Ședința festivă a Senatului UTM din 27 martie 2018 a fost consacrată conferirii titlului onorific Doctor Honoris Causa prof. univ. emerit al Universității POLITEHNICA din București, dr. ing. Valeriu V. JINESCU, secretar general al Academiei de Științe Tehnice din Romaânia (AȘTR), și dr. ing. Ioan A. GANEA, director al Editurii Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR).

În Laudatio despre prof. univ. emerit al Universității POLITEHNICA din București, dr. ing. Valeriu V. JINESCU, secretar general al Academiei de Științe Tehnice din Romania, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a făcut o trecere în revistă a celor mai importante momente din viața şi activitatea distinsului omagiat – personalitate eminentă a învăţământului superior ingineresc şi în cercetarea românească contemporană.

Absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti, Facultatea Mecanică, specialitatea Maşini şi aparate pentru industria chimică (1963), în 1972 susține cu succes teza „Contribuţii la teoria maşinii de extrudare cu un melc” și obține titlul de doctor inginer. De la finalizarea studiilor este cadru didactic la Universitatea POLITEHNICA din București, traversând cu responsabilitate o carieră profesională de succes: de la asistent universitar (1963-1971), șef lucrări (1971-1976), conferențiar (1976-1985) până la profesor universitar (1990-2012), profesor universitar emerit (din 2012). În 1975-1985 a condus Catedra utilaj tehnologic-chimic, iar în 1992-2012 – Catedra echipamente de proces.

A predat disciplinele universitare Calculul și construcția utilajului chimic, petrochimic și de rafinării; Mașini pentru prelucrarea materialelor polimerice; Reologie aplicată; Conducte și armături; Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale; Energonică, Energie și mediu; Creatorii civilizației, a înființat și a dotat corespunzător șapte laboratoare didactice și de cercetare: Mașinile industriilor de proces; Echipament de tip coloană; Mașini pentru prelucrarea materialelor plastice; Reologie aplicata; Mentenanță industrială; Informatică.

Și-a lăsat amprenta inconfundabilă în crearea Școlii de Echipamente pentru Procese Industriale; înființarea Școlii de Studii Academice Postuniversitare de Educație Tehnologică, pentru formarea profesorilor din învățământul preuniversitar; elaborarea noilor programe de licență (Mașini și instalații pentru fabricarea produselor polimerice) și de master (Ingineria prelucrării materialelor plastice, Termomecanica echipamentelor de proces, Ingineria și managementul calității și mediului în industriile de proces; Reabilitarea materialelor, structurilor și mediului; Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale) la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică.

De-a lungul activității didactico-ştiinţifice de 54 de ani a semnat 29 de lucrări, între care 20 ca unic autor (Aparate tip coloană, Proprietăţile fizice şi termomecanica materialelor plastice, Utilaj tehnologic pentru industrii de proces, Calculul şi construcţia utilajului chimic, petrochimic şi de rafinării, Maşini cu elemente elicoidale, Creatorii civilizaţiei); 5 îndrumare la nivel universitar; 229 lucrări științifice în domenii fundamentale și de bazele ingineriei, de echipamente pentru procese industriale si probleme conexe, mașini pentru prelucrarea materialelor polimerice, reologie aplicată, învățământ și cercetare, în limbile română, engleză, germană publicate în reviste științifice din România și din străinătate; 20 de lucrări în domeniul reologiei aplicate în limbile română și engleză publicate în diverse reviste științifice; 4 brevete de invenții; a coordonat peste 80 de proiecte de cercetare și de cercetare-dezvoltare; 28 prezentări la conferințe publice în țară și străinătate; a organizat 6 conferințe internaționale. Printre contribuțiile sale originale menționăm și crearea noului domeniu Energonica, care cuprinde o serie de principii și legi: principiul energiei critice, principiul ireversibilității, principiul reluctanței, principiul accesibilității energiei, legea stărilor critice ale materiei, legea echivalenței proceselor și fenomenelor, legea coexistenței și complementarității ordinii și dezordinii, legea regimurilor tranzitorii. O dovadă concludentă a importanței descoperirilor sale rezidă în faptul că pentru conceptul de participaţie a energiei specifice, introdus de principiul energiei critice, s-a propus denumirea „criteriul Jinescu” (1999), iar principiile şi legile descoperite sunt cuprinse în volumele: Energonica, Principiile şi legile Energonicii (ediţie bilingvă), Principiul energiei critice şi aplicaţiile sale.

