20 decembrie 2017 a fost ora astrală a cercetătorilor UTM. Convocați de dr. hab., prof. univ. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat al UTM, ei au pus pe tapet rezultatele obținute pe parcursul anului în cadrul centrelor știinţifice de cercetare-dezvoltare-inovare pe profilurile acreditate: „Inginerie mecanică şi energetică” (cond.: acad. Ion BOSTAN), „Electronică, informatică şi comunicaţii” (fost conducător – regretatul dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN, actualmente – dr. hab., prof. univ. Vasile TRONCIU), „Procese tehnologice în industria alimentară şi uşoară” (cond.: dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV), „Inginerie civilă, economie şi management” (cond.: dr. hab., prof.univ. Ion RUSU) și subdiviziunilor didactice de către corpul profesoral și savanții, asistați în majoritatea  proiectelor de către studenți, masteranzi, doctoranzi.

În deschiderea ședinței, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a menționat că cercetarea a fost și rămâne unul din pilonii de bază ai învățământului, care îi conferă profesionalism, performanță, competență, competitivitate. Administrația UTM va susține cercetările științifice fundamentale și aplicative și va stimula eforturile savanților și cadrelor didactice, care, în pofida unei finanțări austere, obțin rezultate valoroase, acestea fiind înalt apreciate în țară și de comunitatea științifică internațională. În conformitate cu strategia de dezvoltare a UTM, urmează să dezvoltăm în continuare și să implementăm un mecanism eficient de stimulare a performanţelor individuale în cercetare, inclusiv a autorilor de publicații cu impact factor, deținătorii de brevete și distincții acordate de saloanele de inventică, să cofinanțăm participarea la conferințe și alte manifestări internaționale, să suplimentăm îndemnizațiile pentru deținătorii de grade de doctor și doctor habilitat. Urmează să revedem și structura subdiviziunilor de cercetare, sporind în această ordine de idei locul și rolul departamentelor didactice. Pentru a face față concurenței echipelor în cadrul concursurilor anunțate prin Programul comunitar „Orizont 2020”, trebuie să reluăm legăturile de parteneriat cu cercetătorii din România, Ucraina și alte țări, pentru a perfecta și a aplica proiecte competitive la apelurile programului. Fie ca noul an să ne aducă noi performanțe în munca de cercetare-inovare-transfer tehnologic.

În baza rapoartelor prezentate s-a constatat cu profundă satisfacție, că în UTM, pe parcursul anului 2017, au fost implementate în total 49 de proiecte științifice fundamentale și aplicative cu finanțare din bugetul de stat, instituțională sau a partenerilor externi de dezvoltare, din granturi internaţionale sau prin contracte cu agenții economici. Rezultatele prealabile ştiinţifice obţinute au fost publicate în 406 lucrări ştiinţifice editate în țară și peste hotare, inclusiv 38 monografii, manuale și lucrări didactice, peste 30 de articole ISI cu IF, 19 brevete de invenţie şi 6 cereri pentru brevet de invenţie. Autorii cercetărilor s-au prezentat cu peste 90 de lucrări la 27 expoziţii naţionale şi internaţionale, care au fost apreciate cu 37 medalii de aur, 11 medalii de argint şi 8 medalii de bronz, de asemenea, cu 9 premii şi 30 diplome speciale.

Dr. hab., prof. univ. Valeriu DULGHERU, dr. hab., prof. univ. Vasile TRONCIU, dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV, dr. hab., prof. univ. Ion RUSU, dr. hab., prof. univ. Anatol CASIAN, dr. hab., prof. univ. Veaceslav URSACHI, coordonatorul Secției de ştiinţe inginereşti şi tehnologice a CSȘDT, și acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepreședinte al AȘM, au meditat pe marginea activității de cercetare a centrelor și subdiviziunilor didactice, au făcut propuneri și sugestii privind eficientizarea acestei activități, depistarea tinerelor talente și atragerea lor în cercetare, perfecționarea managementului științei.

(Visited 9 times, 1 visits today)