Întru examinarea propunerii acad. Ion BOSTAN, făcută pe 16 ianuarie 2018 în cadrul adunării generale anuale a Secției științe inginerești și tehnologice a AȘM, pe 29 martie 2018 a avut loc o ședință de lucru, la care s-au întrunit prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, prorector pentru formare continuă şi parteneriate, conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, decanul Facultății Construcţii, Geodezie și Cadastru (FCGC), și conf. univ., dr. ing. Anatolie TARANENCO, șef Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, cu dr. Igor NICOARĂ, directorul Institutului de Geologie şi Seismologie (IGS) al AȘM, dr. hab. Vasile ALCAZ, director adjunct pe probleme de ştiinţe IGS, și Ion ILIEŞ, șef Centru de Seismologie Experimentală IGS.

După o scurtă trecere în revistă a activităților derulate în comun între cele două instituții în ultimii ani și un schimb larg de opinii constructive, părțile au constatat că pe această dimensiune, având în vedere potențialul uman și logistic, dar și în condițiile reformei AȘM, există loc pentru a conjuga eforturile în vederea derulării unei colaborări reciproc avantajoase mult mai consistente.

Astfel, printre direcțiile prioritare de colaborare au fost enumerate: elaborarea și promovarea în comun cu parteneri din țările vecine a unor proiecte transfrontaliere privind crearea unui laborator de construcții seismo-rezistente, constituirea unei rețele pentru monitorizarea on-line în timp real a proceselor geologice periculoase și a altor platforme noi de cercetare și didactice; utilizarea în comun a laboratoarelor existente în ambele instituții pentru efectuarea unor cercetări științifice privind siguranța edificiilor construite și pregătirea studenților; extinderea pregătirii în comun a inginerilor geologi și a cadrelor prin doctorat; admiterea studenților la stagii de practică în IGS; convocarea trimestrială a unor seminare științifico-didactice pentru examinarea unor subiecte de interes comun ș.a.

Părțile au convenit ca în scurt timp să fie perfectat și semnat un Acord de parteneriat în contextul discuției purtate.

(Visited 24 times, 1 visits today)