O echipă de cadre didactice – șefi programe studii licență și master, sub egida dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector pentru formare continuă şi parteneriate al UTM, a efectuat o vizită de documentare la întreprinderea mixtă SA „TOPAZ”.

SA „TOPAZ” este specializată în producerea unei game largi de aparate electrice, electromecanice și microelectronice, de strunguri, de standuri; fabricarea circuitelor imprimate, sculelor de producție, instrumentelor, dispozitivelor și utilajului tehnologic cu destinație specială; confecționarea echipamentelor industriale, pieselor complexe şi a mecanismelor ne standarde; efectuarea analizei chimice a oţelului; acordarea unor servicii individuale în domeniile prelucrării metalelor, lemnului și maselor plastice. În halele și secțiile de producere, laboratoare și alte subdiviziuni oaspeții au luat cunoștință de tehnologiile aplicate aici, formele de organizare a muncii, condițiile de lucru și alte aspecte ce țin de managementul intern al întreprinderii.

A urmat un schimb larg de opinii prind extinderea și aprofundarea colaborării dintre cei doi parteneri strategici. Directorul general Olga BURȚEVA, șeful secției colaborări externe Mihail ROTARU ai ÎM SA „TOPAZ”; prorectorul Valentin AMARIEI, decanul FIEB Vasile MAMALIGA, șefii de departamente dr. Tatiana ŞESTACOV (FET) și dr. Nicolae BEJAN (FET), șefii de programe dr. Nicolae MOGOREANU (FEIE), dr. Damian UŞANLÎ (FIMIT), șeful Secţiei relaţii cu mediul de afaceri a CEGHID Nicolae MICŞANSCHI alte persoane prezente la eveniment, au făcut propuneri judicioase privind: organizarea excursiilor cognitive și a practicii studenților și masteranzilor; instituirea unor burse nominative „SA TOPAZ” celor mai buni studenţi ca potenţiali angajaţi ai întreprinderii; implicarea absolvenților în perfectarea proiecte de diplomă de licență și tezelor de masterat cu subiecte reale din viața întreprinderii și oportunitățile de angajare a acestora în câmpul muncii; perfecționarea programelor de studii; identificarea și efectuarea unor investigaţii ştiinţifice aplicative în comun, sponsorizarea unor concursuri a lucrărilor performante de creaţie ale studenţilor, alte forme și metode concrete de activități cer se încadrează în Acordul-cadru a acestui parteneriat.

UTM și întreprinderea mixtă SA „TOPAZ” cooperează în baza Acordului de asociere semnat în cadrul clusterului științifico-tehnologic „ELCHIM Moldova”. În cadrul întrevederii din 6 februarie 2018 rectorul UTM Viorel BOSTAN și conducerea acestei companii moldo-ruse au convenit asupra unor acțiuni comune pentru consolidarea acestei colaborări. Acțiuni prevăzute și în Planul operațional al UTM pentru anul 2018 privind extinderea colaborării cu mediul de afaceri în toate domeniile de activitate: pregătirea cadrelor inginereşti, angajarea lor în câmpul muncii, racordarea procesului de instruire la necesităţile întreprinderilor, efectuarea cercetărilor aplicative în domenii de interes comun.

(Visited 18 times, 1 visits today)