Conform Hotărârii Senatului UTM din 24.04.2018, se anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultăţii Inginerie Economică şi Business cu sediul în corpul de studii nr. 10 (bd. Dacia, 41).

Candidaturile vor fi propuse, în conformitate cu Carta Universitară şi cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor de conducere şi alegerea organelor de conducere ale Instituţiei Publice „Universitatea Tehnică a Moldovei”, de către departamentele facultăţii, Consiliul facultăţii, Comitetele sindicale din cadrul facultăţii, de către o persoană didactică titulară la facultatea respectivă din rândul membrilor departamentelor facultăţii sau se pot auto înainta.

Candidatul la postul de decan trebuie să întrunească următoarele condiţii:

 1. a) să fie cetăţean al Republicii Moldova;
 2. b) să posede titlu ştiinţific în domeniul respectiv sau înrudit şi titlu ştiinţifico-didactic;
 3. c) să cunoască limba de stat, conform Legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, şi să poată comunica cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă);
 4. d) să aibă funcţia ştiinţifico-didactică de bază la facultate;
 5. e) să prezinte un program de activitate a facultăţii respective privind următoarele aspecte: activitatea didactico-ştiinţifică, activitatea ştiinţifică, gestionarea patrimoniului facultăţii, managementul resurselor umane şi financiare, diversificarea surselor de finanţare. Persoanele care candidează pentru un termen următor vor prezenta în mod obligatoriu raportul de activitate pe 5 ani şi acţiunile realizate din planul managerial precedent, dar şi măsurile privind continuitatea unor acţiuni în planul managerial nou;
 6. f) să manifeste şi să dea dovadă de loialitate faţă de valorile şi misiunea UTM;
 7. g) să cunoască cadrul legal aplicabil sectorului de învăţământ superior.

Candidaţii propuşi sunt înregistraţi de Comisia de concurs în termen de 2 săptămâni din ziua afişării avizului (până pe 20.05.2018).

Dosarul va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. a) scrisoarea de intenţie;
 2. b) curriculum vitae (format Europass);
 3. c) copia buletinului de identitate;
 4. d) copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
 5. e) documente ce confirmă experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
 6. f) programul de activitate a Facultăţii Inginerie Economică şi Business pentru următorii 5 ani privind următoarele aspecte: activitatea didactico-ştiinţifică, activitatea ştiinţifică, gestionarea patrimoniului facultăţii, managementul resurselor umane şi financiare, diversificarea surselor de finanţare.

Dosarul complet se va depune în termenul indicat la Direcţia Managementul Resurselor (Biroul Personal Academic, corpul de studii nr. 1, bir. 109).

Pentru detalii suplimentare: persoana de contact – dr., conf. univ. Vladislav REŞITCA,

tel. 069 248 049.

(Visited 3 times, 1 visits today)