Doctorat: lista proiectelor științifice validate pentru a.u. 2017-2018 (granturile doctorale)

Lista proiectelor științifice validate pentru anul universitar 2017-2018

Şcoala Doctorală Program de doctorat Conducătorul de doctorat Titlu proiect
Inginerie mecanică, industrială şi transporturi 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică Bostan Viorel,

dr. hab., prof. univ.

Rotoare eoliene cu ax vertical cu pale aerodinamice fabricate prin tehnologii aditive
242.01. Teoria maşinilor, mecatronică Dulgheru Valeriu,

dr. hab., prof. univ.

Majorarea eficienței de conversie a grupurilor de panouri fotovoltaice
242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare Topală Pavel,

dr. hab., prof. univ.

Micro- și nanostructurarea suprafețelor metalice
Ştiinţa calculatoarelor, electronică şi comunicaţii 122.03.  Modelare,  metode matematice, produse program Cojuhari Irina, dr., conf. univ.

Popovici Dorin-Mircea

Agenți inteligenți de interacțiune asistată prin medii virtuale
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale Ababii Victor,

dr., conf. univ.

Agenți adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sistemele și rețelele informaționale
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale Sudacevschi Viorica,

dr., conf. univ.

Structuri de calcul distribuit în baza algoritmilor inteligenți cu proprietăți cognitive
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale Guțuleac Emilian,

dr. hab., prof. univ.

Simularea vizuală și evaluarea siguranței în funcționare a rețelelor de senzori wireless mobile ad-hoc
233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică Lupan Oleg,

dr. hab., conf. univ.

Proprietățile fizico-chimice și modelele senzorilor în baza semiconductorilor oxidici nanometrici
233.04. Echipamente și dispozitive biomedicale Șontea Victor,

dr., prof. univ.

Contribuții pentru utilizarea eficientă și sigură a dispozitivelor medicale la nivel instituțional
233.04. Echipamente și dispozitive biomedicale Șontea Victor, dr., prof. univ.

Ungureanu S., dr., conf. univ.

Metode și tehnici invazive de electrostimulare a sfincterului esofagian inferior
Inginerie civilă 211.03. Rețele inginerești în construcții Țuleanu Constantin,

dr., conf. univ.

Contribuții la optimizarea normelor specifice de consum a gazelor naturale pentru necesitățile casnice în condițiile Republicii Moldova
242.07. Mașini și echipamente tehnice Andrievschi Serghei,

dr., conf. univ.

Dependența proprietăților amestecurilor de construcții de regimurile de activare și construcția malaxoarelor
262.03. Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară Nistor-Lopatenco Livia,

dr., conf. univ.

Politici și strategii de amenajare sau reorganizare a teritoriului pe baza imaginilor satelitare în Republica Moldova
Energetică și inginerie electrică 221.01. Sisteme şi tehnologii energetice Chiorsac Mihail,

dr. hab., prof. univ.

Postolati V., acad., dr. hab.

Studiul privind funcționarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) a mun. Chișinău
222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehnice Nucă Ilie,

dr., conf. univ.

Sisteme electromecanice automatizate de pompare cu consum redus de energie
273.02. Metode şi sisteme de control în metrologie Chiciuc Andrei,

dr., conf. univ.

Contribuții la asigurarea trasabilității măsurărilor în domeniul volum
Ştiinţa alimentelor 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea  produselor şi procedeelor) Carabulea Boris,

dr., conf. univ.

Impactul compușilor polifenolici în asigurarea calității la fabricarea merelor uscate, depilate
253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor şi procedeelor) Macari Artur,

dr., conf. univ.

Tehnologia semifabricatelor tocate din carne de ovine cu adaos de compuși bioactivi
253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară Sturza Rodica,

dr. hab., prof. univ.

Decontaminarea uleiurilor vegetale de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)
Economie, finanţe şi management 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate Albu Svetlana,

dr. hab., prof. univ.

Păstrarea valorii bunurilor imobile cu valoare istorică și arhitecturală din R. Moldova
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate Gheorghiță Maria,

dr., prof. univ.

Potențialul uman – factor decisiv pentru dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Republica Moldova (ex. industria ușoară)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate Gorobievschi Svetlana,

dr. hab., prof. univ.

Guțuleac E., dr. hab., prof. univ.

Managementul sistemelor informaționale și impactul acestuia în asigurarea securității economice a Republicii Moldova
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate Buzu Olga,

dr. hab., conf. univ.

Dezvoltarea instituțională și metodologică a expertizei tehnico-economice a bunurilor imobile în Republica Moldova
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate Buzu Olga,

dr. hab., conf. univ.

Evaluarea bunurilor imobile din localitățile rurale în scopul impozitării

 

Granturi doctorale 2017-2018

(Visited 28 times, 1 visits today)