Și-a înscris în palmares și alte realizări cu titlu de pionierat: a elaborat relații de calcul aplicabile la proiectarea structurilor inginerești și la evaluarea cauzelor unor avarii, în cazul suprapunerii mai multor solicitări care afectează rigiditatea sau rezistența acestora; a propus un model mecanic pentru efectul de tensiune normală al fluidelor vâsco-elastice; a dezvoltat teoria și o metodă pentru calculul elementelor elicoidale ale mașinilor de extrudare a materialelor polimerice, aplicată în proiectare și a sistematizat utilizarea în tehnică a elementelor elicoidale; a dezvoltat o metodă de calcul a echipamentelor sub presiune în regim tranzitoriu termomecanic, utilizată în proiectare și la analiza cauzelor unor avarii etc. A fost conducător de doctorat în domeniile Utilaj Tehnologic Chimic (1985-2000) și Inginerie Mecanică (din 2000).

Fiind un nume de referință la nivel internațional, a fost profesor invitat la Universitatea „Jean Monnet”, din Saint-Etienne, Franța; Universitatea din Lund, Suedia; Universitatea de Tehnologie Chalmers din Goteborg, Suedia; Universitatea Duke din SUA; Universitatea Paris XII, Centrul Universitar Senart, Franța.

Un capitol aparte constituie colaborarea domniei sale cu UTM, care a început în 1991, materializându-se periodic în susținerea cursurilor și vizitarea laboratoarelor UTM pentru schimb de experiență și cercetări comune, transmiterea unor loturi de carte. Dumnealui este un promotor activ al personalităților de excepție din R. Moldova în rândurile Academiei de Științe Tehnice din România (AȘTR); a susținut propunerea de a înființa o filială la Chișinău a AȘTR. În anul 2014 a participat la Simpozionul Științific al Inginerilor Români de Pretutindeni, SINGRO, ediția a XI-a, organizat la Chișinău, având și o expunere în ședința plenară: „Energonica: principii, legi și aplicații”. Urmare a colaborării și promovării imaginii UTM pe plan internațional, i s-a decernat Insigna de Onoare a UTM  și Medalia de Aur, cu ocazia aniversării a 50 de ani ai UTM.

Excelenta activitate științifică și didactică a fost apreciată cu premii și titluri onorifice: membru titular (2000) și secretar general al AȘTR (2014); Doctor Honoris Causa al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (2013), Universităţii Politehnice Timişoara (2008), Universităţii din Bacău (2006); premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române (1971).

În continuare, de la tribuna Senatului dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector pentru formare continuă și parteneriate, a prezentat Laudatio despre dr. ing. Ioan A. GANEA, director al Editurii Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), cuprinzând o retrospectivă a celor mai importante momente din viața şi activitatea omagiatului.

Ioan GANEA a obținut diploma de inginer în 1962, absolvind Institutul Politehnic din București, Facultatea Mecanică, specialitatea Mașini Termice. În 1988 susține teza de doctor în științe și a parcurs în continuare o carieră profesională impresionantă: 1962-1966 – inginer proiectant la uzina „Timpuri noi”, București, din 1966 – redactor, redactor-șef la Editura Tehnică. A redactat peste 250 lucrări de specialitate în mecanică, energetică, transporturi, instalații, protecția mediului, terminologie tehnico-științifică, cu participarea sa au fost editate colecțiile Surse noi de energie; Electroenergetică; Inginerie termică; Utilizarea rațională a energiei în diferite ramuri industriale etc.

În 1990 a devenit director general al Editurii. Această perioadă a coincis cu un eveniment important în istoria Basarabiei – trecerea la predarea în limba româna în toate instituțiile de învățământ superior, inclusiv Universitatea Tehnică a Moldovei. Necesitatea manualelor și a materialelor didactice în limba română a devenit una majoră, achiziția literaturii tehnice de specialitate din România fiind de mare ajutor pentru învățământul ingineresc din Basarabia. După 1990 inițiază o colaborare directă cu UTM și pune la dispoziția cadrelor didactice și studenților din învățământul tehnic superior cât mai multe lucrări de specialitate în limba română. Periodic a transmis UTM zeci de lucrări din literatura care era publicată la Editura Tehnică, Editura Academiei Române și la Editura AGIR. Donațiile de carte tehnico-științifică – mii de exemplare și sute de titluri, au stat la baza trecerii predării științelor inginerești în limba română la UTM, pentru care aducem înalte aprecieri domnului profesor.

