Contribuții la proiectarea construcțiilor de sprijin

În cadrul Școlii doctorale „Inginerie civilă” a UTM, sub îndrumarea conducătorului științific, conf. univ., dr. Vladimir POLCANOV, doctorandul Oleg CEBAN a studiat tema „Rolul proceselor reologice la calculul construcțiilor de sprijin, edificate pe versanții alunecători din Republica Moldova” și și-a propus să elaboreze metodologia privind evaluarea stabilității de lungă durată a versanților cu risc de alunecare și determinarea presiunii de alunecare asupra construcțiilor de sprijin, cu evidența proceselor reologice ce se dezvoltă în masivul de pământ format din argilele neogene din Moldova.

Doctorandul a identificat pe teren și în condiții de laborator posibilitățile de dezvoltare a deformațiilor de curgere lentă în masivul de pământ al versanților alunecători, care determină valoarea presiunii de alunecare; a elaborat modele mecanico-matematice ale terenurilor alunecătoare cercetate utilizând metoda elementelor finite; a argumentat și a propus principiile de proiectare a construcțiilor de sprijin cu evidența naturii procesului de alunecare, care pot fi implementate de ingineri în cadrul proiectelor pentru combaterea deformațiilor de alunecare, de asemenea, pot fi utilizate în procesul de instruire de către licențiații și masteranzii de la catedrele de construcții civile și construcții rutiere din cadrul instituțiilor respective.

Rezultatele investigațiilor au fost validate în cadrul a 6 conferinţe ştiinţifice şi ştiinţifico-practice naționale și internaţionale din Rusia și Republica Moldova, au fost mediatizate prin 10 publicații științifice, au fost aplicate la proiectarea măsurilor de combatere a proceselor geologice periculoase în cadrul a trei șantiere de construcții.

Consiliul Științific Specializat al UTM (președinte: prof. univ., dr. Nicolae FLOREA, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași,) în ședința publică din 19 octombrie 2018 unanim i-a conferit lect. univ. Oleg CEBAN, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, titlul științific de doctor în științe tehnice la specialitatea 211.02 „Materiale de construcții, elemente și edificii”.

(Visited 15 times, 1 visits today)