Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa (www.agrocampus-ouest.fr), în cadrul programului Erasmus+. Agrocampus Ouest oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Masterat și 2 burse (pentru o săptămână) de mobilitate formare pentru cadre didactice ai Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019 (februarie-iunie 2019).

Valoarea bursei pentru masteranzi este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 360 €).

Valoarea bursei pentru cadre didactice este de 140 €/zi, adițional se va achita drumul tur-retur de 360 €.

Dosarele pot fi depuse, până la 28 noiembrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.

Rezultatele preselecției vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează masteranzilor anului I de studii, cu frecvența la zi și cadrelor didactice.

Detalii despre oferta academică: Domenii: agroalimentaire, production animale, production végétale, économie agricole, halieutique.

Formularul de inscriere la concurs pentru profesori: https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/fr/enseignantpersonnel-erasmus (Français)

https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/en/teacherstaff-erasmus (English)

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. 3. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 4. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine, în secțiunea Before the mobility – Tabelul A și semnat de către student și universitatea de origine (șef departament și administrația facultății) în secțiunea Commitment.
 5. Certificat Academic, nivelul masterat, eliberat de administrația facultății (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 6. Certificat de competență lingvistică pentru limba franceză (nivel B2)
 7. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire (în original și traducere autorizată în engleză/certificat eliberat în engleză)
 8. Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză).
 9. Suplimentul la Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 10. Scrisoare de intenție

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – master la Universitatea Tehnică a Moldovei

– să promoveze cu rezultate bune testul de competență lingvistică pentru Limba franceză

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+: 

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba franceză/engleză (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în original și traducere autorizată în limba franceză/engleză sau certificat eliberat inițial în limba franceză/engleză).
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de activitate propus a se derula la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa.
Calendar concurs selecție
21-28.10.2018 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

29.11.2018 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 900, Decanatul FTA)
29.11.2018 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
29.11.2018 TRANSMITEREA dosarelor către Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa pentru evaluarea finală
Informații suplimentare
Coordonator relații internaționale FTA

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

 Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 1-203

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: ANUNT CONCURS ERASMUS+

(Visited 17 times, 1 visits today)