului de sudare cu arc electric rotitor”. Cercetător științific gradul I la Institutul național de cercetare dezvoltare în sudură și încercări de materiale ISIM Timișoara; direcții principale de cercetare: procese de sudare și pulverizare termică, comportarea materialelor la sudare, managementul calității proceselor de sudare. Autor a 8 cărţi, 2 manuale universitare, 135 lucrări ştiinţifice și a 10 brevete de invenţie în domeniul sudării. Editor al revistei „Sudarea și încercări de materiale” editată de ISIM Timișoara și evaluată de CNCSIS la nivelul B+. Director general al Institutului național de cercetare dezvoltare în sudură și încercări de materiale ISIM Timișoara, din 1999. Conducător de doctorat la Universitatea „Politehnica” Timișoara. Director executiv al Asociației de Sudură din România. Vicepreședinte al Federației Europene de Sudură (2008-2010). Director al Institutului Internațional de Sudură (2010-2012). Membru al asociațiilor de sudură din Germania, România și SUA. Cavaler al Ordinului National „Steaua României” (2000). Distins cu Medalia „Acad. Cornel Miklosi” a Asociației de Sudură din România (2005). Membru de onoare al Asociației de Sudură din Germania (2005).