- UTM - https://utm.md -

Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice ERASMUS+ (pentru a.u. universitar 2017-2018)

erasmus_logo2014

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), România, în cadrul programului Erasmus+. UBc oferă două burse de mobilitate pentru studenții de la ciclurile de studii Licență (anul II) sau Masterat (anul I), precum și o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare).

Mobilitățile de studii pentru studenți și masteranzi vor avea finanțare pentru un semestru de studii (4,5 luni), în jur de 3260 euro.

Stagiul de predare reprezintă 5 zile de predare și 1 zi de transport în valoare de 1020 euro.

Dosarele pot fi depuse, până la 1 noiembrie 2017 inclusiv, la responsabilii de relații internaționale din cadrul facultăţilor, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale (UTM, bd. Ștefan cel Mare, 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), România.

Detalii despre oferta academică 

Domenii: matematica, informatica, tehnologia informației, inginerie electrică, inginerie mecanică, ingineria mediului.

Componența dosarului de candidat la statutul de student ERASMUS

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 4. Certificat Academic, nivelul licență/masterat, eliberat de administrația facultății (în original și traducere autorizată în limba engleză).
 5. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire (în original și traducere autorizată în engleză/certificat eliberat în engleză).
 6. Diploma de Licență (pentru candidații la mobilitate de studii nivel masterat) (în original și traducere autorizată în limba engleză).
 7. Suplimentul la Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză).
 8. Scrisoare de motivație adresată Comisiei de selecție din UTM.
 9. Declarație prin care se precizează dacă candidatul a efectuat anterior o mobilitate Erasmus + (dacă este cazul, menționați perioada de mobilitate și instituția gazdă).

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidat la statutul de student ERASMUS

 1. Criterii de eligibilitate:

– să fie student înmatriculat la Universitatea Tehnică a Moldovei.

 1. Criterii de selecție:

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate,

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene,

– să prezinte actele conform rigorilor menționate anterior.

 1. Criterii specifice:

– să aibă toate examenele promovate,

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție,

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitatea parteneră.

 

Componența dosarului de candidat la statutul de cadru didactic ERASMUS:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în original și traducere autorizată în limba engleză/certificat eliberat inițial în limba engleză).
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de predare propus a se derula la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România.

 

Calendar concurs selecție
27-31.10.2017 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidat

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

01.11.2017 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 12.00, bir. 1-203)
01.11.2017 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
03.11.2017 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), România pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare
Coordonatori relații internaționale facultăți:

Elena Gogoi, FCIM, elena.gogoi@faf.utm.md [1]

Malcoci Iulian, FIMIT, iulian.malcoci@bpm.utm.md [2]

Ciobanu Natalia, FUA, natalia.ciobanu@fua.utm.md [3]

Rachier Vasile, FEIE, vasile.rachier@emm.utm.md [4]

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)