La solicitarea conducerii UTM, o echipă de auditori de la Societatea Română de Asigurare a Calității, în următoarea componență: prof. univ., dr. ing. Constantin BUCŞAN – conducător echipă audit, conf. univ., dr. Mădălina IGNATOV – auditor șef și Mihai CĂPĂŢÎNĂ – auditor, în perioada 27-30 martie 2018 a evaluat Sistemul de Management al Calității din instituție. La finalizarea procesului, echipa de audit a avut o întrevedere cu prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, la care au fost prezenți conf. univ., dr. Stela BALAN, șef Direcție Management Academic și Asigurarea Calității (DMAAC), conf. univ., dr. Mihail GUZUN, expert în domeniul calității, și Luminiţa BERNAZ, specialist în domeniul calității, Secția Asigurarea Calității, DMAAC.

Conducătorul echipei de audit, prof. univ. Constantin BUCŞAN, a prezentat o informație privind rezultatele auditului, constatând că Sistemul de Management al Calității (SMC) din cadrul UTM îndeplinește cerințele standardului ISO 9001:2015. În special, a fost înalt apreciat efortul depus de administrația Universității pentru dezvoltarea culturii calității, conștientizarea de către angajații UTM a necesității bunei funcționări a SMC și a contribuției acestuia la dezvoltarea activităților și asigurarea performanței serviciilor educaționale oferite de UTM, implicarea corpului profesoral-didactic în multiple proiecte educaționale și de cercetare cu parteneri din UE, Ucraina, Rusia.

Totodată, experții au expus unele sugestii, care ar eficientiza implementarea procedurilor SMC, inclusiv operarea unor amendamente în regulamentele UTM, în funcție de schimbarea circumstanțelor de aplicare a acestora. În concluzie, echipa de audit va recomanda Societății Române de Asigurare a Calității certificarea SMC la UTM pe următoarele dimensiuni:

  • învățământ superior universitar, ciclul I – studii superioare de Licență; ciclul II – studii superioare de master; ciclul III – studii superioare de doctorat;
  • formare profesională continuă a personalului din economia națională;
  • activități de formare inițială și continuă psihopedagogică;
  • cercetare-dezvoltare.

Rectorul UTM Viorel BOSTAN a mulțumit echipei de audit pentru atitudine colegială și binevoitoare manifestată pe parcursul acestui exercițiu de evaluare, precum și pentru propunerile de îmbunătățire a sistemului de management al calității. Rezultatele evaluării vor servi pentru implementarea unor măsuri corective în vederea menținerii contingentului de studenți, perfecționării pregătirii practice a viitorilor ingineri în cadrul aplicațiilor de laborator, la optimizarea formațiunilor de studii și perfecționarea și actualizarea conținutului programelor de licență/master în conformitate cu cerințele pieței muncii.

(Visited 66 times, 1 visits today)