- UTM - https://utm.md -

Se anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii

Conform Hotărârii Senatului UTM din 31.10.2017, se anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii.

Candidaturile vor fi propuse, în conformitate cu Carta Universitară și cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcțiilor de conducere și alegerea organelor de conducere ale Instituției Publice „Universitatea Tehnică a Moldovei”, de departamentele facultăţii, Consiliu facultăţii, comitetele sindicale din cadrul facultăţii, de o persoană didactică titulară la facultatea respectivă din rândul membrilor departamentelor facultăţii sau se poate autoînainta.

Candidatul la postul de decan trebuie să întrunească următoarele condiţii:

 1. să fie cetăţean al Republicii Moldova;
 2. să posede titlu ştiinţific în domeniul respectiv sau înrudit şi titlu ştiinţifico-didactic;
 3. să cunoască limba de stat, conform Legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova şi să poată comunica cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă);
 4. să aibă funcţia ştiinţifico-didactică de bază la facultate;
 5. să prezinte un program de activitate a facultăţii respective privind următoarele aspecte: activitatea didactico-ştiinţifică, activitatea ştiinţifică, gestionarea patrimoniului facultăţii, managementul resurselor umane şi financiare, diversificarea surselor de finanţare. Persoanele care candidează pentru un termen următor vor prezenta în mod obligatoriu raportul de activitate pe 5 ani şi acţiunile realizate din planul managerial precedent, cât şi măsurile privind continuitatea unor acţiuni în planul managerial nou;
 6. să manifeste şi să dea dovadă de loialitate faţă de valorile şi misiunea UTM;
 7. să cunoască cadrul legal aplicabil sectorului de învățământ superior

Candidaţii propuşi sunt înregistraţi de Comisia de concurs în termen de 2 săptămâni din ziua afişării avizului (până pe 20 noiembrie 2017).

Dosarul va conține în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. scrisoarea de intenţie;
 2. curriculum vitae (format Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
 5. documente ce confirmă experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
 6. programul de activitate a Facultăţii Electronică și Telecomunicații pentru următorii 5 ani privind următoarele aspecte: activitatea didactico-ştiinţifică, activitatea ştiinţifică, gestionarea patrimoniului facultăţii, managementul resurselor umane şi financiare, diversificarea surselor de finanţare..

Dosarul complet se va depune în termenul indicat la Direcția Managementul Resurselor (Biroul Personal Academic, corpul de studii nr. 1, biroul 109).

Pentru detalii suplimentare: persoana de contact dl Victor POGORA, dr., conf univ., tel. 069913017.

 

Comisia de concurs a Senatului UTM

(Visited 9 times, 1 visits today)