Consiliul Ştiinţific Specializat (președinte: prof. univ., dr. hab. Ion BOLUN) din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei a conferit absolventului Școlii doctorale „Ştiinţa calculatoarelor, electronică şi comunicaţii”,  Igor CALMÂCOV, titlul ştiinţific de doctor în tehnică la specialitatea 232.01 – Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale. 

Sub îndrumarea conducătorului științific, conf. univ., dr. Sergiu ZAPOROJAN, competitorul a cercetat tema „Soluţii încorporate pentru sisteme de măsurare şi control în producerea şi aplicarea microfirelor” și a dezvoltat noi modele şi tehnici pentru comanda şi controlul inteligent a procesului de turnare a microfirelor prin metoda Taylor-Ulitovsky, cu posibilitatea de a estima parametrii capilarului în condiţii operaţionale. Originalitatea soluţiilor propuse rezidă în îmbinarea tehnicilor machine vision cu cele inteligente, care permit comanda şi controlul procesului în regim de predicţie a evoluţiei acestuia în timp real. La tema tezei au fost publicate 33 de lucrări ştiinţifice, au fost obţinute 11 medalii de aur, argint şi bronz, 1 premiu special, 12 diplome.

Rezultatele cercetării au fost prezentate la 25 foruri ştiinţifice internaţionale – congrese, conferințe, saloane ale cercetării și inovării. În mod deosebit trebuie menţionate cele 2 capitole publicate în cărţi editate în SUA şi indexate SCOPUS cu citări la nivel internaţional înalt (de exemplu, citare recentă în articolul „A Long Wavelength Model for Manufacturing of Continuous Metal Microwires by Thermal Fiber Drawing From a Preform”, publicat în revista ISI Journal of Micro and Nano-Manufacturing, editată la prestigioasa universitate MIT din SUA).

În baza cercetărilor efectuate Igor CALMÂCOV a proiectat, a confecţionat și a implementat la întreprinderea de cercetări şi producţie „MicroFir tehnologii industriale” SRL din Chişinău un sistem informaţional de măsurare a parametrilor microfirelor magnetice, care reprezintă un instrument de suport decizional în procesul de control al calităţii microfirelor, permițând factorilor de decizie analiza şi corecţia procesului în timp real.

(Visited 4 times, 1 visits today)