Consiliului Științific Specializat al UTM (președinte acad. Boris  GAINA) i-a conferit doctorandei Elena CRISTEA titlul ştiinţific de doctor în tehnică la specialitatea „Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală”. În cadrul Școlii doctorale „Ştiinţa Alimentelor”, sub îndrumarea conducătorului științific prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA, doctoranda a cercetat tema „Regimuri tehnologice pentru asigurarea potențialului antioxidant al unor produse horticole la păstrare și prelucrare”.

Pe parcursul studiilor de doctorat Elena CRISTEA a colaborat în diverse proiecte: „Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenți bioactivi extraşi din resurse naturale regenerabile” (moldo-român), „L’utilisation de techniques innovantes dans l’obtention des molecules biologiquement actives” (AUF), „L’extraction de polyphénols de raisin à partir de déchets viti-vinicoles et leur utilisation dans la production de boissons non alcoolisées” (Eugen Ionesco). A reușit să soluționeze problema științifică privind identificarea condițiilor tehnologice optime pentru asigurarea stabilității proprietăților antioxidante și colorante ale extractelor vegetale de origine horticolă, destinați utilizării lor în industria alimentară; pentru prima dată a testat separarea polifenolilor din extractele de Aronia, folosind micro-spuma coloidală; a argumentat științific condițiile optime de păstrare și regimurile termice de utilizare în sistemele alimentare a extractelor hidroalcoolice din tescovină de struguri și fructe de pădure cu menținerea proprietăților antioxidante și a culorii.

Rezultatele cercetărilor efectuate prezintă date exacte despre conținutul unor compuși polifenolici cu proprietăți antioxidante în extractele vegetale horticole originare din Republica Moldova; au fost cercetați parametrii instrumentali de culoare și activitatea antioxidantă a extractelor în funcție de mediu, regim termic, durată de păstrare; au fost obținute cunoștințe noi privind relația activitate antioxidantă-culoare și activitate antioxidantă-conținut de polifenoli; au fost lansate noi deducții ipotetice cu privire la interacțiunea dintre antocienii din tescovină și ionii Ca2+.

Semnificația teoretică, noutatea și originalitatea științifică a cercetărilor rezidă în stabilirea relației activitatea antioxidantă-culoare și a relației activitatea antioxidantă-conținut de polifenoli în diferite extracte horticole; identificarea tratamentelor termice optime și condițiilor optime de mediu (pH, forță ionică) pentru menținerea activității antioxidante și a culorii extractelor vegetale; testarea stabilității extractelor în prezența unor săruri minerale utilizate în sistemele alimentare: CaCl2; NaCl și KNO3, un efect observat fiind intensificarea culorii în extractul de tescovină; cercetarea co-pigmentării cu acizii galic și tanic a extractelor vegetale; încapsularea extractului de tescovină în β-lactoglobulină, utilizarea polifenolilor obținuți într-o gamă largă de produse alimentare.

Rezultatele cercetărilor au fost elucidate în 8 publicații, expuse în comunicări la 7 conferințe desfășurate la  Chișinău, Bacău, Cluj Napoca, Galați, Iași și Novocherkask, precum și în brevetul de invenție „Procedeu de stabilizare a culorii extractului de tescovină de struguri”, etalat la Salonul din Iași „INVENTICA – 2018”, unde a fost decorat cu o Diplomă de excelență, medalii de aur din partea organizatorilor și o Diplomă de excelență acordată de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

(Visited 5 times, 1 visits today)