Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului (DACAGPM) a găzduit şedinţa grupului tehnic de lucru constituit de Agenţia pentru Eficienţă Energetică pentru elaborarea a 3 module de instruire a resurselor umane, ce urmează a fi antrenate în implementarea unor proiecte de eficienţă energetică în sectorul de clădiri publice din ţara noastră.

Se știe: cheia succesului unui proiect de investiţii îl constituie nivelul de calificare a personalului antrenat în realizarea acestuia. După cum au menţionat în alocuţiunile inaugurale dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector UTM, Alexandru CIUDIN, director AEE, Simon BOEHLER, consultant internaţional GIZ, şi Mihai BÎLBA, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Centrul universitar de Formare Continuă al UTM a pășit cu dreptul în activitatea sa. Ţinând cont de experienţa acumulată pe parcursul a 23 de ani în perfecționarea și recalificarea angajaților în diverse domenii (circa 50 mii de persoane în 25 de domenii), s-a propus instituirea unui centru de formare continuă în domeniul eficienţei energetice în cadrul DACAGPM al FUA, UTM.

Dr. în științe tehnice, conf. univ. Constantin ȚULEANU, şeful departamentului, a prezentat proiectul modulelor de instruire, elaborate recent. Astfel, pentru conducătorii instituţiilor publice, angajaţi cu funcţii conexe ale autorităţilor publice locale şi altor actori, implicaţi în proces (circa 1400 de audienţi) s-a propus să studieze modulul „Managementul proiectelor EE în sectorul clădirilor publice” cu durata de 32 de ore, care prevede următoarele subiecte: cadrul legal şi normativ naţional şi european, eficienţa energetică a clădirilor publice şi beneficii, metodologia şi principiile de elaborare a proiectelor, conţinutul proiectelor şi monitorizarea implementării acestora, bugetarea proiectelor şi impactul asupra mediului. Proiectanţii, diriginţii de şantier, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici şi auditorii (peste 3700 de persoane) vor audia modulul „Managementul proiectelor EE în sectorul clădirilor publice” cu durata de 32 de ore, studiind cadrul normativ naţional şi comunitar, aspectele generale privind eficienţa energetică a edificiilor publice, principiile şi conţinutul proiectelor de renovare energetică a clădirilor publice, controlul calităţii executării acestor tipuri de proiecte. Personalul administrativ, tehnic şi de deservire (circa 1400 de angajaţi), pe parcursul a 8 ore, va studia modulul „Gestionarea eficientă a clădirilor publice”, luând cunoştinţă cu instalaţiile şi sistemele adiacente de încălzire, ventilaţie, sisteme de canalizare şi evacuare a apelor pluviale, cu măsurile de eficientizare a consumului de energie în clădirile publice şi protecţia mediului.

Victor BUFTEAC, consultant GIZ, s-a pronunţat asupra conţinutului curriculei şi structurii manualului pentru toate cele trei categorii de audienţi, a prezentat ghidul formatorilor şi proiectele de documente tip.

Participanţii la eveniment au luat cunoştinţă de realizările CFC al UTM şi de experienţa DACAGPM, au vizitat laboratoarele şi sălile de curs, iar în urma unui schimb larg de opinii, au făcut propuneri pe marginea modulelor examinate, principiile de selectare a formatorilor şi auditorilor, organizarea instruirii cursanţilor şi alte subiecte de interes comun.

Măsurile de eficienţă energetică în clădirile publice se încadrează în proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale”, implementat în RM de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Camera de Industrie şi Comerţ, UTM şi APL, cu sprijinul financiar al Germaniei, Uniunii Europene, României, Suediei şi Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.