În decembrie 1997 a preluat conducerea Editurii Academiei Române. Una din realizările de bază din această perioadă a fost editarea seriei de Dicționare Explicative pentru Științele Exacte, constituită din peste 30 de volume. Iar Biblioteca UTM a primit donații de carte cu peste 100 de titluri din partea acestei edituri.

În ianuarie 2006 a devenit directorul Editurii AGIR, unde își desfășoară cu succes activitatea până în prezent, continuând editarea seriei de dicționare explicative pentru științele exacte, denumite în prezent „Dicționare Explicative pentru Știință și Tehnologie”. Aici a inițiat și a editat serii și colecții de carte tehnico-științifică care se bucură de apreciere din partea specialiștilor: monografii sub egida Academiei de Științe Tehnice din România, tratate de știință și inginerie, repere istorice, scrieri despre viața și opera unor mari personalități ale științei și tehnicii românești; a realizat traduceri în limba română din literatura străină de specialitate și a contribuit la editarea în limbile engleză, franceză a lucrărilor autorilor români – pentru o mai bună cunoaștere a rezultatelor acestora pe plan internațional. Sub îngrijirea editorială a AGIR anual apar și 7 reviste: Buletinul AGIR, Telecomunicații, Termotehnică, Frigo-Clima, Metrologie, Construcții, Modele ale Excelenței.

Toate publicațiile Editurii AGIR sunt prezente în colecția Bibliotecii UTM, fiind implementate în procesul de predare, cercetare, învățare.

Paralel cu activitatea editorială, în 1975-2005 a fost conferențiar, profesor la Catedra termotehnică și mașini termice, Facultatea Mecanică a Universității POLITEHNICA din București și la Catedra management a Universității din Pitești, unde a predat cursurile Termotehnica și mașini termice, Termodinamica tehnică, Bazele tehnologiei industriale, Inovare tehnologică, Ecotehnologii, Strategii concurențiale.

Funcțiile ocupate și specificul activității desfășurate i-au solicitat inițiative manageriale dificile în abordarea de noi direcții de cercetare și editare. În calitate de director al celor trei edituri a pus bazele trecerii la sistemul modern de publicare cu mijloace de tehnică de calcul și pe suport electronic.

Activitatea ştiinţifică şi didactică de-a lungul celor 55 de ani de carieră profesională a prof. Ioan GANEA în domeniile termo-gazo-dinamicii și curgerii jeturilor turbionare în spații libere și în incinte închise au făcut obiectul unui număr impunător de lucrări de autor şi coautor: 30 comunicări la diverse manifestări ştiinţifice în România sau în străinătate;      65 de lucrări publicate în reviste științifice sau sub formă de cărți; 16 cărţi apărute la edituri centrale; 300 de lucrări redactate şi multe altele.

În semn de înaltă prețuire și considerațiune, prin decizia din 30 mai 2017, Senatul UTM le-a conferit celor doi omagiați titlul onorific Doctor Honoris Causa, iar președintele Senatului, rectorul Viorel BOSTAN, le-a înmânat diplomele, mantiile, tocile și florile recunoștinței. La rândul lor, proaspeții DHC Valeriu JINESCU și Ioan GANEA au rostit emoționante discursuri Oratio Gratitudinis, mulțumind senatorilor pentru înaltele aprecieri.

Prezent la festivitate, prof., dr. ing. Mihai MIHĂIȚĂ, președinte AGIR și președinte al Academiei de Științe Tehnice din Romania, DHC al UTM, și-a felicitat colegii și i-a îndemnat să confere noi valențe colaborării frățești pe multiple planuri, inclusiv prin diseminarea rezultatelor obținute în educație și cercetare prin publicațiile AȘTR și AGIR, punând în valoare creația inginerilor și oamenilor de cultură români.

(Visited 20 times, 1 visits today)