Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a aprobat Ghidul de redactare a tezei de doctor/doctor habilitat.

Documentul se bazează pe Ghidul de perfectare a tezelor și autoreferatelor, aprobat în 2009 de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA), care a fost actualizat ținând seama de noul cadru în domeniu (de ex., ANACEC în loc de CNAA, titlu științific în loc de grad științific). Totodată, au fost operate modificări/completări la Ghidul precedent, cele mai importante fiind următoarele:

  • Noul Ghid s-a dorit a fi mai puțin rigid, lăsându-se mai multă libertate în alegerea modului de redactare a tezei de către candidații la titlul științific, care să țină seama de specificul domeniului de cercetare și tematica tezei (de ex., posibilitatea alegerii din 3 moduri de citare a surselor bibliografice, un diapazon mai mare de numere de capitole permise);
  • A fost introdus Standardul național SM ISO 690: 2012 pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea surselor de informare, care se utilizează la raportarea activităților științifice, de către biblioteci etc.;
  • A fost modificată secțiunea Introducere, prin adaptarea la o Introducere clasică a unei lucrări științifice – eliminarea rezultatelor obținute, aprobare, implementare (redistribuite la alte secțiuni) și desfășurarea elementelor pe care și le propune doctorandul la începutul lucrării (ce, de ce și cum vrea să facă în cercetarea întreprinsă);
  • Au fost înlăturate unele neclarități/neconcordanțe din documentul anterior (de ex., în autoreferatul la teza de doctor habilitat trebuiau indicate rezultate științifice înaintate spre susținere și rezultate științifice principial noi, fără a fi clar care este diferența între ele);
  • Au fost incluse informații noi, considerate a fi importante (de ex., legate de etică și de citarea fragmentelor preluate din alte surse).

Candidații la titlul științific de doctor/doctor habilitat care au înaintat cereri de susținere a tezei până la 01.01.2019 pot să prezinte teza redactată în conformitate cu Ghidul de perfectare a tezelor de doctorat și a autoreferatelor, aprobat de CNAA în 2009.

Anterior, ANACEC a aprobat, într-o redacție nouă, și alte documente privind procesul de susținere a tezelor de doctorat – Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, Regulamentul privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil și Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat.

Toate actele normative în domeniul evaluării cercetării și inovării, aprobate de către ANACEC, pot fi consultate aici.

*  *  *

Vom menționa, în context, că actualmente la ciclul III – Doctorat, UTM, studiază 113 doctoranzi, inclusiv din China, România, Israel și Irak, care efectuează cercetări în diverse profiluri ale domeniilor științe inginerești și tehnologii, științe sociale și economice, științe ale naturii, științe umaniste. Doctoranzii sunt ghidați de către 77 conducători de doctorat, dintre care 3 academicieni, 28 doctori habilitați, profesori universitari. În ultimul an au fost susținute 22 teze de doctor.

În 2019 trei doctoranzi ai UTM – Nicolae MAGARIU, Mihail BALAN, Violina POPOVICI – vor beneficia de Bursa de Excelență a Guvernului, iar Vlad CIOBANU – de Bursa nominală.

Totodată, doi doctoranzi beneficiază de stagii de mobilitate în Germania prin serviciul de schimb academic DAAC. Este vorba de Irina PLEȘCO, programul de cercetare: Research Grants – Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees, 2018/19. Iar Vladimir CIOBANU urmează un program cu coordonare bi-națională în două etape: 1.10.2017-28.02.2018 și 1.10.2018-28.02.2019, perioade în care a vizitat Universitatea Christian Albrechts zu Kiel (Kiel University), Institut for Materials Science,  grupul Functional Nanomaterials. 

(Visited 371 times, 1 visits today)