În conformitate cu prevederile Strategiei de dezvoltare, pentru a face față provocărilor de pe piața muncii, Universitatea Tehnică a Moldovei continua să intensifice relațiile de colaborare reciproc avantajoasă cu potențialii angajatori ai absolvenților. În acest sens este relevantă și încheierea în data de 9 februarie 2018 în cadrul unei ședințe festive în incinta BNM a Acordului de parteneriat cu Banca Națională a Moldovei la propunerea acesteia.

Guvernatorul BNM Sergiu CIOCLEA și rectorul UTM, profesor universitar, doctor habilitat Viorel BOSTAN, au adus argumente convingătoare privind necesitatea semnării unui cadru normativ instituțional bilateral de colaborare, ce ar asigura o cooperare constructivă în vederea organizării studiilor şi efectuării schimbului reciproc de cunoștințe în scopul bunei pregătiri a inginerilor pentru sectorul bancar și perfecționării specialiștilor din această ramură specifică.

În urma unui schimb larg de opinii, Acordul de parteneriat a fost semnat de conducătorii UTM și BNM.

În scopul ajustării procesului de formare profesională a specialiştilor la necesităţile de cadre inginereşti competente şi acordării asistenţei ştiinţifico-consultative între Părți, acesta prevede un schimb permanent de informații privind profesiile care pot fi obţinute la UTM, regulile de admitere şi desfăşurare a procesului de studii şi de cercetări ştiinţifice; modernizarea planurilor şi programelor de studiu la disciplinele de profil conform cerinţelor înaintate de către BNM, ţinându-se cont de perspectiva dezvoltării tehnicii şi tehnologiilor moderne în domeniul respectiv; elaborarea tezelor de licenţă, masterat şi doctorat conform subiectelor reale propuse de BNM; desfășurarea stagiilor de practică a studenților conform solicitărilor BNM; participarea BNM la Târgurile locurilor de muncă vacante organizate pentru absolvenții UTM; organizarea unui schimb reciproc de informații prin seminare, conferințe și expoziţii tematice pentru corpul profesoral, studenți și angajații BNM; instruirea specialiştilor pentru BNM cu acordarea, în modul stabilit de organele abilitate, a unor facilităţi la înmatricularea acestora; formarea profesională continuă reciprocă a specialiştilor; desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice conform solicitărilor BNM efectuarea excursiilor, vizitelor pentru studenţii UTM în sediul BNM în vederea educației financiare și promovare a activităților BNM; organizarea și desfășurarea altor evenimente și activități de interes comun.

Acordul a fost încheiat pe un termen de 3 ani, cu prelungirea pe o perioadă similară, dacă niciuna dintre Părţi nu invocă rezilierea acestuia, și a întrat în vigoare la data semnării.

La eveniment au fost prezenți din partea BNM prim-viceguvernator Vladimir MUNTEANU, viceguvernatorii Cristina HAREA și Ion STURZU, asistați de un grup de angajați ai BNM și decanul FIEB, dr., conf. univ. Vasile MAMALIGA, împreună cu șefii de departamente dr., conf. univ. Veaceslav BÂRDAN și dr., conf. univ. Rafael CILOCI, dr., conf.univ. Sergiu DÂNTU, director CEGHID, Nicolae MICŞANSCHI, șef Secție relaţii cu mediul de afaceri, și Dinu ȚURCANU, șef Direcția Tehnologia Informaţiei și Comunicații, UTM.

(Visited 34 times, 1 visits today)