Facultatea Urbanism și Arhitectură a organizat ediţia a IX-a a Conferinței științifico-practice „Probleme actuale ale urbanismului și amenajării teritoriului”.

În deschiderea evenimentului, conf. univ., dr. șt. tehn. Sergiu BEJAN, decanul facultății, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, și dr. ing. Polidor BRATU, Doctor Honoris Cauza al UTM, profesor la Universitatea Tehnică de Construcții București, au salutat călduros corpul profesoral, cercetătorii, studenții, oaspeții și invitații de onoare, adresându-le îndemnul de a contribui cât mai activ la dezvoltarea societății prin transfer tehnologic și inovare, identificând problemele cu care se confruntă societatea în domeniul arhitecturii și urbanismului, ocrotirii patrimoniului istoric, protecției mediului, aprovizionării eficiente și durabile cu energie electrică, gaze, apă și canalizare, infrastructurii edilitare și propunând soluții tehnice inedite și noi tehnologii performante.

În două ședințe plenare au fost audiate rapoartele: „Perspective de dezvoltare a orașului Chișinău pentru perioada 2030” – conf. univ., dr. Nistor GROZAVU, viceprimar al municipiului Chișinău, „Autoritatea publică locală – promotor pentru dezvoltarea marilor proiecte urbane” – prof. univ., dr. arh. Tiberiu FLORESCU, prorector Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, „Metode moderne de încercare a materialelor de construcții conform standardelor europene” – dr. Anatol IZBÂNDĂ, director Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”, „Utilizarea sistemelor aeriene de zbor fără pilot pentru aerofotografierea teritoriului” – Ion CREȚU, șef secție tehnică, Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”, „Reușim împreună – tehnologii BIM pentru structuri moderne” – Dan MORARU, director SC ALLBIM NET SRL, „Analiza impactului centralelor termice individuale pe gaze naturale asupra sănătății publice și a mediului ambiant” – cercetător științific Mihai LUPU, Institutul de Energetică, și „Proiecte feroviare prioritare pentru dezvoltarea infrastructurii Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” – Petru SARACUŢA, șef serviciu linii, CFM.

Pe parcursul zilei, în două ședințe ale secției „Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului; proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcțiilor” au fost examinate 23 comunicări privind: cadru legislativ privind protecția monumentelor de arhitectură în Republica Moldova și în alte state; o sută de ani de arhitectură în România; peisajul în istoria şi estetica artelor din Moldova; rolul cadastrului bunurilor imobile în asigurarea informaţională a procesului de amenajare a teritoriului a localităţilor; elaborarea modelului digital al intravilanului localității după rezultatele scanării laser; metode de revitalizare a clădirilor cu pereți din zidărie portantă; urbanismul modern: conceptul și noile cerințe; problemele poluării sonore a orașelor; principiile mobilității urbane durabile; implementarea zonelor pietonale în orașul Chișinău; proiectul hotelului Chișinău al arhitectului Robert Kurtz – un exemplu reprezentativ al tendințelor arhitecturale în țările Europei de est în anii 50-60 sec. XX ș. a.

În cadrul secției specializate „Drumuri, materiale şi mecanizarea construcțiilor”, pe parcursul a două ședințe au fost analizate 19 comunicări cu privire la: întreținerea eficientă a drumurilor publice locale necesită o finanțare corespunzătoare; descrierea matematică a dependenței rezistenței la amestecare în malaxoarele cu bare de coeficientul de umplere a tobei și diametrul barelor; studii privind determinarea gradului de vizibilitate nocturnă la drumuri; fundații din beton rigid cilindrat – o soluție pentru sustenabilitatea drumurilor; compactarea pământurilor coezive și slab coezive, modele dinamice pentru studiul interacționării rulou-teren; model dinamic al compactorului vibrator mixt pentru structuri rutiere din beton sau mixturi asfaltice; modelul vâsco-elastic complex Zener pentru izolarea dinamică a viaductelor la mișcări seismice; utilizarea tehnologiei novacip în așternerea straturilor bituminoase la cald; studiul proceselor de carbonatare a betonului în fisurile construcțiilor agrozootehnice; soluții tehnice și tehnologii ecologice utilizate pe șantierele de construcții; coeficientul de intensitate al tensiunilor pentru fisura plană în formă de paralelogram; variaţia distanţei de vizibilitate a drumului în funcţie de mărimea coeficientului de aderenţă longitudinală; influența configurației și structurii rețelei rutiere asupra siguranței în circulație și alte teme de cercetare studiate în domeniu.

Iar secția „Alimentări cu apă şi canalizare; protecţia mediului; energie, eficiență, ecologie și educație” a audiat în două ședințe 7 comunicări despre: performanța filtrării aerului conform noului standard ISO 16890; identificarea factorilor care afectează consumul de energie la sistemele de ventilare și climatizare; sistemele centralizate de alimentare cu energie termică în RM; măsurarea debitului apei uzate cu deversorul cu prag lat şi pereţi laterali parabolici; aspecte cu privire la eficientizarea energetică a sistemelor de instalaţii termice pentru clădiri; probleme actuale ale utilizării biomasei în Moldova ș.a. subiecte interesante.

În aceeași zi, oaspeții FUA au participat și la inaugurarea Festivalului internațional al Școlilor de arhitectură, inginerie civilă și design din EURASIA, ediția a VIII-a.

În ultima zi a conferinței, pe 17 noiembrie, oaspeții vor planta „Pomul prieteniei” în Scuarul campusului universitar Botanica au UTM.

 

(Visited 34 times, 1 visits today)