Concursul pentru alegerea membrilor secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei a desemnat printre învingători cinci doctori habilitați și doctori în științe din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Astfel, componența Secției „Științe exacte și inginerești” include cinci cercetători științifici din cadrul UTM:

Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ., rectorul UTM – domeniul „Matematica aplicată”;

Valeriu DULGHERU, dr. hab., prof. univ., Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor – domeniul „Mașinologie și tehnologie”;

Rodica STURZA, dr. hab., prof. univ., Departamentul Chimie, Facultatea Tehnologia Alimentelor, domeniul „Chimie alimentară”;

Livia NISTOR-LOPATENCO, dr., conf. univ., decan, Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru – domeniul „Ingineria construcțiilor”;

Andrei CHICIUC, dr., conf. univ., Departamentul Inginerie Electrică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică – domeniul „Energetică”.

Concursul pentru alegerea membrilor secțiilor de științe al AȘM se desfășoară în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 896 din 12.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale AȘM și Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 26 din 08.10.2018 „Cu privire la determinarea domeniilor (profilurile științifice, specialitățile) pentru Concursul de alegere a cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale AȘM”.

Președinte al Comisiei de concurs pentru alegerea membrilor secțiilor de științe ale AȘM – acad. Stanislav GROPPA.

(Visited 6 times, 1 visits today)