Universitatea Tehnică a Moldovei în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Republica Moldova a organizat în data de 11 decembrie 2017 un atelier național de lucru cu genericul „Sistem autonom de irigare integrat cu monitorizare și comandă la distanță cu instalații de conversie a energiilor regenerabile – eoliană, solară, hidraulică”.

Gazdele evenimentului dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, și dr. hab., prof. univ. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat al UTM, oaspeții de onoare Excelența Sa Daniel IONIŢĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova; Elena BELEI, secretar de stat în domeniul cercetării la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova; Vasile SĂRBAN, şef Direcţie Politici de Producţie, Procesare şi Reglementări de Calitate a Produselor Vegetale la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova; Stefan LILLER, vicecoordonator, rezident ONU şi reprezentant Permanent PNUD în Republica Moldova; Victor IURAȘ, vicedirector al Comitetului de conducere al MAIB; Iurie FALĂ, director executiv al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”, în discursurile inaugurale tradiționale au menționat că doar prin cercetare inginerească fundamentală și aplicativă este posibilă promovarea unei economii durabile și competitive.

Meditând despre importanţa implementării acestor tipuri de proiecte elaborate de savanții, cercetătorii, profesorii și inginerii UTM pentru dezvoltarea sectorului agrar, s-a dat o înaltă apreciere activității efectuate și i-au îndemnat pe autori să vină cu inovații și pentru alte domenii de activitate antreprenorială. Proiectul elaborat de echipa UTM și implementat de întreprinderile agricole SRL „TriDenal” și „Fortina Labis” în colaborare cu partenerii externi de dezvoltare a avut ca obiectiv îndrumarea managerilor întreprinderilor agricole din RM cum să dezvolte un sistem autonom computerizat de irigare prin aspersiune, microaspersiune sau picurare, integrat cu instalaţii de conversie a energiilor regenerabile nonpoluante.

Făcând o retrospectivă a perioadei 20.11.2015 – 19.12.2017, coordonatorul proiectului, academicianul Ion BOSTAN, a menționat următoarele realizări în cadrul proiectului: identificarea potențialului energetic eolian, solar și hidraulic al Republicii Moldova, în special în zona geografică de amplasare a terenului supus irigării; analiza comparativă a eficienței conversiei energiei regenerabile cu utilizarea instalațiilor de conversie a energiei eoliene, solare sau hidraulice în zona amplasării terenului agricol; argumentarea selectării instalației/instalațiilor de conversie a energiei regenerabile pentru zona concretă de amplasare a terenului agricol; eficientizarea procesului de irigare privind reducerea consumului de apă respectând normele agrotehnice utilizând irigarea prin picurare și microaspersiune cu microsprinclere; elaborarea subsistemelor de monitorizare senzorială a parametrilor agrotehnci și de comandă a procesului de irigare la distanță.

Proiectul se caracterizează prin mai multe soluţii tehnice creative și inovative: grație energiei regenerabile eoliane, solară sau hidraulică, convertite în energie electrică, sunt complementate capacitățile rețelelor electrice existente pentru o exploatare mai eficientă a sistemului de irigare; parametrii agrotehnici ai terenului agricol s unt monitorizaţi încontinuu de un bloc de senzori multifuncţionali; procesul de irigare este dirijat la distanţă prin tehnologii de comunicare ultramoderne. Datorită sructurii interdisciplinare a proiectului, din echipa au făcut parte cercetători, ingineri și doctoranzi din domeniile inginerie mecanică, inginerie electrică și electromecanică, electronică, automatizări și comunicații. Instalațiile de conversie a energiilor regenerabile propuse pentru alimentare cu energie electrică a sistemului de irigare au fost elaborate la Universitatea Tehnică a Moldovei și corespund prevederilor Legii RM privind promovarea utilizării resurselor regenerabile și recomandărilor Comitetului Regiunilor UE. Componentele subsistemelor proiectului – pompele hidraulice, supapele de dirijare a fluxului de apă pentru irigare, elementele electronice și accesoriile etc. – au fost selectate în baza analizei: prețul de cost – accesibilitate la procurare-fiabilitate.

Despre reușita proiectului ne vorbesc următoarele fapte: pe tematica lui au fost publicate 17 lucrări științifice și înregistrate 10 brevete de invenție, iar rezultatele cercetărilor au fost apreciate la saloanele internaționale și naționale de inventică cu 21 medalii de aur, 1 medalie de argint, 3 medalii de bronz, 6 premii speciale și 7 diplome de execelență.

Dr., prof. univ. Ion SOBOR, savant notoriu în domeniul cercetării resurselor regenerabile de energie, a informat audiența despre principalii parametri ai caietului de sarcini privind suprafețele ce urmau a fi irigate și culturile ce se preconiza să fie cultivate, selectarea echipamentelor, proiectarea, asamblarea și modalitățile de conexiune a instalaţiilor pilot de conversie a energiilor regenerabile integrate în sistemul de irigare.

Responsabil de componenta electronică a proiectului, dr., conf univ. Nicolae SECRIERU a făcut o comunicare despre dirijarea la distanţă a instalațiilor, controlul continuu al parametrilor agrotehnici și monitorizarea procesului de irigare.

Dr. hab., prof. univ. Valeriu DULGHERU, membru al echipei de implementare a proiectului, s-a referit la costurile echipamentelor și consumabilelor utilizate, perioada de rambursare a investițiilor și rentabilitatea proiectelor implementate.

Despre experiența acumulată privind aplicarea tehnologiilor moderne de monitorizare şi comandă la distanţă a sistemului de irigare prin microaspersiune s-a împărtășit cu audiența Mihai COJUHARI, conducătorul întreprinderii agricole SRL „Tridenal” din or.Criuleni, iar despre crearea și exploatarea unui sistem de irigare prin picurare integrat cu un parc de panouri fotovoltaice, monitorizat la distanţă a prezentat o comunicare Anatol PLĂCINTĂ, managerul întreprinderii agricole SRL „Fortina Labis” din satul Floreni, raionul Ungheni.

Conform agendei, participanții la workshop au efectuat o vizită de documentare în Laboratorul de biologie și tehnologie post-recoltă din cadrul Centrului de cercetări în domeniul păstrării produselor horticole, fondat la Facultatea Tehnilogia Alimentelor în anul 2015 în cadrul proiectului „Competitivitatea agricolă și dezvoltarea întreprinderilor”, cofinanțat de USAID.

Proiectul „Sistem autonom de irigare integrat cu monitorizare și comandă la distanță cu instalații de conversie a energiilor regenerabile – eoliană, solară, hidraulică” a fost finanțat de Guvernul României cu 1 482 381 MDL prin Programul României de Cooperare prin Dezvoltare cu suportul logistic al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a fost sponsorizat de MoldovaAgroindbank SA, și cofinanțat de Universitatea Tehnică a Moldovei cu 50 000 MDL, iar de către beneficiari – întreprinderea agricolă SRL „TriDenal” și SRL „Fortina Labis”, în volumele stipulate conform devizului de cheltuieli.

(Visited 6 times, 1 visits today)