Antena Chişinău a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) au organizat în data de 12 decembrie 2017, în incinta USM un workshop pentru cadre didactice, cercetători şi doctoranzi: „Consolidarea colaborării dintre echipele francofone de cercetare”.

Au fost examinate rapoarte privind implementarea în perioada 01.01-31.12.2017 a proiectelor susţinute de AUF şi, respectiv, UTM şi USM. AUF a finanţat fiecare proiect cu 5000 Euro – pentru asigurarea mobilităţii echipelor locale şi a experţilor invitaţi din universităţile partenere europene, iar universităţile gazdă au alocat câte 5000 Euro per proiect pentru procurarea unor echipamente şi consumabile.

Participanţii la eveniment au fost salutaţi cu căldură de către Roxana ŢURCANU-TOLOMEY, responsabilă de Antena Chişinău a AUF, dr. Nadejda VELIŞCO, şef departament la MECC, prof. univ. Florentin PALADI, prorector USM, şi prof. univ. Mircea BERNIC, prorector UTM.

Echipa condusă de dr. hab., prof. univ. Valeriu DULGHERU a implementat  proiectul „Consolidation de la capacité de recherche au Laboratoire de l‘Aérodynamique dans le cadre du département Bases de projection de machines” în parteneriat cu Universitatea din Cluj-Napoca. În limitele mijloacelor financiare alocate am procurat o imprimantă 3D pentru executarea paletelor aerodinamice şi a unui tunel eolian 170 HM GÜNT pentru studierea materialelor de confecţionare a paletelor şi cercetarea parametrilor de funcţionare a acestora; 9 cercetători au beneficiat de stagii didactico-ştiinţifice în România. Paletele confecţionate şi studiate în cadrul proiectului au parametri aero/hidro dinamici îmbunătăţiţi de conversie a energiei eoliene/apei, ele au fost utilizate la turbina eoliană cu lame aerodinamice cu puterea de 10 kW şi la microhidrocentralele pentru producerea energiei electrice folosind apa râurilor mici. Iar rezultatele cercetărilor sunt implementate în lucrările de laborator pentru studenţi, publicate în reviste de specialitate şi înaintate spre brevetare.

Sub îndrumarea dr. hab., prof. univ. Rodica STURZA, o echipă de cercetători de la FTA, în parteneriat cu cercetători din Bacău şi Quebec, a implementat proiectul „Matériaux poreux recyclables pour la dépollution – application aux effluents de l’industrie alimentaire”. În perioada ce s-a scurs au fost achiziţionate un aparat pentru măsurarea pH şi a potenţialului de reducere-oxidare, un spectrofotometru UV/vis 190-1000 nm pentru depistarea substanţelor poluante organice, un refractometru (Abbot) Brix 0-95; un polarimetru echipat cu tuburi de 100 şi 200 mm pentru dozarea reziduurilor organice; a fost efectuat un studiu privind caracterizarea poluanţilor din apele uzate din industria alimentară (ftalaţi, hidrocarburi poliaromatice, benzipiren); au fost cercetate unele substanţe minerale, ce ar putea fi utilizate pentru captarea şi neutralizarea poluanţilor; au fost efectuate două stagii de mobilitate, unul în România şi altul în Canada. Rezultatele ştiinţifice au fost comunicate la Conferința internațională „Biotehnologie. Prezent şi perspective” şi reflectate într-un articol ştiinţific într-o revistă cu factor de impact.

Graţie activităţii în proiect, un student a fost înmatriculat în Şcoala Doctorală „Știinţa alimentelor” cu un subiect de cercetare tangenţial cu proiectul. Un doctor în ştiinţe pregăteşte teza de post-doctorat. În anul 2018 se conturează un studiu de doctorat în cotutelă UTM – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, iar UTM în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău au perfectat un nou proiect de cercetare pentru anii următori.

Despre implementarea proiectului „La modernisation d’équipement et de la technologie d’impression sérigraphique par l’intégration des techniques de conception, simulation et fabrication dans le contexte européenne – SERITEH” a raportat dr. ing., conf. univ. Viorica CAZAC, coordonator de proiect. Echipa Departamentului Design și Tehnologii Poligrafice de la Facultatea Textile și Poligrafie, UTM în parteneriat cu o echipă de la Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea Politehnica, București şi-au propus să identifice și să analizeze caracteristicile tehnologice şi funcționalitatea procesului de tipar serigrafic, materialele implicate în procesul tipografic, inclusiv cele inofensive; să optimizeze fluxurile de producție pe baza rezultatelor obținute prin proiectarea parametrizată; să elaboreze metode de calcul și să implementeze algoritmii stabiliți în software CAD-CAMCAE. Planul calendaristic al proiectului a fost îndeplinit integral. Pe parcurs au fost desfășurate 7 stagii de mobilitate academică cu implicarea a 6 cadre didactice ale UTM şi UTPB; vizite de lucru la unitățile economice din România şi RM care practică tiparul serigrafic; la Simpozionul „Creativitate. Tehnologie. Marketing” (ediţia a IV-a, 2017) au fost prezentate 5 comunicări ştiinţifice pe tematica proiectului; rezultatele cercetărilor sunt utilizate în procesul de pregătire a masteranzilor; pentru efectuarea cercetărilor planificate au fost achiziţionate un tensometru SEFAR TENSOCHECK 100 şi un sistem de tipar; membrii echipei au proiectat reperele/ansamblurile echipamentelor de imprimare serigrafică, ținând cont de caracteristicile tehnologice ale procesului.

Doctorandul Mihai MELENCIUC a prezentat comunicarea „Mobilités scientifiques dans le cadre des projets interuniversitaires et impacts didactiques”, informând despre un stagiu de care a beneficiat în Canada. Acolo a studiat procesul de ozonare în diferite medii apoase cu poluanţi organici, bacterii şi viruşi, utilizând mai multe tipuri de catalizatori; a cercetat posibilităţile de eliminare a particulelor organice şi chimice prin coagulare oxidare sau filtrare; a făcut concluzii prind avantajele ozonării în vederea distrugerii florei patogene, ameliorării proprietăţilor organoleptice (gust, miros) şi anihilării culorilor nedorite.

Echipele de cercetători au exprimat sentimente de gratitudine conducerii AUF şi UTM pentru suportul acordat în efectuarea cercetărilor şi implementarea rezultatelor acestora în procesul educaţional şi de inovare în mediul de afaceri.

(Visited 3 times, 1 visits today)