Adunarea generală a Secţiei Ştiinţe Inginerești și Tehnologice a AȘM, convocată pe 16 ianuarie 2018, a apreciat în unanimitate cu cel mai înalt calificativ activitatea cercetătorilor UTM.

Consacrată examinării activității ştiinţifice, inovaţionale, manageriale şi financiare în anul 2017, adunarea a audiat, rând pe rând, rapoartele reprezentanților instituţiilor din cadrul secției.

Raportul despre activitatea în domeniu a Universității Tehnice a Moldovei a fost prezentat de dr. hab., prof. univ. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat. În anul 2017, efectivul de cercetători științifici, corpul profesoral, doctoranzi, masteranzi și studenți din cadrul centrelor de cercetare în domeniile inginerie mecanică și energetică; electronică, informatică şi comunicaţii; inginerie civilă, economie și management; procese tehnologice în industria alimentară și ușoară au implementat 31 proiecte de cercetare instituționale și internaționale, transfer tehnologic și susținere a tinerilor cercetători, dezvoltare a procesului educațional și modernizare a bazei tehnico-materiale, editare a monografiilor și organizare a manifestărilor științifice finanțate de la bugetul de stat cu 7572,7 mii lei și din contul mijloacelor speciale cu 1714,2 mii lei.

În cadrul proiectelor și sarcinilor didactice au fost publicate 796 de lucrări științifice, inclusiv 6 monografii, un capitol într-o monografie internațională, 77 de lucrări didactico-metodice, 35 de articole în reviste cu factor de impact. Cunoștințele achiziționate în procesul de cercetare și-au găsit reflectare în 11 teze de doctor în științe și sunt utilizate în procesul didactic.

Realizările științifice ale instituției au fost apreciate cu 22 brevete de invenții, 6 solicitări de brevete, inclusiv 3 în România; iar la saloanele de inventică au fost menționate cu 52 medalii de aur, 11 de argint și 8 de bronz, 8 premii și 85 de diplome speciale.

Printre cele mai relevante rezultate ştiinţifice au fost obţinute în cadrul proiectelor de cercetare „Transmisii planetare precesionale de putere și cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii industriale de fabricare și materiale noi”, „Dezvoltarea reţelei de staţii terestre de comunicare cu sateliţi ca platforma de cooperare cu partenerii europeni în tehnologii spaţiale”, „Instalația fotovoltaică cu orientare pe elevație integrată în sistemul de irigare prin picurare, elaborată pentru Întreprinderea agricolă Fortina Labis, s. Floreni, r. Ungheni”, „Instalația fotovoltaică PV instalate pe acoperiș cu orientare pe elevație integrată în sistemul de irigare prin aspersiune, elaborată pentru Întreprinderea agricolă TriDenal, or. Criuleni”,  „Materiale  semiconductoare și dispozitive micro-optoelectronice în baza LED pentru aplicații avansate”, „Proprietăți termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și dispozitivelor cu puncte cuantice”, „Nanostructuri și nanotehnologii executate în cadrul Centrului Naţional de Studiu a Materialelor”, „Sinteza şi integrarea localizată a nanostructurilor de oxizi semiconductori pentru aplicaţii de detectare a gazelor şi biomedicale”, „Sporirea eficacităţii proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor netradiţionale ale aportului de energie”, „Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenţi bioactivi extraşi din resurse naturale regenerabile”, ș.a.

Pe parcursul ședinței acad. Ion BOSTAN a avut o serie de intervenții privind intensificarea colaborării pe multiple planuri dintre institutele academice și UTM, inclusiv în vederea pregătirii cadrelor, folosirii în comun a echipamentelor și promovării unor proiecte comune de cercetare prin „Orizont 2020”, securitatea energetică a RM, siguranța construcțiilor, protecția localităților de alunecările de teren și inundații.

Din partea UTM la eveniment au fost prezenți acad. Dumitru ŢIULEANU, dr., conf. univ. Sergiu ZAPOROJAN, șef Departament investigații științifice,  dr. hab., prof. univ. Valeriu DULGHERU, dr. hab., prof. univ. Vasile TRONCIU, dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV, dr., prof. univ. Victor ȘONTEA.

La propunerea preşedintelui comisiei de evaluare dr. hab., prof. univ. Vasile ALCAZ,  a dr. hab., prof. univ. Veaceslav URSACHI, coordonatorului Secției ştiinţe inginereşti şi tehnologice a CSȘDT, și acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepreședinte al AȘM, activitatea cercetătorilor UTM a fost apreciată în unanimitate cu cel mai înalt calificativ.

Raportul respectiv a fost ultimul în actualul sistem de management al cercetării, dezvoltării și inovării, care, din 1 martie 2018, va fi sistat în legătură cu implementarea reformei administrației publice centrale.

(Visited 6 times, 1 visits today)